ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India PDF in Malayalam

Download PDF of ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India in Malayalam

Leave a Comment / Feedback

Download ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India PDF for free from legislative.gov.in using the direct download link given below.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India in Malayalam

സുഹൃത്തുക്കളേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു. ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സ്രഷ്ടാവ്. അവനാണ് ഈ ഭരണഘടന സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നിയമം, അവകാശങ്ങൾ, ജനാധിപത്യം, ഇന്ത്യ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബാബാസാഹേബ് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രാജ്യത്തെ സമത്വ പാതയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും കടമയും ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്ക് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പഠിക്കണം. ഇതിൽ‌ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന PDF ഡ download ൺ‌ലോഡുചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ‌ ഒരു ലിങ്ക് നൽകി.

Download the Constitution of India Malayalam PDF / ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന PDF by click on the link given below.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന | The Constitution of India is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *