Varalakshmi Vratham Pooja Procedure PDF

Varalakshmi Vratham Pooja Procedure PDF Download

Free download PDF of Varalakshmi Vratham Pooja Procedure using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Varalakshmi Vratham Pooja Procedure - Description

Hello everyone, in this post, we have shared Varalakshmi Vratham Pooja Method PDF to help you all. How to do Varalakshmi Vratam at home with details on decoration, ingredients, requirements for pooja, slokas, Varalakshmi Vratam neivedyam recipes, and simple Varamahalakshmi pooja for first-timers at home. Hope you beginners find this information useful.
Usually, Varalakshmi Puja is celebrated on Friday, the last Shukla Paksha/ Waxing of the month of Shiravana. This year 2022, there is confusion between August 5th and 12th. On 12th August Pratham tithi starts at 7 or 8 am depending on the almanac you follow. So this year Varalakshmi Puja falls on Friday 5th August 2022.
Varalakshmi Vratam/Varamahalakshmi festival is a very auspicious festival celebrated in memory of the married woman (Hindu) Goddess Mahalakshmi.” Vara” means “boon” and Goddess Lakshmi bestows all boons on those who worship with great devotion on this day.
Varalakshmi Vratham is a very popular festival in South Indian states like Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, and North Indian states like Maharashtra & Orissa. Goddess Lakshmi is worshiped on this day by Ashtalakshmi (8 Lakshmi) – Goddesses of Wealth (Sri), Earth (Poo), Learning (Saraswati), Love (Prithi), Fame (Kirti), Peace (Shanti), Pleasure (Dushti) and Strength (Pushti). ).

Varalakshmi Vratham Pooja Procedure PDF- Details

Before beginning Varalakshmi Puja one should collect all the necessary items used during Puja. The collection of all items needed for Varalakshmi Puja is known as Varalakshmi Pujan Samagri.

1. Dhyana (ध्यान)

Puja should begin with the meditation of Shri Varalakshmi. Dhyana should be done in front of the already installed Shri Varalakshmi statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Shri Varalakshmi.

Kshirasagara Sambhutam Kshiravarnasamaprabham।
Kshiravarnasamam Vastram Dadhanam Harivallabham॥

2. Avahana (आवाहन)

After Dhyana of Shri Varalakshmi, one should chant the following Mantra in front of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Brahmi Hamsasamarudha Dharinyakshakamandalu।
Vishnutejoadhika Devi Sa Mam Patu Varaprada॥

3. Asana (आसन)

After Shri Varalakshmi has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining the palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer a seat to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Maheshwari Mahadevi Asanam Te Dadamyaham।
Mahaishvaryasamayuktam Brahmani Brahmanah Priye॥

4. Padya (पाद्य)

After offering Asana to Shri Varalakshmi offer Her water to wash her feet while chanting the following Mantra.

Kumarashaktisampanne Kaumari Shikhivahane।
Padyam Dadamyaham Devi Varade Varalakshane॥

5. Arghya (अर्घ्य)

After Padya offering, offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Tirthodakairmahaddivyaih Papasamharakarakaih।
Arghyam Grihana Bho Lakshmi Devanamupakarini॥

6. Achamana (आचमन)

After the Arghya offering, offer water to Shri Varalakshmi for Achamana while chanting the following Mantra.

Vaishnavi Vishnusamyukte Asankhyayudhadharini।
Achamyatam devapujye Varadeasuramardini॥

7. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Snanam, offer a Panchamrita bath to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Padme Panchamritaih Shuddhaih Snapayishye Haripriye।
Verde Shakti-Sambhute Varadevi Varapriye॥

8. Snana (स्नान)

After Panchamrita Snana, offer water to Shri Varalakshmi for the bath while chanting the following Mantra.

Gangajalam Samanitam Sugandhidravyasamyutam।
Snanartham Te Maya Dattam Grihana Parameshvari॥

9. Vastra (वस्त्र)

Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Rajatadrisamam Divyam Kshirasagarasannibham।
Chandraprabhasamam Devi Vastram Te Pradadamyaham॥

10. Kanthasutra (कण्ठसूत्र)

After Vastra offering, offer neclace to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Mangalyamanisamyuktam Muktaphalasamanvitam।
Dattam Managalasutram Te Grihana Suravallabhe॥

11. Abharana (आभरण)

Now Offer jewelry (Abhushana) to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Suvarnabhushitam Divyam Nanaratnasushobhitam।
Trailokyabhushite Devi Grihanabharanam Shubham॥

12. Gandha Samarpan (गन्ध समर्पण)

Offer Chandana to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Raktagandham Sugandhadhyamashtagandhasamanvitam।
Dasyami Devi Varade Lakshmirdevi Prasida Me॥

13. Saubhagya Dravya (सौभाग्य द्रव्य)

Now offer Haldi, Kumkum, Sindoor, and Kajal as Saubhagya Dravya to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Haridram Kumkumam Chaiva Sindooram Kajjalanvitam।
Saubhagyadravyasamyuktam Grihana Parameshvari॥

14. Pushpa Samarpan (पुष्प समर्पण)

Offer flowers to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Nanavidhani Pushpani Nana Varnayutani Cha।
Pushpani Te Prayachchami Bhaktya Devi Varaprade॥

15. Anga-Pujan (अङ्ग-पूजन)

Now worship those Gods who are body parts of Shri Varalakshmi itself. For that take Gandha, Akshata, and Pushpa in the left hand and leave them near Shri Varalakshmi Murti with the right hand while chanting the following Mantra(s).

Om Varalakshmyai Namah Padau Pujayami।
Om Kamalavasinyai Namah Gulphau Pujayami।
Om Padmalayayai Namah Janghe Pujayami।
Om Shriyai Namah Januni Pujayami।
Om Indirayai Namah Uru Pujayami।
Om Haripriyai Namah Nabhim Pujayami।
Om Lokadhatryai Namah Stanau Pujayami।
Om Vidhatryai Namah Kantham Pujayami।
Om Dhatryai Namah Nasam Pujayami।
Om Saraswatyai Namah Mukham Pujayami।
Om Padmanidhaye Namah Netre Pujayami।
Om Mangalyayai Namah Karnau Pujayami।
Om Kshirasagarajayai Namah Lalatam Pujayami।
Om Shrimahalakshmyai Namah Shirah Pujayami।
Om Shrimahakalyai Namah Sarvangam Pujayami॥

16. Dhoop (धूप)

Now offer Dhoop to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Dhupam Dasyami Te Devi Goghritena Samanvitam।
Pratigrihn Mahadevi Bhaktanam Varadapriye॥

17. Deep (दीप)

Now offer to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapham॥

18. Naivedya (नैवेद्य)

Now offer Naivedya to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Naivedyam Paramam Divyam Drishtipritikaram Shubham।
Bhakshyabhojyadisamyuktam Parmannadisamyutam॥

19. Tambula (ताम्बूल)

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Nagavallidalairyuktam Churnakramukasamyutam।
Varalakshmirgrihana Tvam Tambulam Pratigrihyatam॥

20. Dakshina (दक्षिणा)

Now offer Dakshina (gift) to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Suvarnam Sarvadhatunam Shreshtham Devi Cha Tatsada।
Bhaktya Dadami Varade Svarnavrishtim Cha Dehi Me॥

21. Nirajana (नीराजन)

Now offer Nirajana (Aarti) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam।
Chandrarkavahnisadrisham Grihna Devi Namoastu Te॥

22. Dorakagrahana (दोरकग्रहण)

Now devotees should accept the Dorak (the sacred thread) while chanting the following Mantra.

Sarvamangalamangalye Sarvapapapranashini।
Dorakam Pratigrihnami Suprita Harivallabhe॥

23. Dorakabandhana (दोरकबन्धन)

After Dorakagrahana, the devotee should tie the Dorak (the sacred thread) on the hand while chanting the following Mantra.

Karishyami Vratam Devi Tvadbhaktastvatparayanah।
Shriyan Dehi Yasho Dehi Saubhagyam Dehi Me Shubhe॥

24. Punararghya (पुनरर्घ्य)

After Dorakabandhana, now again offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting the following Mantra.

Kshirarnavasute Lakshmishchandrasya Cha Sahodari।
Grihanarghyam Mahalakshmirdevi Tubhyam Namoastu Te॥

25. Bilvapatra (बिल्वपत्र)

Offer Bilvapatra to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Shrivrikshasya Dalam Devi Mahadevapriyam Sada।
Bilvapatram Prayachchami Pavitram Te Sunirmalam॥

26. Pradakshina (प्रदक्षिणा)

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Varalakshmi) with flowers while chanting the following Mantra.

Iha Janmani Yatpapam Mam Janmantareshu Cha।
Nivaraya Mahadevi Lakshmirnarayanapriye॥

27. Namaskara (नमस्कार)

Now pay homage to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Kamodari Namasteastu Namastrailokyanayike।
Harikante Namasteastu Trahi Mam Duhkhasagarat॥

28. Vrata Samarpan (व्रतसमर्पण)

Now offer Vrata Samarpan to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Kshirarnavasamudbhute Kamale Kamalalaye।
Prayachcha Sarvakamanshcha Vishnu Vakshahsthalalaye॥

29. Kshamapana (क्षमापन)

Now seek pardon from Shri Varalakshmi for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting the following Mantra.

Chatram Chamaramandolam Dattva Vyajanadarpane।
Gitavaditranrityaishcha Rajasammananaistatha।
Kshamapaye Supacharaih Samabhyarchya Maheshwari॥

30. Prarthana (प्रार्थना)

Now pray to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Varalakshmirmahadevi Sarvakama-Pradayini।
Yanmaya Cha Kritam Devi Paripurnam Kurushva Tat॥

31. Vayanamantra (वायनमन्त्र)

Now offer sweets to Shri Varalakshmi while chanting the following Mantra.

Ekavimshatipakvannasharkaraghritasamyutam।
Vayanam Te Prayachchami Indira Priyatamiti॥
Indira Pratigrihnati Indira Vai Dadati Cha।
Indira Tarakobhabhyamindirayai Namonamah॥

32. Puja Samarpan (पूजा समर्पण)

Now conclude the Shri Varalakshmi Puja while chanting the following Mantra.

Pancha Vayanakanevam Dadyaddakshinaya Yutan।
Vipraya Chatha Yataye Devyai Tu Brahmacharine।
Suvasinyai Tatastvekam Dapayechcha Yathavidhi॥

You can download the Varalakshmi Vratham Pooja Procedure in PDF by clicking on the link given below.

Download Varalakshmi Vratham Pooja Procedure PDF using below link

REPORT THISIf the download link of Varalakshmi Vratham Pooja Procedure PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Varalakshmi Vratham Pooja Procedure is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *