Thiruppavai Lyrics PDF in Kannada

Thiruppavai Lyrics Kannada PDF Download

Thiruppavai Lyrics in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Thiruppavai Lyrics in Kannada for free using the download button.

Tags:

Thiruppavai Lyrics Kannada PDF Summary

Dear readers, here we are offering Thiruppavai Lyrics in Kannada PDF to all of you. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅನ್ನು ಸಂತ ಆಂಡಾಳ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗಝೈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಮಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಂಡಾಳ್ ತನ್ನ ಸಾಕು ತಂದೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತೂರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು

Thiruppavai Lyrics in Kannada PDF

ನೀಳಾ ತುಂಗ ಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ

ಪಾರಾರ್ಧ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶೃತಿಶತಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯನ್ತೀ |

ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸ್ರಜಿ ನಿಗಳಿತಂ ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಙ್ಕ್ತೇ

ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ ಇದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ||

[** ಅನ್ನ ವಯಲ್ ಪುದುವೈ ಯಾಣ್ಡಾಳ್

ಅರಂಗರ್ಕು ಪನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಪ್ ಪಲ್ ಪದಿಯಮ್,

ಇನ್ನಿ ಶೈಯಾಲ್ ಪಾಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಾಳ್ ನಱ್ಪಾಮಾಲೈ

ಪೂಮಾಲೈ ಶೂಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಾಳೈಚ್ ಚೊಲ್

ಶೂಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೊಡಿಯೇ

ತೊಲ್‍ಪಾವೈ ಪಾಡಿಯರುಳವಲ್ಲ ಪಲ್ವಳೈಯಾಯ್,

ನಾಡಿ ನೀ ವೇಂಗಡವಱ್ಕೆನ್ನೈ ವಿದಿ ಯೆನ್‍ಱ ವಿಮ್ಮಾಱ್ಱಮ್

ನಾಂ ಕಡವಾ ವಣ್ಣಮೇ ನಲ್‍ಗು.

ಮಾರ್ಗಳಿ*ತ್ ತಿಙ್ಗಳ್ ಮದಿನಿಱೈನ್ದ ನನ್ನಾಳಾಲ್ ,

ನೀರಾಡಪ್ ಪೋದುವೀರ್ ಪೋದುಮಿನೋ ನೇರಿಳೈ*ಯೀರ್ ,

ಶೀರ್ ಮಲ್‍ಗುಮ್ ಆಯ್‍ಪಾಡಿಚ್ ಚೆಲ್ವಚ್ ಚಿಱುಮೀರ್ಗಾಳ್ ,

ಕೂರ್ ವೇಲ್ ಕೊಡುನ್ದೊಳಿ*ಲನ್ ನನ್ದಗೋಪನ್ ಕುಮರನ್ ,

ಏರಾರ‍್ನ್ದ ಕಣ್ಣಿ ಯಶೋದೈ ಯಿಳಞ್‍ಶಿಙ್ಗಮ್ ,

ಕಾರ‍್ಮೇನಿಚ್ ಚೆಙ್ಗಣ್ ಕದಿರ್ ಮದಿಯಮ್ ಪೋಲ್ ಮುಗತ್ತಾನ್,

ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೇ ಪಱೈ ತರುವಾನ್ ,

ಪಾರೋರ್ ಪುಗಳ*ಪ್ ಪಡಿನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧ ||

ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್*ವೀರ‍್ಗಾಳ್ ನಾಮುಮ್ ನಮ್ ಪಾವೈಕ್ಕು,

ಶೆಯ್ಯುಮ್ ಕಿರಿಶೈಗಳ್ ಕೇಳೀರೋ,

ಪಾಱ್‍ಕಡಲುಳ್ ಪೈಯತ್ ತುಯಿನ್‍ಱ ಪರಮನಡಿ ಪಾಡಿ,

ನೆಯ್ಯುಣ್ಣೋಮ್ ಪಾಲುಣ್ಣೋಮ್ ನಾಟ್ಕಾಲೇ ನೀರಾಡಿ,

ಮೈಯಿಟ್ಟೆಳು*ದೋಮ್ ಮಲರಿಟ್ಟು ನಾಮ್ ಮುಡಿಯೋಮ್,

ಶೆಯ್ಯಾದನ ಶೆಯ್ಯೋಮ್ ತೀಕ್ಕುಱಳೈ ಚೆನ್‍ಱೋದೋಮ್,

ಐಯಮುಮ್ ಪಿಚ್ಚೈಯುಮ್ ಆನ್ದನೈಯುಮ್ ಕೈ ಕಾಟ್ಟಿ,

ಉಯ್ಯುಮಾಱು ಎಣ್ಣಿ ಉಗನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨ ||

ಓಙ್ಗಿ ಉಲಗಳನ್ದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡಿ,

ನಾಙ್ಗಳ್ ನಮ್ ಪಾವೈಕ್ಕುಚ್ ಚಾಱ್ಱಿ ನೀರಾಡಿನಾಲ್,

ತೀಙ್ಗಿನ್‍ಱಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾಮ್ ತಿಙ್ಗಳ್ ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೆಯ್‍ದು,

