సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam PDF in Telugu

సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam Telugu PDF Download

సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam in Telugu for free using the download button.

Tags:

సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam Telugu PDF Summary

Friends, in this article we have uploaded the సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం PDF / Subramanya Ashtakam Telugu PDF language to help our users. Subramanya Ashtakam is one of the most useful Ashtakam recited during the worship of Subramanya Swami. You can seek the blessings of Sri Subramanya Swami by reciting this Vedic Subramanya Ashtakam. It is a highly influential and effective Ashtakam that leads to the ultimate level of spiritual awareness.
If you can recite it every day but if you are not able to recite it daily then you can recite it during the special day that is dedicated to the Subramanya Swami. Subramanya Swami is a very kind and highly worshipped deity of South India. He is significantly worshipped in all the southern parts of the nation.

Subramanya Ashtakam Telugu PDF

।। సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం కరావలంబ స్తోత్రం ।।

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో,

శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో ।

శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 1 ॥

దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ,

దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద ।

దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 2 ॥

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్,

తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ ।

శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 3 ॥

క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల,

పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే ।

శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 4 ॥

దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య,

దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ ।

శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 5 ॥

హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార,

కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ ।

హే వీర తారక జయాzమరబృందవంద్య,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 6 ॥

పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః,

పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః ।

పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 7 ॥

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా,

కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ ।

భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా,

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 8 ॥

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః ।

తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః ।

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ ।

కోటిజన్మకృతం పాపం తత్​క్షణాదేవ నశ్యతి ॥

Subramanya Ashtakam Telugu PDF – Benefits

కార్తీకదేవుడు తన భక్తులకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని మరియు అదృష్టాన్ని ప్రసాదించే వ్యక్తి అని అంటారు. కష్టకాలంలో ధైర్యాన్ని, స్ఫూర్తిని ఇచ్చే వ్యక్తిగా కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. అనేక పురాణాలు కార్తికేయను ధైర్యవంతుడైన దేవుడిగా సూచిస్తాయి మరియు దేవలోక సైన్యానికి కమాండర్‌గా తెలుసు.
ఈ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం అర్ధం తో పఠించడం చాలా ధైర్యాన్ని తెస్తుంది మరియు క్లిష్ట పరిస్థితులలో కార్తికేయ దేవుడు మీకు తోడ్పాటునందిస్తున్నాడని మీకు అర్థమవుతుంది.
అలాగే, ఈ అష్టకాన్ని స్వచ్ఛమైన హృదయంతో అర్థవంతంగా పఠించడం వలన ఫలవంతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి మరియు చెడు కోరికలు, చెడు ఆలోచనలు తొలగిపోతాయి మరియు మునుపటి జన్మలలో చేసిన పాపాలు నశిస్తాయి.
You can download సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం PDF / Subramanya Ashtakam Telugu PDF by clicking on the following download button.

సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam pdf

సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If సుబ్రమణ్య స్వామి అష్టకం | Subramanya Ashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.