వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram PDF Telugu

వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram Telugu PDF Download

Free download PDF of వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram Telugu using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram Telugu - Description

Dear users, here we are going to offer వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి PDF / Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu to help you. Venkateswara Ashtothram is one of the most beautiful Stotram which is chanted to please the Lord Venkateswara. Venkateswara Ashtothram is a collection of 108 precious names of Sir Venkateswara. You should chant these names daily at your home during Pujan So that you can attain mental peace and solidarity.
There are many of us who are facing many unwanted events during our day-to-day life. Therefore, if you want to get over these types of unwanted problems. Lord Venkateswara is a highly worshipped deity of South India and other souther parts around the nation.

వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి PDF | Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి
ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మీపతయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం అమృతాశాయ నమః
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః (10)
ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః
ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః
ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః (30)
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం ధరాపతయే నమః
ఓం సురపతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం చక్రధరాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః (40)
ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నిరాంతకాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం విరాభాసాయ నమః
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః
ఓం గదాధరాయ నమః (50)
ఓం శార్-ంగపాణయే నమః
ఓం నందకినే నమః
ఓం శంఖధారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః (60)
ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం జగత్పాలాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః
ఓం శంఖమద్యోల్లస-న్మంజుకింకిణ్యాఢ్యకరండకాయ నమః (70)
ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః
ఓం బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్థప్రదాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దాశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః (80)
ఓం దేవకీ నందనాయ నమః
ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయగ్రీవాయ నమః
ఓం జనార్దనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః (90)
ఓం అశ్వారూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనసార లసన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః
ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (100)
ఓం పరమార్థప్రదాయకాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః (108)
ఇతి శ్రీవేంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణః

How to Recite Venkateswara Ashtothram?

  • Firstly be pure bt taking bath.
  • Place an Idol of Lord Venkateswara on a wooden plank.
  • now invoke the Sri Venkateswara.
  • Start chanting Venkateswara Ashtothram with dedication.
  • After completion of Chanting, seek the blessings of the lord.

You can download వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి PDF / Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu by clicking on the following download button.

Download వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి | Venkateswara Ashtothram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *