సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra PDF Telugu

సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra Telugu PDF Download

Free download PDF of సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra Telugu using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra Telugu - Description

Hello Friends! here we have uploaded the (సూర్య నమస్కారం మంత్రం PDF) Surya Namaskar Mantra Telugu PDF for you. Surya Namaskar is the best of the Yogasanas. This practice alone is capable of conveying the benefits of complete yoga exercise to the seeker. By its practice, the body of the seeker becomes healthy and glowing by becoming healthy. Surya Namaskar is said to be useful for men, women, children, young and old. Twelve mantras are chanted in Surya Namaskar. In each mantra, a different name of the sun is taken. Each mantra has only one simple meaning – salutations to (my) Surya. Below we have given a download link for (సూర్య నమస్కారం మంత్రం PDF) Surya Namaskar Mantra Telugu PDF.

సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra Telugu PDF

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః |
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ||
ఓం మిత్రాయ నమః | 1 |
ఓం రవయే నమః | 2 |
ఓం సూర్యాయ నమః | 3 |
ఓం భానవే నమః | 4 |
ఓం ఖగాయ నమః | 5 |
ఓం పూష్ణే నమః | 6 |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః | 7 |
ఓం మరీచయే నమః | 8 |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః | 9 |
ఓం సవిత్రే నమః | 10 |
ఓం అర్కాయ నమః | 11 |
ఓం భాస్కరాయ నమః | 12 |
ఆదిత్యస్య నమస్కారాన్ యే కుర్వంతి దినే దినే |
ఆయుః ప్రజ్ఞాం బలం వీర్యం తేజస్తేషాం చ జాయతే ||
ఇతి శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం సంపూర్ణం ||
Download the సూర్య నమస్కారం మంత్రం PDF / Surya Namaskar Mantra Telugu PDF by click on the link given below.

Download సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra PDF using below link

REPORT THISIf the download link of సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If సూర్య నమస్కారం మంత్రం | Surya Namaskar Mantra is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *