సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF in Telugu

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam Telugu PDF Download

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam in Telugu for free using the download button.

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam Telugu PDF Summary

Friends, here we are going to share సూర్యాష్టకం PDF / Surya Ashtakam Telugu PDF language with you. Surya Ashtakam is one of the most powerful Vedic hymns which is dedicated to Lord Surya. Lord Surya is considered very significant and important in Vedic Hindu astrology.

Apart from astrology Lord Surya is also considered important in numerology. Number 1 (one) in numerology depicts the Surya. It is said that if you worship Lord Surya with full dedication then you feel improvement in various aspects like social status, respect, employment, and health.

There are many people who are suffering from health related issues from a long time but not getting any concreat solution for them, they should recite the Surya Ashtakam Telugu pdf with true devotion in your heart. You will get the blessing of Lord Surya.

సూర్యాష్టకం PDF / Surya Ashtakam Telugu PDF

|| సూర్యాష్టకం ||

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర

దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే

సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం

శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం

మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం

మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ

ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం

ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం

మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం

మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం

అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే

సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే

న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి

ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం

Surya Ashtakam Benefits in English

  • If you are facing health-related problems in your life then you should recite Surya Ashtakam Telugu PDF.
  • Lord Surya Also helps with all Mental and Physical pain.
  • The recitation of Surya Ashtakam fills you with energy and inner power.
  • Those with eye-related problems for a long time and not getting a proper solution should recite this hymn every day.
  • Reciting this hymn also increases self-confidence.

You may also read :

You can download the సూర్యాష్టకం PDF / Surya Ashtakam PDF in Telugu or Aditya Ashtakam in Telugu pdf by clicking on the following download button.

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam pdf

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.