શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram PDF in Gujarati

શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram Gujarati PDF Download

શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram in Gujarati for free using the download button.

શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram Gujarati PDF Summary

શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્રમ્ | Vishwanath Mangal Stotram PDF :
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં રચિત એક દૈવી સ્તોત્ર છે, જે ભગવાન શિવના કાશી વિશ્વનાથ સ્વરૂપને સમર્પિત છે. આ સ્તોત્રમાં ભગવાન ભોલેનાથને જુદા જુદા નામથી બોલાવવામાં આવે છે. શિવલિંગની સામે આ સ્રોતને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે ગાવાથી ભગવાન બાબા વિશ્વનાથને વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે. જાણતા નથી કે વિશ્વનાથ સ્તોત્રના ચમત્કારનો અનુભવ કેટલા ભક્તોએ કર્યો છે. કાશી વિશ્વનાથ સ્તોત્રા હિન્દી ભાષા સહિતની અન્ય ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. તમે અહીંથી વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્રા ગીતના પીડીએફ નિશુલ્ક ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 

॥ શ્રીવિશ્વનાથમઙ્ગલસ્તોત્રમ્ ॥

 

ગઙ્ગાધરં શશિકિશોરધરં ત્રિલોકીરક્ષાધરં નિટિલચન્દ્રધરં ત્રિધારમ્।

ભસ્માવધૂલનધરં ગિરિરાજકન્યાદિવ્યાવલોકનધરં વરદં પ્રપદ્યે ॥ ૧॥

ગંગા એવં બાલ ચન્દ્રકોધારણ કરનેવાલે, ત્રિલોકોકોરક્ષા કરનેવાલે, મસ્તકપર ચન્દ્રમા એવં ત્રિધાર (ગંગા ) -કોધારણ કરનેવાલે, ભસ્મકા ઉદ્ધૂલન કરનેવાલેતથા પાર્વતીકોદિવ્ય દૃષ્ટિસે દેખનેવાલે, વરદાતા ભગવાન શંકરકી મૈંશરણમેંહૂઁ॥ ૧॥

કાશીશ્વરં સકલભક્તજનાતિહારં વિશ્વેશ્વરં પ્રણતપાલનભવ્યભારમ્।

રામેશ્વરં વિજયદાનવિધાનધીરં ગૌરીશ્વરં વરદહસ્તધરં નમામઃ ॥ ૨॥

કાશીકેઈશ્વર, સમ્પૂર્ણભક્તજનકોપીડાકોદૂર કરનેવાલે, વિશ્વેશ્વર, પ્રણતજનોંકોરક્ષાકા ભવ્ય ભાર ધારણ કરનેવાલે, ભગવાન રામકે ઈશ્વર, વિજય પ્રદાનકેવિધાનમેંધીર એવં વરદ મુદ્રા ધારણ કરનેવાલે, ભગવાન ગૌરીશવરકોહમ પ્રણામ કરતેહૈં॥ ૨॥

ગઙ્ઘોત્તમાઙ્કકલિતં લલિતં વિશાલં તં મઙ્ગલં ગરલનીલગલં લલામમ્।

શ્રીમુણ્ડમાલ્યવલયોજ્જ્વલમઞ્જુલીલં લક્ષ્મીશવરાર્ચિતપદામ્બુજમાભજામઃ ॥ ૩॥

જિનકેઉત્તમાંગમેં ગંગાજી સુશોભિત હોરહી હૈં, જોસુન્દર તથા વિશાલ હૈં, જોમંગલસ્વરૂપ હૈં, જિનકા કણ્ઠ હાલાહલ વિષસે નીલવર્ણકા હોનેસેસુન્દર હૈ, જોમુણ્ડકી માલા ધારણ કરનેવાલે, કંકણસે ઉજ્જ્વલ તથા મધુર લીલા કરનેવાલેહૈં, વિષ્ણુકેદ્વારા પૂજિત ચરણકમલવાલેભગવાન શંકરકો હમ ભજતેહૈં॥ ૩॥

દારિવ્ર્યદુઃખદહનં કમનં સુરાણાં દીનાર્તિદાવદહનં દમનં રિપૂણામ્।

દાનં શ્રિયાં પ્રણમનં ભુવનાધિપાનાં માનં સતાં વૃષભવાહનમાનમામઃ ॥ ૪॥

દારિદ્ર્ય એવં દુઃખકા વિનાશ કરનેવાલે, દેવતાઓંમેંસુન્દર, દૌનોંકોપીડાકોવિનષ્ટ કરનેકેલિયેદાવાનલસ્વરૂપ, શત્રુઓંકા વિનાશ કરનેવાલે, સમસ્ત ઐશ્વર્યપ્રદાન કરનેવાલે, ભુવનાધિપોંકે પ્રણમ્ય ઔર સત્પુરુષોંકેમાન્ય વૃષભવાહન ભગવાન શંકરકો હમ ભલીભાઁતિ પ્રણામ કરતેહૈં॥ ૪॥

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રશરણં રમણં ભવાન્યાઃ શશવત્પ્રપન્નભરણં ધરણં ધરાયાઃ ।

સંસારભારહરણં કરુણં વરેણ્યં સંતાપતાપકરણં કરવૈશરણ્યમ્॥ ૫॥

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રજીકે શરણ, ભવાનીકેપતિ, શરણાગતકા સદા ભરણ કરનેવાલે, પૃથ્વીકોધારણ કરનેવાલે, સંસારકે ભારકોહરણ કરનેવાલે, કરુણ, વરેણ્ય તથા સંતાપકો નષ્ટ કરનેવાલેભગવાન શંકરકી મૈંશરણ ગ્રહણ કરતા હૂઁ॥ ૫॥

ચણ્ડીપિચણ્ડિલવિતુણ્ડધૃતાભિષેકં શ્રીકાર્તિકેયકલનૃત્યકલાવલોકમ્ ।

નન્દીશવરાસ્યવરવાદ્યમહોત્સવાઢ્યં સોલ્લાસહાસગિરિજં ગિરિશં તમીડે॥ ૬॥

ચણ્ડી, પિચણ્ડિલ તથા ગણેશકેશુણ્ડદ્વારા અભિષિક્ત, કાર્તિકેયકે સુન્દર નૃત્યકલાકા અવલોકન કરનેવાલે, નન્દીશવરકેમુખરૂપી શ્રેષ્ઠ વાદ્યસેપ્રસન્ન રહનેવાલેતથા સોલ્લાસ ગિરિજાકોહઁસાનેવાલે ભગવાન ગિરીશકી મૈંસ્તુતિ કરતા હૂઁ॥ ૬॥

શ્રીમોહિનીનિવિડરાગભરોપગૂઢં યોગેશ્વરેશવરહદમ્બુજવાસરાસમ્ ।

સમ્મોહનં ગિરિસુતાઞ્ચિતચન્દ્રચૂડં શ્રીવિશ્વનાથમધિનાથમુપૈમિ નિત્યમ્॥ ૭॥

શ્રીમોહિનીકેદ્વારા ઉત્કટ એવં પૂર્ણપ્રીતિસેઆલિંગિત , યોગેશ્વરોંકે ઈશ્વરકેહૃત્કમલમેંરાસકેદ્વારા નિત્ય નિવાસ કરનેવાલે, મોહ ઉત્પન્ન કરનેવાલે, પાર્વતીકેદ્વારા પૂજિત શશિશેખર, સર્વેશ્વર શ્રીવિશવનાથકોમૈંનિત્ય નમસ્કાર કરતા હૂઁ॥ ૭॥

આપદ્વિનશ્યતિ સમૃધ્યતિ સર્વસમ્પદ્ વિઘ્નાઃ પ્રયાન્તિ વિલયં શુભમભ્યુદેતિ ।

યોગ્યાઙ્ગનાપ્તિરતુલોત્તમપુત્રલાભો વિશ્વેશ્વરસ્તવમિમં પઠતોજનસ્ય ॥ ૮॥

ઇસ વિશ્વેશ્વરકેસ્તોત્રકા પાઠ કરનેવાલેમનુષ્યકી આપત્તિ દૂર હોજાતી હૈ, બહ સભી સમ્પત્તિસેપરિપૂર્ણહોજાતા હૈ, ઉસકેવિઘ્ન દૂર હો જાતેહૈંતથા વહ સબ પ્રકારકા કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરતા હૈ, ઉસેઉત્તમ સ્ત્રીરત્ન તથા અનુપમ ઉત્તમ પુત્રકા લાભ હોતા હૈ॥ ૮॥

વન્દી વિમુક્તિમધિગચ્છતિ તૂર્ણમેતિ સ્વાસ્થ્યં રુજાર્દિત ઉપૈતિ ગૃહં પ્રવાસી ।

 વિદ્યાયશોવિજય ઇષ્ટસમસ્તલાભઃ સમ્પદ્યતેઽસ્ય પઠનાત્સ્તવનસ્ય સર્વમ્॥ ૯॥

ઇસ વિશ્વેશ્વરસ્તવકા પાઠ કરનેસેબન્ધનમેંપડ़ા મનુષ્ય બન્ધનસે મુક્ત હોજાતા હૈ, રોગસેપીડિત વ્યક્તિ શીઘ્ર સ્વાસ્થ્ય- લાભ પ્રાપ્ત કરતા હૈ, પ્રવાસી શીઘ્ર હી વિદેશસેઘર આ જાતા હૈતથા વિદ્યા, યશ, વિજય ઔર સમસ્ત અભિલાષાઓંકી પૂર્તિ હોજાતી હૈ॥ ૯॥

કન્યા વરં સુલભતેપઠનાદમુષ્ય સ્તોત્રસ્ય ધાન્યધનવૃદ્ધિસુખં સમિચ્છન્।

કિં ચ પ્રસીદતિ વિભુઃ પરમોદયાલુઃ શ્રીવિશ્વનાથ ઇહ સમ્ભજતોઽસ્ય સામ્બઃ ॥ ૧૦॥

ઇસ સ્તોત્રકા પાઠ કરનેસેકન્યા ઉત્તમ વર પ્રાપ્ત કરતી હૈ, ધન-ધાન્યકોવૃદ્ધિ તથા સુખકી અભિલાષા પૂર્ણહોતી હૈએવં ઉસપર વ્યાપક પરમ દયાલુભગવાન શ્રીવિશ્વેશવર પાર્વતીકેસહિત પ્રસન્ન હોજાતેહૈં॥ ૧૦॥

કાશીપીઠાધિનાથેન શઙ્કરાચાર્યભિક્ષુણા ।

મહેશ્વરેણ ગ્રથિતા સ્તોત્રમાલા શિવારપિતા ॥ ૧૧॥

કાશીપીઠકેશંકરાચાર્યપદપર પ્રતિષ્ઠિત શ્રીસ્વામી મહેશ્વરાનન્દજીને

ઇસ સ્તોત્રમાલાકી રચના કર ભગવાન વિશ્વનાથકોસમર્પિત કિયા ॥ ૧૧॥

॥ ઇતિ કાશીપીઠાધીશ્વરશઙ્કરાચાર્યશ્રીસ્વામિમહેશ્વરાનન્દસરસ્વતીવિરચિતં શ્રીવિશ્વનાથમઙ્ગલસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ ઇસ પ્રકાર કાશીપીઠાધીશવર શંકરાચાર્ય શ્રીસ્વામી મહેશ્વરાનન્દસરસ્વતીવિરચિત શ્રીવિશવનાથમંગલસ્તોત્ર સમ્પૂર્ણહુઆ ॥

 
વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્ર લાભ અને મહત્વ | Vishwanath Mangal Stotram Benefits & Significance :

 • આ સ્તોત્રનું નિયમિત પાઠ કરવાથી તમામ પ્રકારના દુઃખોથી રાહત મળે છે.
 • કાશી વિશ્વનાથ સ્તોત્રાની અસરને લીધે, ગંભીર રોગોથી પીડિત દર્દીની તબિયત જલ્દી સારી થાય છે.
 • જે વતનીઓ લગ્નને લગતી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે, જો તેઓ ભગવાન શિવને સંપૂર્ણ સ્વરુપ સાથે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરશે, તો તેઓને વૈવાહિક સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળે છે.
 • બાબા વિશ્વનાથના આ ચમત્કારી સ્તોત્ર પરિણામે, કુટુંબના કુટુંબમાં શ્રેષ્ઠ બાળકનો જન્મ થાય છે.
 • અધ્યયન વગેરેથી સંબંધિત તેમના કામમાં અવરોધો ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને શ્રી વિશ્વનાથ સ્તોત્રના પાઠથી તાત્કાલિક લાભ મળે છે.
 • શિવલિંગની સામે આ દૈવી સ્તોત્રની પુરા ભક્તિ સાથે પઠન કરવાથી શત્રુઓને વિજય મળે છે.
 • જો તમારું કોઈ પ્રિયજનો ઘરેથી (વિદેશમાં) દૂર ગયા છે, તો પછી આ સ્તોત્રની અસરોને કારણે તેના પાછા આવવાની સંભાવના વધુ છે.
 • શ્રી વિશ્વનાથ સ્તોત્ર પ્રભાવથી ગરીબી થી પીડિત લોકો અનેક પ્રકારની સંપત્તિ મેળવે છે.

 
શ્રી વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્ર પાઠ પદ્ધતિ | Shri Vishwanath Mangal Stotram Path Vidhi :

 • જો તમે દરરોજ વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્ર નું દિવ્ય પઠન કરો છો, તો તમે તેની અસર તમારા પોતાના પર અનુભવી શકો છો. પરંતુ જો તમે દરરોજ વાંચી શકતા નથી, તો તમારે દર સોમવારે આ પાઠ કરવો જોઈએ.
 • જો શક્ય હોય તો, પેગોડા એટલે કે શિવ મંદિરમાં જાઓ અને શિવ લિંગની સામે આ દૈવી સ્તોત્રનો પાઠ કરો કેટલાક વિશેષ કારણોસર, જો નહીં, તો તમે ગૃહ મંદિરમાં જ ભગવાન શિવનો પાઠ કરી શકો છો.
 • સૌ પ્રથમ, કુશની એક શિસ્ત (જો શક્ય હોય તો) ફેલાવો અને પદ્મસનમાં તેના પર બેસો.
 • હવે “ॐ નમ શિવાય” મંત્રનો જાપ કરો, શિવલિંગનો શુદ્ધ જળ અથવા ગંગા જળથી અભિષેક કરો.
 • પવિત્ર પછી, ગોળ ફૂલો, સફેદ કાદવ (આંકડા) અથવા શિવલિંગ પર ધતુરાના ફૂલો ઓફર કરે છે.
 • હવે ભોલેનાથને સુગંધ, અક્ષત, ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય વગેરે અર્પણ કરો.
 • તે પછી, મહાદેવને ધતુરા, ભાંગ અને શેરડીનો રસ ચાવો.
 • ઉપરોક્ત પૂજા કર્યા પછી શિવલિંગ ની સામે શ્રી વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્ર વાંચો.
 • પાઠ પૂર્ણ થયા પછી દેશી ઘીના દીવા થી ભગવાન શિવની આરતી કરો અને મંગલને પ્રાર્થના કરો અને તેમના આશીર્વાદ લો.

તમે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરીને વિશ્વનાથ મંગલ સ્તોત્ર ટેક્સ્ટ પીડીએફ નિશુલ્ક ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

If you like the Vishwanath Mangal Stotram lyrics and want to download its full PDF, You can download complete Vishwanath Mangal Stotram in Gujarati PDF directly from the following download link given below.
શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram pdf

શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If શ્રી વિશ્વનાથ મઙ્ગલ સ્તોત્ર | Vishwanath Mangal Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.