విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram PDF in Telugu

విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram Telugu PDF Download

విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram in Telugu for free using the download button.

Tags:

విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering విష్ణు అష్టోత్రం PDF / Vishnu Ashtothram Telugu PDF to all of you. Vishnu Ashtothram is a powerful Vedic hymn dedicated to Lord Vishnu. Lord Vishnu is one of the major Hindu deities known as Trimurti. Trimurti means Lord Brahama, Lord Vishnu, and Lord Mahesha.

If you please the Lord Vishnu through your devotion, you will seek the special blessing and your house will be full of health, wealth, and prosperity. Lord Vishnu appeared in various different forms on the earth to overcome injustice and evil entities. You should also recite Vishnu Ashtothram daily to get yourself happy and prosperous life.

విష్ణు అష్టోత్రం PDF / Vishnu Ashtothram PDF in Telugu

ఓం విష్ణవే నమః

ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః

ఓం కృష్ణాయ నమః

ఓం వైకుంఠాయనమః

ఓం గురుడధ్వజాయనమః

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః

ఓం జగన్నాధాయ నమః

ఓం వాసుదేవాయ నమః

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

ఓం దైత్యాన్తకాయ నమః

ఓం మధురిపవే నమః

ఓం తార్ష్యవాహాయ నమః

ఓం సనాతనాయ నమః

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓం పద్మనాభాయ నమః

ఓం హృషీకేశాయ నమః

ఓం సుధాప్రదాయ నమః

ఓం మాధవాయ నమః

ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః

ఓం స్థితికర్త్రే నమః

ఓం పరాత్పరాయ నమః

ఓం వనమాలినే నమః

ఓం యజ్ఞ రూపాయ నమః

ఓం చక్రపాణయే నమః

ఓం గదాధరాయ నమః

ఓం ఉపేంద్రాయ నమః

ఓం కేశవాయ నమః

ఓం హంసాయ నమః

ఓం సముద్ర మదనాయ నమః

ఓం హరయే నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం బ్రహ్మ జనకాయ నమః

ఓం కైటభాసురమర్ధనాయ నమః

ఓం శ్రీధరాయ నమః

ఓం కామజనకాయ నమః

ఓం శేషశాయినే నమః

ఓం చతుర్భుజాయ నమః

ఓం పాంచజన్య ధరాయ నమః

ఓం శ్రీమతే నమః

ఓం శార్జపాణయే నమః

ఓం జనార్దనాయ నమః

ఓం పీతాంబరధరాయ నమః

ఓం దేవాయ నమః

ఓం జగత్కారాయ నమః

ఓం సూర్య చంద్రవిలోచనాయ నమః

ఓం మత్స్యరూపాయ నమః

ఓం కూర్మ తనవే నమః

ఓం క్రోధ రూపాయ నమః

ఓం నృకేసరిణే నమః

ఓం వామనాయ నమః

ఓం భార్గవాయ నమః

ఓం రామాయ నమః

ఓం హలినే- కలికినే నమః

ఓం హయవాహనాయ నమః

ఓం విశ్వంభరాయ నమః

ఓం శింశుమారాయ నమః

ఓం శ్రీకరాయ నమః

ఓం కపిలాయ నమః

ఓం ధ్రువా య నమః

ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః

ఓం అచ్యుతాయ నమః

ఓం అనన్తాయ నమః

ఓం ముకుందాయ నమః

ఓం ఉదధి వాసాయ నమః

ఓం శ్రీనివాసాయ నమః

ఓం లక్ష్మీ ప్రియాయ నమః

ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః

ఓం మురారాతయే నమః

ఓం అధోక్షజాయ నమః

ఓం ఋషభాయ నమః

ఓం మోహినీరూపధరాయ నమః

ఓం సంకర్షనాయ నమః

ఓం పృథవే నమః

ఓం క్షరాబ్దిశాయినే నమః

ఓం భూతాత్మనే నమః

ఓం అనిరుద్దాయ నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం నారాయ నమః

ఓం గజేంద్ర వరదాయ నమః

ఓం త్రిధామ్నే నమః

ఓం భూత భావ నాయ నమః

ఓం శ్వేతద్వీపవసువాస్తవ్యాయ నమః

ఓం సూర్యమండల మధ్యగాయై నమః

ఓం సనకాదిమునిధ్యేయాయ నమః

ఓం భగవతే నమః

ఓం శంకరప్రియాయ నమః

ఓం నీళాకాన్తాయ నమః

ఓం ధరా కాన్తాయ నమః

ఓం వేదాత్మనే నమః

ఓం బాదరాయణాయ నమః

ఓం భాగీరథీ నమః

ఓం జన్మభూమిపాదపద్మాయ నమః

ఓం సతాంప్రభవే నమః

ఓం స్వభువే నమః

ఓం ఘనశ్యామాయ నమః

ఓం జగత్కారణాయ నమః

ఓం అవ్యయాయ నమః

ఓం బుద్ధావతారాయ నమః

ఓం శాన్తాత్మనే నమః

ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం విరాడ్రూపాయ నమః

ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః

ఓం ఆదిబిదేవాయ నమః

ఓం దేవదేవాయ నమః

ఓం ప్రహదపరిపాలకాయ నమః

You can download Vishnu Ashtothram PDF in Telugu by clicking on the following download button.

విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram pdf

విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “విష్ణు అష్టోత్రం | Vishnu Ashtothram

Leave a Reply

Your email address will not be published.