സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam PDF in Malayalam

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam Malayalam PDF Download

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam in Malayalam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam in Malayalam for free using the download button.

Tags:

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam Malayalam PDF Summary

സൂര്യമണ്ഡലം സ്തോത്രം സൂര്യദേവന്റെ ഒരു ദിവ്യ സ്തുതിയാണ്, ഇത് പതിവായി പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി വിജയങ്ങൾ നേടാനാകും. ഈ സ്തോത്രം സൂര്യ മണ്ഡല അഷ്ടകം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആനന്ദങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. വളരെക്കാലമായി പല രോഗങ്ങളും നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ഈ സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുക. ഈ സ്തോത്രത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും.

നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ താഴെ സൂര്യ മണ്ഡൽ പിഡിഎഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പാരായണം ചെയ്യാനും യോഗ്യത നേടാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ധ സ്തോത്രം ഉണ്ട്, അതിനാലാണ് സൂര്യദേവൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നത്, പാരായണം ചെയ്യുന്നയാളുടെ ക്ഷേമം ചെയ്യുകയും ശുഭകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുയ്ദേവിന് ആശംസകൾ നേരുന്നു.

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം PDF / Surya Mandala Ashtakam PDF in Malayalam

Here you can read Surya Mandala Ashtakam Lyrics –

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം

അഥ സൂര്യമണ്ഡലാഷ്ടകം ।

നമഃ സവിത്രേ ജഗദേകചക്ഷുഷേ ജഗത്പ്രസൂതീ സ്ഥിതിനാശഹേതവേ ।

ത്രയീമയായ ത്രിഗുണാത്മധാരിണേ വിരഞ്ചി നാരായണ ശങ്കരാത്മന്‍ ॥ 1 ॥

യന്‍മണ്ഡലം ദീപ്തികരം വിശാലം രത്നപ്രഭം തീവ്രമനാദിരൂപം ।

ദാരിദ്ര്യദുഃഖക്ഷയകാരണം ച പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 2 ॥

യന്‍മണ്ഡലം ദേവ ഗണൈഃ സുപൂജിതം വിപ്രൈഃ സ്തുതം ഭാവനമുക്തി കോവിദം ।

തം ദേവദേവം പ്രണമാമി സൂര്യം പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 3 ॥

യന്‍മണ്ഡലം ജ്ഞാനഘനം ത്വഗംയം ത്രൈലോക്യപൂജ്യം ത്രിഗുണാത്മരൂപം ।

സമസ്ത തേജോമയ ദിവ്യരൂപം പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 4 ॥

യന്‍മണ്ഡലം ഗൂഢമതിപ്രബോധം ധര്‍മസ്യ വൃദ്ധിം കുരുതേ ജനാനാം ।

യത്സര്‍വ പാപക്ഷയകാരണം ച പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 5 ॥

യന്‍മണ്ഡലം വ്യാധിവിനാശദക്ഷം യദൃഗ്യജുഃ സാമസു സമ്പ്രഗീതം ।

പ്രകാശിതം യേന ഭൂര്‍ഭുവഃ സ്വഃ പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 6 ॥

യന്‍മണ്ഡലം വേദവിദോ വദന്തി ഗായന്തി യച്ചാരണ സിദ്ധസങ്ഘാഃ ।

യദ്യോഗിനോ യോഗജുഷാം ച സങ്ഘാഃ പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 7 ॥

യന്‍മണ്ഡലം സര്‍വജനേഷു പൂജിതം ജ്യോതിശ്ചകുര്യാദിഹ മര്‍ത്യലോകേ ।

യത്കാലകല്‍പക്ഷയകാരണം ച പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 8 ॥

യന്‍മണ്ഡലം വിശ്വസൃജം പ്രസീദമുത്പത്തിരക്ഷാ പ്രലയപ്രഗല്‍ഭം ।

യസ്മിഞ്ജഗത്സംഹരതേഽഖിലം ച പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 9 ॥

യന്‍മണ്ഡലം സര്‍വഗതസ്യ വിഷ്ണോരാത്മാ പരം ധാമ വിശുദ്ധതത്ത്വം ।

സൂക്ഷ്മാന്തരൈര്യോഗപഥാനുഗംയേ പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 10 ॥

യന്‍മണ്ഡലം വേദവിദോ വിദന്തി ഗായന്തി തച്ചാരണസിദ്ധ സങ്ഘാഃ ।

യന്‍മണ്ഡലം വേദവിദോ സ്മരന്തി പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 11 ॥

യന്‍മണ്ഡലം വേദവിദോപഗീതം യദ്യോഗിനാം യോഗപഥാനുഗംയം ।

തത്സര്‍വവേദം പ്രണമാമി സൂര്യം പുനാതു മാം തത്സവിതുര്‍വരേണ്യം ॥ 12 ॥

ഇതി സൂര്യമണ്ഡലാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

Surya Mandala Ashtakam PDF Benefits in Malayalam

  • ഈ സ്തോത്രത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാകും.
  • കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലാനും കഴിയും.
  • സൂര്യ മണ്ഡൽ സ്തോത്രത്തിന്റെ ഫലത്തോടെ, ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും.
  • സൂര്യന്റെ മഹാദശയിലും അന്തർദശയിലും ഈ സ്തോത്രത്തിന് അനുകൂലമായ ഫലമുണ്ട്.
  • സൂര്യദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉറപ്പായ മാർഗമാണ് ഈ സ്തോത്രം.

You may also like :

You can download the Surya Mandala Ashtakam PDF in Malayalam by clicking on the following download button.

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam pdf

സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If സൂര്യമംഡലാഷ്ടകം | Surya Mandala Ashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.