सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड PDF

सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड PDF Download

Free download PDF of सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड - Description

नमस्कार पाठकों, इस लेख के माध्यम से आप सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड pdf प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट से सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। सूरह यासीन मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको रूज़ पढ़ा जाता है। बहुत से लोग रमदान के महीने में इसको पढ़ते हैं तथा प्रचारित करते हैं। आज के इस लेख में आप सूरह यासीन शरीफ हिंदी में पढ़ेंगे, इस लेख में सूरह यासीन हिंदी में लिखने के साथ साथ अत्यंत ही सरल शब्दों में प्रत्येक शब्द को लिखा है जिससे आप सरलता से पढ़ सकें।

इसको पढ़ते हुये आपको कुछ आवश्यक बिन्दुओं को ध्यान में रखें जैसे कि कुरान पाक का हिंदी में उच्चारण सही से नहीं हो पाता है किन्तु हमने यहां पर अपने ओर से पूर्ण प्रयास कर के सूरह यासीन हिंदी में लिखा है आप प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़ें। आप सूरह यासीन पढ़ने से पहले बा वजू हो लें ताकि इस सूरह यासीन का आदाब पूरा हो पाक व साफ जगह पर रहें हो सके तो किबला की ओर रूख कर लें तब इत्मीनान के साथ सूरह यासीन की तिलावत करें।

सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड

1. बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहिम
2. या-सीन
3. वल्कु रआनिल्-हकिम
4. इन्न-क ल-मिनल मुर्सलीन
5. अला सिरातिम् – मुस्तकिम
6. तन्जीलल् अजीजिर्-रहिम
7. लितुन्जि-र कौमम्मा उन्जि-र आबाउहुम फहुम गाफिलून
8. ल-कद् हक्कल – कौलु अला अक्सरिहिम फहुम् ला युअमिनुन
9. इन्ना जअलना फी अअ्नाकिहिम् अग्लालन फहि-य इलल् – अज्कानी फहुम् मुकमहून
10. व ज्अल्ना मिम्बैनि ऐदीहिम् सददंव-व मिन् खल्फिहिम् सद्दन फ- अग्शैनाहुम फहुम् ला युब्सिरून
11. व सवाउन अलैहिम अ-अन्जर-तहुम अम लम तुन्जिरहुम ला युअमिनुन
12. इन्नमा तुन्जिरू मनित्त-ब-अज्जिक्-र व खशि-यर्रहमा-न बिल्गैबी फ – बशि्शरहु बिमग्फि रतिंव व अजरिन करीम
13. इन्ना नहनु नुहियल-मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसा रहुम व कुलल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबिन
14. वज्रिब लहुम् म-सलन अस्हाबल कर यति इज जाअल मुरसलुन
15. इज अरसल्ना इलैहिमुस्नैनि फ कज्जबहुमा फ अजज्जना बिसालिसिन फकालु इन्ना इलैकुम मुरसलुन
16. कालु मा अन्तुम इल्ला ब शरूम मिस्लुना व मा अन्जलर हमानु मिन शैइन इन अन्तुम इल्ला तक्जिबून
17. कालु रब्बुना यअ्लमु इन्ना इलैकुम ल मुरसलून
18. वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबिन
19. कालु इन्ना त तय्यरना बिकुम ल-इल्लम तन्तहु ल-नरजुमन्नकुम व ल-यमस्सनकुम मिन्ना अजाबुन अलिम
20. कालू ताईरूकुम म अकुम अ-इन जुक्किरतुम बल अन्तुम कौमुम मुसरिफुन
21. व जाअमिन अक्सलु मदिनती रजुलूंय यसआ काल या कौमित्तबिउल मुर सलीन
22. इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अज्रंव्वहुम मुहतदून
23. व मा लि यला अअबुदुल्लजी फ त रनी व इलैहि तुर्जउन
24. अ-अत्तखिजु मिन दूनिही आलि हतन इंय्युरिद निर रहमानु बिजुर्रिलु ला तुग्नि अन्नी शफा अतुहूम शैअंव्व ला युन्किजुन
25. इन्नी इजल लफी जलालिम मुबिन
26. इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मउन
27. कीलदखुलिल जन्न त का ल यालै त कौमी यअलमून
28. बिमा गफर ली रब्बी व जअलनी मिनल मुक्रमीन
29. व मा अन्जलना अला कौमिही मिम्बअदिही मिन जुन्दिम मिनस्समा इ वमा कुन्ना मुनिजलीन
30. इन कानतु इल्ला सै हतंव्वाहि दतन फ इजा हुम खामिदुन
31. या हस-रतन अलल इबादि मा यअतिहीम मिर रसुलिन इल्ला कानु बिही यस्तहिजउन
32. अलम यरौ कम् अहलक्ना कब्लहुम मिनल् कुरूनि अन्नहुम्म इलैहिम ला युरजिउन
33. व इन्न कुल्लुल्ल लम्मा जमीउल लदैना मुहजरून
34. व आयतुल लहुमूल अरजूल मै-ततू अहयैनाहा व अखरज्ना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअकुलून
35. व-जअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिंव व अअनाबिंव व फज्जरना फीहा मिनल-उयून
36. लि यअकुलू मिन स-मरिही व मा अमिलतहु ऐदीहिम् अ-फला यश्कुरून
37. सुब्हानल्लजी ख-लकल-अजवा-ज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अरजु व मिन अन्फुसिहिम व मिम्मा ला यअलमुन
38. व आ-यतुल लहुमुल्लैलु नस-लखू मिन्हुन्नहा-र फ-इजा हुम मुज्लिमुन
39. वश्शम्सु तज्री लिमुस्त कार्रिल लहा जालि क तक्दीरूल अजीजिल अलिम
40. वल्क-म-र कद्दरनाहु मनाजि-ल हत्ता आ-द कल-उरजूनिल- कदिम
41. लश्शम्सु यम्बगी लहा अन तुदरिकल क-म-र व लल्लैलु साबिकुन – नहारि व कुल्लुन फी फ-लकिंयू – यस्बहुन
42. व आ-यतुल लहुम अन्ना हमल्ना जुरिय्य-तुहूम फिल-फुल्किल मश्हुन
43. व खलकना लहुम मिम – मिस्लिही मा यरकबुन
44. व इन्न -शअ नुग्रिक्हुम फला सरी-ख लहुम व ला हुम् युन्कजुन
45. इल्ला रहम-तम् मिना व मताअन इला हीन
46. व इजा की-ल लहुमुत्तकू मा बै-न ऐदिकुम् वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून
47. व मा तअतिहीम मिन आ-यतिम मिन् आयाति रब्बिहिम इल्ला कानु अन्हा मुअरिजीन
48. व इजा की-ल लहुम अन्फिकु मिम्मा र-ज-ककुमुल्लाहु कालल्लजी-न कफरू लिल्ल्जी-न आमनू अ-नुतिअमु मल्लौ यशाउल्लहु अत्-अ-महु इन अन्तुम इल्ला फी जलालिम- मुबिन
49. व यकुलू – न मता हाजल वअदु इन कुन्तुम सादिकीन
50. मा यन्जुरू-न इल्ला सै-हतंव वाहि-दतन तअखुजूहुम व हुम्म यखिस्सिमून
51. फला यस्ततीउ-न तौसि-यतंव व ला इला अहिलहिम् युरजिउन
52. व नुफिख फिस्सूरि फ-इजा हुम मिनल – अज्दासि इला रब्बिहिम यन्सिलुन
53. कालु या वैलना म्मब-अ-सना मिम-मरकदिना हाजा मा व-अ- दर्रहमानु व स-दकल- मुरसलून
54. इन् कानत इल्ला सै-हतंव्वाहि-दतन फ-इजा हुम जमीउल्लदैना मुहजरून
55. फलयौ-म ला तुज्लमु नफ्सुन शैअंव्व ला तुज्जौ-न इल्ला मा कुन्तुम तअमलुन
56. इन-न अस्हाबल जन्नतिल यौ-म फि शुगूलिन फाकिहुन
57. हुम् व अज्वाजुहूम फी जिलालीन अलल्-अराइकि मुत्तकिउन
58. लहुम फिहा फाकि-हतुंव-व लहुम मा यद्-दउन
59. सलामुन कौलम मिर्रब्बिर-रहीम
60. वम्ताजुल -यौ-म अय्युहल मुज्रिमुन
61. अलम अअहद इलैकुम या बनी आद-म अल्ला तअबुदुश्शैता -न इन्नहु लकुम अदव्वुम-मुबिन
62. व अनिअबुदूनी हाजा सिरातुम मुस्तकिम
63. व ल-कद अजल-ल मिन्कुम जिबिल्लन कसीरन अ-फलम् तकूनू तअकिलून
64. हाजिही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तू-अदून
65. इस्लौहल्-यौ-म बिमा कुन्तुम तक्फुरून
66. अलयौ-म नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना
67. ऐदीहिम् व तश्हदु अरजुलूहुम बिमा कानु यक्सिबुन
68. व लौ नशा-उ ल-तमस्ना अला अअयुनिहिम फस्त-बकुस्सिरा-त फ-अन्ना युब्सिरून
69. व लौ नशा-उ ल-मसखूनाहुम अला मका-नतिहिम फ-मस्तताउ मुजिय्यंव-व ला युर्जिउन
70. व मन नुअम्मिरहु नुनक्किरहु फिल्खल्कि अ-फला यअकिलून
71. व मा अल्लमनाहुश-शिअ-र व मा यम्बगी लहु इन-हु-व इल्ला जिक्रुंव्व कुरआनुम्-मुबिनुल
72. लियुन्जि-र मन् का-न हय्यंव्व यहिक्कलु-कौलु अलल-काफिरीन
73. अव् लम यरौ अन्ना खलक्ना लहुम! मिम्मा अमिलतू ऐदिना अन्आमन फहुम लहा मालिकुन
74. व जल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकुबहूम व मिन्हा यअकुलून
75. व लहुम फीहा मनाफिउव मशारिबु अ-फला यश्कुरून
76. वत्त-खज मिन! दुनिल्लाहि अलि-हतल लअल्लहुम युन्सरून
77. ला यस्ततीउ-न नस्-रहुम व हुम लहुम जुन्दुम मुहजरून
78. फला यहजुनू-क कौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिररून व मा युअलिनुन
79. अ-व लम् यरल इन्सानु अन्ना खलक्नाहु मिन नुत्फतिन फ-इजा हु-व खसिमुम-मुबिन
80. व ज-र-ब लना म-सलंव्व नसि-य खल्कहू का-ल मंय्युहि्यल इजा-म व हि-य रमीम
81. कुल युहयीहल्लजी अन्श – अहा अव्व-ल मर्रतिन व हु-व बिकुल्लि खल्किन अलीमु-नी
82. ल्लजी ज-अ-ल लकुम मिनश्श-जरिल-अख़-जरि नारन फ-इजा अन्तुम मिन्हु तूकिदुन
83. अ-व लैसल्लजी ख-लकस्समावाति वल्अर-ज बिकादिरिन अला अंय्यखलू-क मिस्लहुम बला व हुवल खल्लाकुल अलिम
84. इन्नमा अमरूहू इजा अरा-द शैअन अंय्युकू-ल लहु कुन फ-यकून
85. फ-सुब्हानल्लजी बि-यदिही म-लकतु कुल्लि शैइंव्व इलैहि तुर्जउन

Surah Yaseen In English

1. Bismillah Hirrahmaan Nirraheem
2. Yaa-seen.
3. Walqu-raanil Hakeem.
4. Innaka Laminal Mursaleen.
5. Ala Siratim Mustaqeem.
6. Tanzilal Azizir-rahim.
7. Litunzira Qawmam Unzir Abaauhum Fahum Gaafilun.
8. Laqad Haqqal Qawlu Ala Aksarihim Fahum Laa-yuaminoon.
9. Inna Ja’Aalna Fee Aanaqiheem Aglaalan Fahi-Ya ilal Azkaani Fahoom Muqmahoon.
10. Wa Z’alna Mimbynee Aediheem Saddanw Min-Khalfihim Sadda’un faAgshainaahoom Fahoom La-Yubseerun.
11. Wa Sawa’un Alaihim Anhartahum Am Lam Tunjirahum La Yu’aminun
12. Innma Tunjiru Manita Ba Azzkira w KhasiYa-Rrahmana Bilgaibi Fa Bashirahu Bimgafi Ratinw W Azrin Kareem.
13. Inna Nahnu Nuhiyal Mawta Wa Naktubu Ma Kaddamu W Aasa Rahum W Kulal Shaiyyin Ahsainahoo Fee Imamim Mubin
14. Wajrib Lahum Ma Salan Ashabl Kar Yati Iz Ja-al Mursalun
15. Iz Arsalna ilaihimusnaini Fa Kazbahuma Fa Azzana BisaLisin Fakalu inna elaikum Mursalun
16. Kalu Ma-Antum illa Ba Sharoom MisLoona Wamaa Anzala r-Hmanu Min Shaiyyin ina Antum illa Takziboona
17. Kaloo Raboona Ya-Alamu Inna Elaikum La Mursaloon
18. Wamaa Alayna ilal Balaagul Mubin
19. Kaloo Inna T-tayyarna Bikum La-illam Tantahoo L Narjoomannkoom wa L-Yamassanakum Minna Azabun Alim
20. Kaloo Ta-irookum Ma Akoom A-ina Jukkiratum Bal Antum Kaumum Musrifun
21. W Ja-Amin Aksaloo Madinati Rajulooy Yasaa Kaal Ya Kaumitabiul Mursalin
22. Ittabiu Malla Yas-Alukoom Azrawhoom Muhtadoon
23. Wa Maa Li-ylaa Abdulazzi Fa T ranee W ilaihi Turajaaun
24. A-atakhijoo Min Dunoohi Aali Hatan Inyyurid Nir-Rahmanu Bijurril La Tugni Anni Shafaa Atuhoom Shai-awn La Yunkijun
25. Inni izal lafee Zalaleem Mubeen
26. Inni Aamantu Birabbikum Fasma-un
27. Keeladakhuleel janna-ta Ka-la Yalai-ta Qaumi Ya-almun
28. Beema Gafar lee Rabbi wa ja alni Minal Mukrmeen
29. Wamaa Anzalna Ala Kaumeehi Mimb adihee Min Zundeem Minssamaee wa maa Kunna Munizaleen
30. Ina Kantu ila Sai Hatawwaahi-Datan Faeeza Humma Khamidun
31. Ya Has-ratan alal Ebadi Maa Ya -Atiheem Mir Rasuleen illa Qanu Bihee Yastahijauun
32. Alam Yarou Kam Ahlakna Qablahum Meenal Quruni Anna Hum ilaiheem La yu Raziun
33. Wa ina Qullul Lamma Jamiul Ladayna Muhzarun
34. Wa Aaytul Lahumul Arzul Mai Tatoo Ahyainaha Wa Akhrajna Minha Habban Faminhoo Ya’akuloon
35. Wa Ja’alna Feeha Jannateem Min Nakhileew wa Aanabeew wa Fazrana Feeha Minal Uyoon
36. Lee Yakulu Min Samreehi Wa maa Aamilatahoo Aediheem Afala YashQuroon
37. Subhanallazi Khalakal Azwa-Z Kullha Mimma Tumbitul Arzoo wa Min Anfusiheem Wa Mimma La Ya-Alamun
38. Wa Aaytul Lahumul Laylu Nas Lakhu Min Hunnhar Fa iza Humma Muzlimoon
39. Washashamsoo Tazree Limust Qaril Lahaa Jalee-Qa Takdeerul Azizeel Alim
40. Walq-ma-ra Kadranahoo Manaazil Hattaa Aa-D Qal Urzunil Qadeem
41. Lashshamsoo Yambagee Lahaa An Tudreeqal Qa-ma-ra Wa Lallailoo Sabikoon Naharee wa Quloon Fee Fa Lakiyun Yasbahun
42. Wa Aaytul Lahumu Anna Hamalna Jurriy Tahum Feel Fulkeel Mash-hoon
43. Wa Khalakna Lahum Mim Mislihee Ma Yarkaboon
44. Wa inna Sha’a Nugreekahoom Falaa Saree-Kha Lahoom Wa laa Huma Yunkazoon
45. Illa Raham Tam Minna Wa Mata’An ila Hee
46. Wa iza Qi-la Lahoomuttaku Maa Bai-na Aedikum Wa Maa KhalfaQum La’alkum Turahmun
47. Wa Maa Ta’atiheem Meen Aa-yteem Meen Aayati Rabbiheem illa Qanu Anha Muarijeen
48. Wa iza Qi-la Lahoom Anfikoo Mimma Razak Qumullahu Kalallazi na Kafroo Lillazi na Aamnoo A’nuteemu Mallau Yashaullahu At-A-mahoo ina Antum illa Fee Zalalim Mubeen
49. Wa Yaqulu-na Mataa Hazal Wa’adu ina Quntum Sadeeqin
50. Maa Yanjuru-n illa Sayhataw Wahi Datan Ta’akhujuhoom Wa hoom Yakhissimoon
51. Falaa Yastatiu-na Tausi Yataw wa la ila Ahilaheem Yarjioon
52. Wa nufeekh Fissuree Fa-iza Hoom Minal Azdasi ila Rabbiheem Yansiloon
53. Qaloo Ya Wailna Mamba-A-Sna Mim Marqadeena Hazaa Ma Wa-A Darrahmaanu wa Sa-Daqal Mursaloon
54. Ina Kant illa Sai-Hatawwahi datan Fa-iza Hoom Jamiulladaina Moohzaroon
55. Falyou-ma La Tujlamoo Nafsoon Shaiawn La Tu-zau’n illa Maa Quntoom Ta’amoolun
56. In-n Ashabal Janattil You-ma Fee Shuguleen Fakihoon
57. Hoom wa Azwaajuhoom Fee Zilaleen Alal Araeeki Muttakiun
58. Lahoom Feeha Faki Hatoow-w Lahoom Ma Yadda-un
59. Salamoon Qaulam Mirrabbir Raheem
60. Wamtazul You-ma Ayyuhal Muzrimoon
61. Alam A’Ahad ilaikum Ya-Banee Aad-ma Alla Ta’Abudushshaita-na innahoo Lakoom Aduwwum Mubeen
62. Wa Aniabudunee Hazaa Siratum Mustakeem
63. Wa Laqad Azal-la Minkum Zibillan Qasiran A-Falam Takunu Ta’akiloon
64. Hazeehi Jahannammulatee Quntum Tu’Adun
65. Islauhal Youm-ma Beema Quntum Takfoorun
66. Al-Youma Nakhtimoo Ala Afwahiheem wa Tuklleemoona
67. Aediheem wa Tashahadu Arzuloohum Beema Qanoo Yakseeboon
68. Wa Lau Nasha-u la-Tamsna Ala A’ayuniheem Fasta-Bakusseera-ta Fa-ana Yubsirun
69. Wa Lau Nasha-u La-maskhanaahoom Ala Maka Natiheem Fa-mastata’u Mujiyyaw wa la Yuzira-un
70. Wa Man Nuammirahoo Nunkkisahoo Filkhalkee A-Falaa Ya-akiloon
71. Wa Maa Allamanahoosh Shia-ar wa maa Yambagee Lahoo ina-Hoo-wa illa Zikruww Quraanum Mubeenul
72. Liyunzi-ra man Ka-na Hayyanw Yaheeqal Qauloo Alal Kafeerin
73. Aw Lam Yarou Anna Khalakna Lahoom Mimma Aamilatoo Aedina Anaaman Fahoom Lahaa Maleekun
74. Wa Jallalnaha Lahoom Fa Minha Raqubuhoom Wa Minha wa Ya-akuloon
75. Wa Lahoom Feeha Manafiuw Mashareebu A-Falaa YashQuroon
76. Watta-Khaj Min Dunillahi Ali Hatal La-allhum Yunsaroon
77. La Yastatiu-na Nas-rahoom wa Hoom Lahoom Jundoom Muhjaroon
78. Falaa Yahjun-Ka Qauluhoom inna Na-alamoo Ma Yusirrun Wa Maa Yualinoon
79. A-wa Lam Yaral Insanu Anna Khalaknahoo Min Nutfatin Fa-iza Hu-wa Khasimum Mubeen
80. Wa ja-ra-ba Lanaa Ma-salaw’n Nasi Y Khalkahoo Kaa-la Manyuhiyyal iza-ma wa Hi-ya Rameem
81. Qul Yuhayihallazi Ansha-aha Awwa-la Marratin wa Hu-wa Bikulee Khalkeen Aleemuni
82. Llazi ja-a-la Lakum Minashsh-zaril Akh-jari Naran Fa-iza Antum Minahoo Tukiddun
83. A-wa Laisallazi Kha-Laqassamawati walar-za Bikadeerin Ala Ayyakhloo-ka Mislahoom Bla Wa Huwal Khalaqul Alim
84. Innamaa Amruhoo Iza Ara-da Shaian AnyyuQul Lahoo Qun Fa-Yakun
85. Fa-Subhanallazi Bi Yadeehi Ma Lakatoo Qulli Shaiyyinw ilaihi Turaja’un

सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड pdf प्राप्त करने हेतु कृपया नीचे दिये गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

HinduNidhi App Download

Download सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड PDF using below link

HinduNidhi App Download

REPORT THISIf the download link of सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If सूरह यासीन हिंदी में डाउनलोड is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *