సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram PDF in Telugu

సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram Telugu PDF Download

సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram in Telugu for free using the download button.

Tags:

సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram Telugu PDF Summary

సూర్య మండల స్తోత్రం అనేది సూర్యభగవానుడి దివ్య స్తోత్రం, దీనిని క్రమం తప్పకుండా పఠించడం ద్వారా మీరు మీ జీవితంలో అనేక రకాల విజయాలు పొందవచ్చు. ఈ స్తోత్రాన్ని సూర్య మండల అష్టకం అని కూడా అంటారు. సూర్యభగవానుడి ఆశీస్సులు ఎవరి మీద పడతాయో, ఆ వ్యక్తి అనేక రకాల ఆనందాలు మరియు సౌకర్యాలను పొందుతాడు. చాలా కాలంగా అనేక వ్యాధులు మిమ్మల్ని చుట్టుముట్టాయి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ స్తోత్రం పఠించండి. ఈ స్తోత్రం ఫలితంగా, మీరు అన్ని రోగాల నుండి విముక్తులవుతారు.
మీ అందరి కోసం, మేము క్రింద సూర్య మండల స్తోత్ర పిడిఎఫ్‌ని అందించాము, దీని ద్వారా మీరు దానిని పఠించి మెరిట్ సంపాదించవచ్చు. లేదా ఒక సిద్ధ స్తోత్రం ఉంది, దాని కారణంగా సూర్య దేవుడు, త్వరలో సంతోషించి, పారాయణ చేసేవారి సంక్షేమం చేస్తాడు మరియు శుభకరమైన ఆశీర్వాదాలను ప్రసాదిస్తాడు. మీ అందరికీ సుయ్‌దేవ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము.
 

Surya Mandala Stotram Lyrics in Telugu PDF

Surya Mandala Ashtakam in Telugu is here –
 
సూర్యమండలాష్టకం
 
అథ సూర్యమణ్డలాష్టకమ్ ।
నమః సవిత్రే జగదేకచక్షుషే జగత్ప్రసూతీ స్థితినాశహేతవే ।
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మధారిణే విరఞ్చి నారాయణ శఙ్కరాత్మన్ ॥ ౧ ॥
 
యన్మణ్డలం దీప్తికరం విశాలం రత్నప్రభం తీవ్రమనాదిరూపమ్ ।
దారిద్ర్యదుఃఖక్షయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౨ ॥
 
యన్మణ్డలం దేవ గణైః సుపూజితం విప్రైః స్తుతం భావనముక్తి కోవిదమ్ ।
తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౩ ॥
 
యన్మణ్డలం జ్ఞానఘనం త్వగమ్యం త్రైలోక్యపూజ్యం త్రిగుణాత్మరూపమ్ ।
సమస్త తేజోమయ దివ్యరూపం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౪ ॥
 
యన్మణ్డలం గూఢమతిప్రబోధం ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతే జనానామ్ ।
యత్సర్వ పాపక్షయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౫ ॥
 
యన్మణ్డలం వ్యాధివినాశదక్షం యదృగ్యజుః సామసు సమ్ప్రగీతమ్ ।
ప్రకాశితం యేన భూర్భువః స్వః పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౬ ॥
 
యన్మణ్డలం వేదవిదో వదన్తి గాయన్తి యచ్చారణ సిద్ధసఙ్ఘాః ।
యద్యోగినో యోగజుషాం చ సఙ్ఘాః పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౭ ॥
 
యన్మణ్డలం సర్వజనేషు పూజితం జ్యోతిశ్చకుర్యాదిహ మర్త్యలోకే ।
యత్కాలకల్పక్షయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౮ ॥
 
యన్మణ్డలం విశ్వసృజం ప్రసీదముత్పత్తిరక్షా ప్రలయప్రగల్భమ్ ।
యస్మిఞ్జగత్సంహరతేఽఖిలం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౯ ॥
 
యన్మణ్డలం సర్వగతస్య విష్ణోరాత్మా పరం ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్ ।
సూక్ష్మాన్తరైర్యోగపథానుగమ్యే పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౧౦ ॥
 
యన్మణ్డలం వేదవిదో విదన్తి గాయన్తి తచ్చారణసిద్ధ సఙ్ఘాః ।
యన్మణ్డలం వేదవిదో స్మరన్తి పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౧౧ ॥
 
యన్మణ్డలం వేదవిదోపగీతం యద్యోగినాం యోగపథానుగమ్యమ్ ।
తత్సర్వవేదం ప్రణమామి సూర్యం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ ౧౨ ॥
 
ఇతి సూర్యమణ్డలాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।
 

Surya Mandala Stotram Meaning in Telugu with Benefits

  • ఈ స్తోత్రం ఫలితంగా, మీరు అనేక వ్యాధుల నుండి రక్షించబడవచ్చు.
  • కంటి సంబంధిత సమస్యల నివారణ కోసం మీరు ఈ స్తోత్రాన్ని కూడా పఠించవచ్చు.
  • సూర్య మండల స్తోత్రం ప్రభావంతో, ఒక వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు.
  • ఈ స్తోత్రం సూర్యుని మహాదశ మరియు అంతర్దశలో కూడా అనుకూలమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
  • ఈ స్తోత్రం సూర్యభగవానుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మార్గం.

 
You may also like :

 
You can download the Surya Mandala Stotram PDF Telugu by clicking on the following download button.
మీరు సూర్య మండల స్తోత్రం PDF తెలుగును క్రింది డౌన్‌లోడ్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram pdf

సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If సూర్యమండలాష్టకం | Surya Mandala Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.