ಓಙ್ಗು ಪೆರುಞ್ ಚೆನ್ನೆಲ್ ಊಡು ಕಯಲ್ ಉಗಳ,

ಪೂಙ್ಗುವಳೈಪ್ ಪೋದಿಲ್ ಪೊಱಿ ವಣ್ಡು ಕಣ್ಪಡುಪ್ಪ,

ತೇಙ್ಗಾದೇ ಪುಕ್ಕಿರುನ್ದು ಶೀರ‍್ತ್ತ ಮುಲೈ ಪಱ್ಱಿ ವಾಙ್ಗ,

ಕುಡಮ್ ನಿಱೈಕ್ಕುಮ್ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಮ್ ಪಶುಕ್ಕಳ್,

ನೀಙ್ಗಾದ ಶೆಲ್ವಮ್ ನಿಱೈನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೩ ||

ಆಳಿ* ಮಳೈ*ಕ್ ಕಣ್ಣಾ ಒನ್‍ಱು ನೀ ಕೈ ಕರವೇಲ್,

ಆಳಿ*ಯುಳ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಗನ್ದು ಕೊಡಾರ್ತೇಱಿ,

ಊಳಿ* ಮುದಲ್ವನ್ ಉರುವಮ್ ಬೋಲ್ ಮೆಯ್ ಕಱುತ್ತು,

ಪಾಳಿ*ಯನ್ ದೋಳುಡೈಪ್ ಪಱ್ಬನಾಬನ್ ಕೈಯಿಲ್,

ಆಳಿ* ಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಮ್ಬುರಿ ಪೋಲ್ ನಿನ್‍ಱು ಅದಿರ‍್ನ್ದು,

ತಾಳಾ*ದೇ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಮ್ ಉದೈತ್ತ ಶರಮಳೈ* ಪೋಲ್,

ವಾಳ* ಉಲಗಿನಿಲ್ ಪೆಯ್‍ದಿಡಾಯ್,

ನಾಙ್ಗಳುಮ್ ಮಾರ್ಗಳಿ* ನೀರಾಡ ಮಗಿಳ್*ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೪ ||

ಮಾಯನೈ ಮನ್ನು ವಡಮದುರೈ ಮೈನ್ದನೈ,

ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈತ್ ತುಱೈವನೈ,

ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋನ್‍ಱುಮ್ ಅಣಿ ವಿಳಕ್ಕೈ,

ತಾಯೈಕ್ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಮ್ ಶೆಯ್‍ದ ದಾಮೋದರನೈ,

ತೂಯೋಮಾಯ್ ವನ್ದು ನಾಮ್ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿತ್ ತೊಳು*ತು,

ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಶಿನ್ದಿಕ್ಕ,

ಪೋಯ ಪಿಳೈ*ಯುಮ್ ಪುಗುದರುವಾನ್ ನಿನ್‍ಱನವುಮ್,

ತೀಯಿನಿಲ್ ತೂಶಾಗುಂ ಶೆಪ್ಪು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೫ ||

ಪುಳ್ಳುಮ್ ಶಿಲಮ್ಬಿನ ಕಾಣ್ ಪುಳ್ಳರೈಯನ್ ಕೋಯಿಲಿಲ್,

ವೆಳ್ಳೈ ವಿಳಿಶಙ್ಗಿನ್ ಪೇರರವಮ್ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ,

ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ಎಳು*ನ್ದಿರಾಯ್ ಪೇಯ್‍ಮುಲೈ ನಞ್ಜುಣ್ಡು,

ಕಳ್ಳಚ್ ಚಗಡಮ್ ಕಲಕ್ ಕಳಿ*ಯಕ್ ಕಾಲೋಚ್ಚಿ,

ವೆಳ್ಳತ್ ತರವಿಲ್ ತುಯಿಲ್ ಅಮರ‍್ನ್ದ ವಿತ್ತಿನೈ,

ಉಳ್ಳತ್ತುಕ್ ಕೊಣ್ಡು ಮುನಿವರ‍್ಗಳುಮ್ ಯೋಗಿಗಳುಮ್,

ಮೆಳ್ಳ ಎಳು*ನ್ದು ಅರಿಯೆನ್‍ಱ ಪೇರರವಮ್,

ಉಳ್ಳಂ ಪುಗುನ್ದು ಕುಳಿರ‍್ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೬ ||

ಕೀಶು ಕೀಶೆನ್‍ಱು ಎಙ್ಗುಂ ಆನೈಚ್ ಚಾತ್ತನ್,

ಕಲನ್ದು ಪೇಶಿನ ಪೇಚ್ಚರವಮ್ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ ಪೇಯ್‍ಪ್ ಪೆಣ್ಣೇ,

ಕಾಶುಮ್ ಪಿಱಪ್ಪುಮ್ ಕಲಗಲಪ್ಪಕ್ ಕೈಪೇರ‍್ತ್ತು,

ವಾಶ ನಱುಙ್ಕುಳ*ಲ್ ಆಯ್‍ಚ್ಚಿಯರ್,

ಮತ್ತಿನಾಲ್ ಓಶೈ ಪಡುತ್ತ ತಯಿರರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ,

ನಾಯಗಪ್ ಪೆಣ್ ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ‍್ತ್ತಿ,

ಕೇಶವನೈಪ್ ಪಾಡವುಮ್ ನೀ ಕೇಟ್ಟೇ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ,

ತೇಶಮುಡೈಯಾಯ್ ತಿಱು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೭ ||

ಕೀಳ್*ವಾನಮ್ ವೆಳ್ಳೆನ್‍ಱು ಎರುಮೈ ಶಿಱು ವೀಡು,

ಮೇಯ್‍ವಾನ್ ಪರನ್ದನ ಕಾಣ್ ಮಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಿಳ್ಳೈಗಳುಮ್,

ಪೋವಾನ್ ಪೋಗಿನ್‍ಱಾರೈಪ್ ಪೋಗಾಮಲ್ ಕಾತ್ತು,

ಉನ್ನೈಕ್ ಕೂವುವಾನ್ ವನ್ದು ನಿನ್‍ಱೋಮ್,

ಕೋದುಕಲಮುಡೈಯ ಪಾವಾಯ್ ಎಳು*ನ್ದಿರಾಯ್ ಪಾಡಿಪ್ ಪಱೈ ಕೊಣ್ಡು,

ಮಾವಾಯ್ ಪಿಳನ್ದಾನೈ ಮಲ್ಲರೈ ಮಾಟ್ಟಿಯ,

ದೇವಾದಿ ದೇವನೈಚ್ ಚೆನ್‍ಱು ನಾಮ್ ಶೇವಿತ್ತಾಲ್,

ಆವಾವೆನ್‍ಱು ಆರಾಯ್‍ನ್ದು ಅರುಳ್ ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೮ ||

ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತುಚ್ ಚುಱ್ಱುಮ್ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ,

ದೂಪಂ ಕಮಳ* ತುಯಿಲ್ ಅಣೈ ಮೇಲ್ ಕಣ್ ವಳರುಮ್,

ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಮ್ ತಾಳ್ ತಿಱವಾಯ್,

ಮಾಮೀರ್ ಅವಳೈ ಎಳುಪ್ಪೀರೋ,

ಉನ್ ‍ಮಗಳ್ ತಾನ್ ಊಮೈಯೋ? ಅನ್‍ಱಿಚ್ ಚೆವಿಡೋ? ಅನನ್ದಲೋ,

ಏಮಪ್ ಪೆರುನ್ದುಯಿಲ್ ಮನ್ದಿರಪ್ ಪಟ್ಟಾಳೋ?,

ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾದವನ್ ವೈಕುನ್ದನ್ ಎನ್‍ಱೆನ್‍ಱು,

ನಾಮಮ್ ಪಲವುಮ್ ನವಿನ್‍ಱು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೯ ||

ನೋಱ್ಱುಚ್ ಚುವರ‍್ಗ್ಗಮ್ ಪುಗುಗಿನ್‍ಱ ಅಮ್ಮನಾಯ್,

ಮಾಱ್ಱಮುಮ್ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ ತಿಱವಾದಾರ್,

ನಾಱ್ಱತ್ ತುಳಾ*ಯ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್,

ನಮ್ಮಾಲ್ ಪೋಱ್ಱಪ್ ಪಱೈ ತರುಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯನಾಲ್,

ಪಣ್ಡು ಒರು ನಾಳ್ ಕೂಱ್ಱತ್ತಿನ್ ವಾಯ್ ವೀಳ್*ನ್ದ ಕುಮ್ಬಕರಣನುಮ್,

ತೋಱ್ಱುಮ್ ಉನಕ್ಕೇ ಪೆರುನ್ದುಯಿಲ್ ತಾನ್ ತನ್ದಾನೋ?,

ಆಱ್ಱ ಅನನ್ದಲುಡೈಯಾಯ್ ಅರುಙ್ಗಲಮೇ,

ತೇಱ್ಱಮಾಯ್ ವನ್ದು ತಿಱ ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೦ ||

ಕಱ್ಱುಕ್ ಕಱವೈಕ್ ಕಣಙ್ಗಳ್ ಪಲ ಕಱನ್ದು,

ಶೆಱ್ಱಾರ್ ತಿಱಲ್ ಅಳಿ*ಯಚ್ ಚೆನ್‍ಱು ಶೆರುಚ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್,

ಕುಱ್ಱಮ್ ಒನ್‍ಱಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ ತಮ್ ಪೊಱ್‍ಕೊಡಿಯೇ,

ಪುಱ್ಱರವಲ್‍ಗುಲ್ ಪುನಮಯಿಲೇ ಪೋದರಾಯ್,

ಶುಱ್ಱತ್ತು ತೋಳಿ*ಮಾರ್ ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ವನ್ದು,

ನಿನ್ ಮುಱ್ಱಮ್ ಪುಗುನ್ದು ಮುಗಿಲ್ ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ,

ಶಿಱ್ಱಾದೇ ಪೇಶಾದೇ ಶೆಲ್ವಪ್ ಪೆಣ್ಡಾಟ್ಟಿ,

ನೀ ಎಱ್ಱುಕ್ಕು ಉಱಙ್ಗುಮ್ ಪೊರುಳ್ ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೧ ||

ಕನೈತ್ತಿಳಙ್ಗಱ್ಱೆರುಮೈ ಕನ್‍ಱುಕ್ ಕಿಱಙ್ಗಿ,

ನಿನೈತ್ತು ಮುಲೈ ವಳಿ*ಯೇ ನಿನ್‍ಱು ಪಾಲ್ ಶೋರ,

ನನೈತ್ತಿಲ್ಲಮ್ ಶೇಱಾಕ್ಕುಮ್ ನಱ್ಚೆಲ್ವನ್ ತಙ್ಗಾಯ್,

ಪನಿತ್ತಲೈ ವೀಳ* ನಿನ್ ವಾಶಱ್ ಕಡೈ ಪಱ್ಱಿ,

ಶಿನತ್ತಿನಾಲ್ ತೆನ್ನಿಲಙ್ಗೈಕ್ ಕೋಮಾನೈಚ್ ಚೆಱ್ಱ,

ಮನತ್ತುಕ್ಕು ಇನಿಯಾನೈಪ್ ಪಾಡವುಮ್ ನೀ ವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್,

ಇನಿತ್ತಾನ್ ಎಳು*ನ್ದಿರಾಯ್ ಈದೆನ್ನ ಪೇರುಱಕ್ಕಮ್,

ಅನೈತ್ತು ಇಲ್ಲತ್ತಾರುಂ ಅಱಿನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೨ ||

ಪುಳ್ಳಿನ್ ವಾಯ್ ಕೀಣ್ಡಾನೈಪ್ ಪೊಲ್ಲಾ ಅರಕ್ಕನೈ

ಕಿಳ್ಳಿಕ್ ಕಳೈನ್ದಾನೈಕ್ ಕೀರ‍್ತ್ತಿಮೈ ಪಾಡಿಪ್ಪೋಯ್,

ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ಪಾವೈಕ್ ಕಳಂ ಪುಕ್ಕಾರ್,

ವೆಳ್ಳಿ ಎಳು*ನ್ದು ವಿಯಾಳ*ಮ್ ಉಱಙ್ಗಿಱ್ಱು,

ಪುಳ್ಳುಮ್ ಶಿಲಮ್ಬಿನ ಕಾಣ್! ಪೋದು ಅರಿಕ್ಕಣ್ಣಿನಾಯ್,

ಕುಳ್ಳಕ್ ಕುಳಿರಕ್ ಕುಡೈನ್ದು ನೀರಾಡಾದೇ,

ಪಳ್ಳಿಕ್ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ ಪಾವಾಯ್! ನೀ ನನ್ನಾಳಾಲ್,

ಕಳ್ಳಮ್ ತವಿರ‍್ನ್ದು ಕಲನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೩ ||

ಉಙ್ಗಳ್ ಪುಳೈ*ಕ್ಕಡೈತ್ ತೋಟ್ಟತ್ತು ವಾವಿಯುಳ್,

ಶೆಙ್ಗಳು* ನೀರ್ ವಾಯ್ ನೆಗಿಳ್*ನ್ದು ಅಮ್ಬಲ್ ವಾಯ್ ಕೂಮ್ಬಿನ ಕಾಣ್,

ಶೆಙ್ಗಲ್ ಪೊಡಿಕ್ ಕೂಱೈ ವೆಣ್‍ಪಲ್ ತವತ್ತವರ್,

ತಙ್ಗಳ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಶಙ್ಗಿಡುವಾನ್ ಪೋದನ್ದಾರ್

ಎಙ್ಗಳೈ ಮುನ್ನಮ್ ಎಳು*ಪ್ಪುವಾನ್ ವಾಯ್ ಪೇಶುಮ್,

ನಙ್ಗಾಯ್ ಎಳು*ನ್ದಿರಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡೈಯಾಯ್,

ಶಙ್ಗೊಡು ಶಕ್ಕರಂ ಏನ್ದುಮ್ ತಡಕ್ಕೈಯನ್,

ಪಙ್ಕಯಕ್ ಕಣ್ಣಾನೈಪ್ ಪಾಡು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೪ ||

ಎಲ್ಲೇ! ಇಳಙ್ಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನಮ್ ಉಱಙ್ಗುದಿಯೋ,

ಶಿಲ್ಲೆನ್‍ಱು ಅಳೈ*ಯೇನ್ ಮಿನ್ ನಙ್ಗೈಮೀರ್ ಪೋದರುಗಿನ್‍ಱೇನ್,

ವಲ್ಲೈ ಉನ್ ಕಟ್ಟುರೈಗಳ್ ಪಣ್ಡೇ ಉನ್ ವಾಯ್ ಅಱಿದುಮ್,

ವಲ್ಲೀರ‍್ಗಳ್ ನೀಙ್ಗಳೇ ನಾನೇ ದಾನ್ ಆಯಿಡುಗ,

ಒಲ್ಲೈ ನೀ ಪೋದಾಯ್ ಉನಕ್ಕು ಎನ್ನ ವೇಱು ಉಡೈಯೈ,

ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ಪೋನ್ದಾರೋ? ಪೋನ್ದಾರ್ ಪೋನ್ದು ಎಣ್ಣಿಕ್ ಕೊಳ್,

ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊನ್‍ಱಾನೈ ಮಾಱ್ಱಾರೈ ಮಾಱ್ಱಳಿ*ಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನೈ,

ಮಾಯಾನೈ ಪಾಡು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೫ ||

ನಾಯಕನಾಯ್ ನಿನ್ಱ ನನ್ದ ಗೋಪನ್ ಉಡೈಯ ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ,

ಕೊಡಿತ್ ತೋನ್‍ಱುಮ್ ತೋರಣ ವಾಯಿಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ,

ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿಱವಾಯ್,

ಆಯರ್ ಶಿಱುಮಿಯರೋಮುಕ್ಕು,

ಅಱೈಪಱೈ ಮಾಯನ್ ಮಣಿ ವಣ್ಣನ್ ನೆನ್ನಲೇ ವಾಯ್ ನೇರ‍್ನ್ದಾನ್,

ತೂಯೋಮಾಯ್ ವನ್ದೋಮ್ ತುಯಿಲ್ ಎಳ*ಪ್ ಪಾಡುವಾನ್,

ವಾಯಾಲ್ ಮುನ್ನಮುನ್ನಮ್ ಮಾಱ್ಱಾದೇ ಅಮ್ಮಾ,

ನೀ ನೇಯ ನಿಲೈಕ್ ಕದವಮ್ ನೀಕ್ಕು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೬ ||

ಅಮ್ಬರಮೇ ತಣ್ಣೀರೇ ಶೋಱೇ ಅಱಞ್ ಶೆಯ್ಯುಮ್,

ಎಮ್ಬೆರುಮಾನ್ ನನ್ದಗೋಪಾಲಾ ಎಳು*ನ್ದಿರಾಯ್,

ಕೊಮ್ಬನಾರ‍್ಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕೊಳುನ್ದೇ ಕುಲ ವಿಳಕ್ಕೇ,

ಎಮ್ಬೆರುಮಾಟ್ಟಿ ಯಶೋದಾಯ್ ಅಱಿವುಱಾಯ್,

ಅಮ್ಬರಮ್ ಊಡು ಅಱುತ್ತು ಓಙ್ಗಿ ಉಲಗಳನ್ದ,

ಉಮ್ಬರ್ ಕೋಮಾನೇ! ಉಱಙ್ಗಾದು ಎಳು*ನ್ದಿರಾಯ್,

ಶೆಮ್ ಪೊಱ್ ಕಳ*ಲಡಿಚ್ ಚೆಲ್ವಾ ಬಲದೇವಾ,

ಉಮ್ಬಿಯುಮ್ ನೀಯುಮ್ ಉಱಙ್ಗೇಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೭ ||

ಉನ್ದು ಮದ ಗಳಿಱ್ಱನ್ ಓಡಾದ ತೋಳ್ ವಲಿಯನ್,

ನನ್ದಗೋಪಾಲನ್ ಮರುಮಗಳೇ! ನಪ್ಪಿನ್ನಾಯ್!,

ಗನ್ದಮ್ ಕಮಳು*ಮ್ ಕುಳ*ಲೀ ಕಡೈತಿಱವಾಯ್,

ವನ್ದು ಎಙ್ಗುಂ ಕೋಳಿ* ಅಳೈ*ತ್ತನ ಕಾಣ್,

ಮಾದವಿ ಪನ್ದಲ್ ಮೇಲ್ ಪಲ್‍ಕಾಲ್ ಕುಯಿಲ್ ಇನಙ್ಗಳ್ ಕೂವಿನ ಕಾಣ್,

ಪನ್ದಾರ್ ವಿರಲಿ ಉನ್ ಮೈತ್ತುನನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ,

ಶೆನ್ದಾಮರೈಕ್ ಕೈಯಾಲ್ ಶೀರಾರ್ ವಳೈಯೊಲಿಪ್ಪ,

ವನ್ದು ತಿಱವಾಯ್ ಮಗಿಳ್*ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೮ ||

ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯಕ್ ಕೋಟ್ಟುಕ್ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್,

ಮೆತ್ತೆನ್‍ಱ ಪಞ್ಚ ಶಯನತ್ತಿನ್ ಮೇಲೇಱಿ,

ಕೊತ್ತು ಅಲರ್ ಪೂಙ್ಗುಳ*ಲ್ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಙ್ಗೈಮೇಲ್,

ವೈತ್ತುಕ್ ಕಿಡನ್ದ ಮಲರ್ ಮಾರ‍್ಬಾ ವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್,

ಮೈತ್ತಡಙ್ ಕಣ್ಣಿನಾಯ್ ನೀಯುನ್ ಮಣಾಳನೈ,

ಎತ್ತನೈ ಪೋದುಮ್ ತುಯಿಲ್ ಎಳ* ಒಟ್ಟಾಯ್ ಕಾಣ್,

ಎತ್ತನೈಯೇಲುಮ್ ಪಿರಿವಾಱ್ಱ ಗಿಲ್ಲೈಯಾಲ್,

ತತ್ತುವಮ್ ಅನ್‍ಱು ತಗವು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೧೯ ||

ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರ್ ಅಮರರ‍್ಕ್ಕು ಮುನ್ ಚೆನ್‍ಱು,

ಕಪ್ಪಮ್ ತವಿರ‍್ಕ್ಕುಂ ಕಲಿಯೇ ತುಯಿಲೆಳಾ*ಯ್,

ಶೆಪ್ಪಮುಡೈಯಾಯ್ ತಿಱಲುಡೈಯಾಯ್,

ಶೆಱ್ಱಾರ‍್ಕ್ಕು ವೆಪ್ಪಮ್ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್ ವಿಮಲಾ ತುಯಿಲೆಳಾ*ಯ್,

ಶೆಪ್ಪನ್ನ ಮೆನ್ಮುಲೈ ಚೆವ್ವಾಯಿ ಚಿಱುಮರುಙ್ಗುಲ್,

ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ನಙ್ಗಾಯ್ ತಿರುವೇ ತುಯಿಲೆಳಾ*ಯ್,

ಉಕ್ಕಮುಮ್ ತಟ್ಟೊಳಿಯುಮ್ ತನ್ದುನ್ ಮಣಾಳನೈ,

ಇಪ್ಪೋದೇ ಎಮ್ಮೈ ನೀರಾಟ್ಟು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೦ ||

ಏಱ್ಱ ಕಲಙ್ಗಳ್ ಎದಿರ‍್ಪೊಙ್ಗಿ ಮೀದಳಿಪ್ಪ,

ಮಾಱ್ಱಾದೇ ಪಾಲ್ ಶೊರಿಯುಮ್ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಮ್ ಪಶುಕ್ಕಳ್,

ಆಱ್ಱಪ್ ಪಡೈತ್ತಾನ್ ಮಗನೇ ಅಱಿವುಱಾಯ್,

ಊಱ್ಱಮುಡೈಯಾಯ್ ಪೆರಿಯಾಯ್,

ಉಲಗಿನಿಲ್ ತೋಱ್ಱಮಾಯ್ ನಿನ್‍ಱ ಶುಡರೇ ತುಯಿಲೆಳಾ*ಯ್,

ಮಾಱ್ಱಾರ್ ಉನಕ್ಕು ವಲಿತೊಲೈನ್ದು ಉನ್ ವಾಶಱ್ಕಣ್,

ಆಱ್ಱಾದು ವನ್ದು ಉನ್ ಅಡಿ ಪಣಿಯುಮಾಪೋಲೇ,

ಪೋಱ್ಱಿಯಾಮ್ ವನ್ದೋಮ್ ಪುಗಳ್*ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೧ ||

ಅಙ್ಗಣ್ ಮಾ ಞಾಲತ್ತು ಅರಶರ್,

ಅಭಿಮಾನ ಭಙ್ಗಮಾಯ್ ವನ್ದು ನಿನ್ ಪಳ್ಳಿಕ್ ಕಟ್ಟಿಱ್ಕೀಳೇ*,

ಶಙ್ಗಮಿರುಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲ್ ವನ್ದು ತಲೈಪ್ಪೆಯ್‍ದೋಮ್,

ಕಿಙ್ಕಿಣಿ ವಾಯ್‍ಚ್ ಚೆಯ್‍ದ ತಾಮರೈಪ್ ಪೂಪ್ಪೋಲೇ,

ಶೆಙ್ಗಣ್ ಶಿಱುಚ್ ಚಿಱಿದೇ ಎಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿ*ಯಾವೋ,

ತಿಙ್ಗಳುಮ್ ಆದಿತ್ತಿಯನುಮ್ ಎಳು*ನ್ದಾಱ್ಪೋಲ್,

ಅಙ್ಗಣ್ ಇರಣ್ಡುಙ್ಕೊಣ್ಡು ಎಙ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ನೋಕ್ಕುದಿಯೇಲ್,

ಎಙ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪಮ್ ಇಳಿ*ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೨ ||

ಮಾರಿಮಲೈ ಮುಳೈ*ಞ್ಜಿಲ್ ಮನ್ನಿಕ್ ಕಿಡನ್ದು ಉಱಙ್ಗುಮ್,

ಶೀರಿಯ ಶಿಙ್ಗಂ ಅಱಿವುಱ್ಱುತ್ ತೀವಿಳಿ*ತ್ತು,

ವೇರಿ ಮಯಿರ‍್ಪ್ಪೊಙ್ಗ ಎಪ್ಪಾಡುಮ್ ಪೇರ‍್ನ್ದು ಉದಱಿ,

ಮೂರಿ ನಿಮಿರ‍್ನ್ದು ಮುಳ*ಙ್ಗಿಪ್ ಪುಱಪ್ಪಟ್ಟು,

ಪೋದರುಮಾ ಪೋಲೇ ನೀ ಪೂವೈಪ್ ಪೂವಣ್ಣಾ,

ಉನ್ ಕೋಯಿಲ್ ನಿನ್‍ಱು ಇಙ್ಗನೇ ಪೋನ್ದರುಳಿ,

ಕೋಪ್ಪುಡೈಯ ಶೀರಿಯ ಶಿಙ್ಗಾಶನತ್ತು ಇರುನ್ದು,

ಯಾಮ್ ವನ್ದ ಕಾರಿಯಮ್ ಆರಾಯ್‍ನ್ದು ಅರುಳ್ ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೩ ||

ಅನ್‍ಱು ಇವ್ವುಲಗಂ ಅಳನ್ದಾಯ್ ಅಡಿಪೋಱ್ಱಿ,

ಶೆನ್‍ಱಙ್ಗುತ್ ತೆನ್ನಿಲಙ್ಗೈ ಶೆಱ್ಱಾಯ್ ತಿಱಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ,

ಪೊನ್‍ಱಚ್ ಚಗಡಮ್ ಉದೈತ್ತಾಯ್ ಪುಗಳ್* ಪೋಱ್ಱಿ,

ಕನ್‍ಱು ಕುಣಿಲಾ ಎಱಿನ್ದಾಯ್ ಕಳ*ಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ,

ಕುನ್‍ಱು ಕುಡೈಯಾಯ್ ಎಡುತ್ತಾಯ್ ಗುಣಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ,

ವೆನ್‍ಱು ಪಗೈ ಕೆಡುಕ್ಕುಮ್ ನಿನ್‍ಕೈಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ,

ಎನ್‍ಱೆನ್‍ಱುನ್ ಶೇವಗಮೇ ಏತ್ತಿಪ್ ಪಱೈ ಕೊಳ್‍ವಾನ್,

ಇನ್‍ಱು ಯಾಮ್ ವನ್ದೋಮ್ ಇರನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೪ ||

ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್‍ಪ್ ಪಿಱನ್ದು,

ಓರ್ ಇರವಿಲ್ ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಒಳಿತ್ತು ವಳರ,

ದರಿಕ್ಕಿಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತಾನ್ ತೀಙ್ಗು ನಿನೈನ್ದ,

ಕರುತ್ತೈಪ್ ಪಿಳೈ*ಪ್ಪಿತ್ತುಕ್ ಕಞ್ಜನ್ ವಯಿಱ್ಱಿಲ್,

ನೆರುಪ್ಪೆನ್ನ ನಿನ್‍ಱ ನೆಡುಮಾಲೇ,

ಉನ್ನೈ ಅರುತ್ತಿತ್ತು ವನ್ದೋಮ್ ಪಱೈ ತರುದಿಯಾಗಿಲ್,

ತಿರುತ್ತಕ್ಕ ಶೆಲ್ವಮುಮ್ ಶೇವಕಮುಮ್ ಯಾಮ್ಪಾಡಿ,

ವರುತ್ತಮುಮ್ ತೀರ‍್ನ್ದು ಮಗಿಳ್*ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೫ ||

ಮಾಲೇ ! ಮಣಿವಣ್ಣಾ ! ಮಾರ್ಗಳಿ* ನೀರಾಡುವಾನ್,

ಮೇಲೈಯಾರ್ ಶೆಯ್‍ವನಗಳ್ ವೇಣ್ಡುವನ ಕೇಟ್ಟಿಯೇಲ್,

ಞಾಲತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ನಡುಙ್ಗ ಮುರಲ್ವನ,

ಪಾಲನ್ನ ವಣ್ಣತ್ತು ಉನ್ ಪಾಞ್ಚಜನ್ನಿಯಮೇ,

ಪೋಲ್ವನ ಶಙ್ಗಙ್ಗಳ್ ಪೋಯ್‍ಪ್ಪಾಡು ಉಡೈಯನವೇ,

ಶಾಲಪ್ಪೆರುಮ್ ಬಱೈಯೇ ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು ಇಶೈಪ್ಪಾರೇ,

ಕೋಲ ವಿಳಕ್ಕೇ ಕೊಡಿಯೇ ವಿತಾನಮೇ,

ಆಲಿನ್ ಇಲೈಯಾಯ್ ಅರುಳ್ ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೬ ||

ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಮ್ ಶೀರ್ ಗೋವಿನ್ದಾ,

ಉನ್ ತನ್ನೈ ಪಾಡಿ ಪಱೈ ಕೊಣ್ಡು ಯಾಮ್ ಪೆಱು ಶಮ್ಮಾನಮ್,

ನಾಡು ಪುಗಳುಮ್ ಪರಿಶಿನಾಲ್ ನನ್‍ಱಾಗ,

ಶೂಡಗಮೇ ತೋಳ್ ವಳೈಯೇ ತೋಡೇ ಶೆವಿಪ್ಪೂವೇ,

ಪಾಡಗಮೇ ಎನ್‍ಱನೈಯ ಪಲ್‍ಗಲನುಮ್ ಯಾಮ್ ಅಣಿವೋಮ್,

ಆಡೈ ಉಡುಪ್ಪೋಮ್ ಅದನ್ ಪಿನ್ನೇ ಪಾಱ್‍ಶೋಱು,

ಮೂಡ ನೆಯ್ ಪೆಯ್‍ದು ಮುಳ*ಙ್ಗೈ ವಳಿ*ವಾರ,

ಕೂಡಿಯಿರುನ್ದು ಕುಳಿರ‍್ನ್ದು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೭ ||

ಕಱವೈಗಳ್ ಪಿನ್ಶೆನ್‍ಱು ಕಾನಮ್ ಶೇರ‍್ನ್ದು ಉಣ್ಬೋಮ್,

ಅಱಿವೊನ್‍ಱುಮ್ ಇಲ್ಲಾದ ಆಯ್‍ಕ್ಕುಲತ್ತು,

ಉನ್ತನ್ನೈ ಪಿಱವಿ ಪೆರುನ್ದನೈಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಯಾಮ್ ಉಡೈಯೋಮ್,

ಕುಱೈ ಒನ್‍ಱುಮ್ ಇಲ್ಲಾದ ಗೋವಿನ್ದಾ,

ಉನ್ ತನ್ನೋಡು ಉಱವೇಲ್ ನಮಕ್ಕು ಇಙ್ಗು ಒಳಿ*ಕ್ಕ ಒಳಿ*ಯಾದು,

ಅಱಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೈಗಳೋಮ್ ಅನ್ಬಿನಾಲ್,

ಉನ್ ತನ್ನೈ ಶಿಱುಪೇರ್ ಅಳೈ*ತ್ತನವುಮ್ ಶೀಱಿ ಅರುಳಾದೇ,

ಇಱೈವಾ! ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪಱೈ ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೮ ||

ಶಿಱ್ಱಞ್ ಶಿಱು ಕಾಲೇ ವನ್ದುನ್ನೈ ಶೇವಿತ್ತು,

ಉನ್ ಪೋಱ್ಱಾಮರೈ ಅಡಿಯೇ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್,

ಪೆಱ್ಱಮ್ ಮೇಯ್‍ತ್ತು ಉಣ್ಣುಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿಱನ್ದು,

ನೀ ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಎಙ್ಗಳೈ ಕೋಳ್ಳಾಮಲ್ ಪೋಗಾದು,

ಇಱ್ಱೈಪ್ ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾನ್ ಅನ್‍ಱು ಕಾಣ್ ಗೋವಿನ್ದಾ,

ಎಱ್ಱೈಕ್ಕುಮ್ ಏಳ್* ಏಳ್* ಪಿಱವಿಕ್ಕುಮ್,

ಉನ್ ತನ್ನೋಡು ಉಱ್ಱೋಮೇ ಯಾವೋಂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮ್ ಆಟ್ಚೆಯ್‍ವೋಮ್,

ಮಱ್ಱೈ ನಮ್ ಕಾಮಙ್ಗಳ್ ಮಾಱ್ಱು ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೨೯ ||

ವಙ್ಗಕ್ ಕಡಲ್ ಕಡೈನ್ದ ಮಾದವನೈ ಕೇಶವನೈ,

ತಿಙ್ಗಳ್ ತಿರುಮುಗತ್ತುಶ್ ಶೆಯಿಳೈ*ಯಾರ್ ಶೆನ್‍ಱಿಱೈಞ್ಜಿ,

ಅಙ್ಗಪ್ ಪಱೈ ಕೊಣ್ಡವಾಱ್ಱೈ,

ಅಣಿಪುದುವೈ ಪೈಙ್ಗಮಲತ್ ತಣ್‍ತೆರಿಯಲ್ ಪಟ್ಟರ್ ಬಿರಾನ್ ಕೋದೈ ಶೊನ್ನ,

ಶಙ್ಗತ್ ತಮಿಳ್* ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಮ್ ತಪ್ಪಾಮೇ,

ಇಙ್ಗಿಪ್ ಪರಿಶುಱೈಪ್ಪಾರ್ ಈರಿರಣ್ಡು ಮಾಲ್ ವರೈತ್ ತೋಳ್,

ಶೆಙ್ಗನ್ ತಿರುಮುಗತ್ತುಚ್ ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಮಾಲಾಲ್,

ಎಙ್ಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಱ್ಱು ಇನ್ಬುಱುವರ್ ಎಮ್ಬಾವಾಯ್ || ೩೦ ||

ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್ ||

ಸ್ವಸ್ತಿ ||

You can download Thiruppavai Lyrics in Kannada PDF by clicking on the following download button.

Thiruppavai Lyrics pdf

Thiruppavai Lyrics PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Thiruppavai Lyrics PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Thiruppavai Lyrics is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.