સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda PDF in Gujarati

સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda Gujarati PDF Download

સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda in Gujarati for free using the download button.

Tags:

સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda Gujarati PDF Summary

Friends, today we are going to share સ્વામી વિવેકાનંદ PDF / Swami Vivekananda PDF in Gujarati language to help our daily users. In this post, we have provided complete information about Swami Vivekananda Ji. He is a great personality of India. He was born on 12th January 1963 in Calcutta, Bengal Presidency, and died on 4th July 1902. He is most popular for his speech which he began with the words “Sisters and brothers of America in which he introduced Hinduism at the Parliament of the World’s Religions in Chicago in 1893.
1886-ൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ മരണശേഷം, വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുകയും അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന സന്യാസിയായി ഇന്ത്യയെ കടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അനുകമ്പ പാശ്ചാത്യരിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സഹായം തേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 1893-ൽ ഷിക്കാഗോയിലെ മതങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിൽ ഹിന്ദുമതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവസരം സ്വീകരിച്ച് വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിൽ തൽക്ഷണ പ്രശസ്തിയും തന്റെ ആത്മീയ പഠിപ്പിക്കലിനുള്ള ഒരു റെഡി ഫോറവും നേടി.

સ્વામી વિવેકાનંદ PDF | Swami Vivekananda PDF in Gujarati

Date of Birth: January12, 1863
Place of Birth: Calcutta, Bengal Presidency (Now Kolkata in West Bengal)
Parents: Vishwanath Dutta (Father) and Bhuvaneshwari Devi (Mother)
Education: Calcutta Metropolitan School; Presidency College, Calcutta
Institutions: Ramakrishna Math; Ramakrishna Mission; Vedanta Society of New York
Religious Views: Hinduism
Philosophy: Advaita Vedanta
Publications: Karma Yoga (1896); Raja Yoga (1896); Lectures from Colombo to Almora (1897); My Master (1901)
Death: July 4, 1902
Place of Death: Belur Math, Belur, Bengal
Memorial: Belur Math, Belur, West Bengal
Here you can download the સ્વામી વિવેકાનંદ PDF / Swami Vivekananda PDF in Gujarati by click on the link given below.

સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda pdf

સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If સ્વામી વિવેકાનંદ | Swami Vivekananda is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.