Subramanya Ashtakam PDF in Malayalam

Subramanya Ashtakam Malayalam PDF Download

Subramanya Ashtakam in Malayalam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Subramanya Ashtakam in Malayalam for free using the download button.

Tags:

Subramanya Ashtakam Malayalam PDF Summary

Dear readers, here we are offering Subramanya Ashtakam PDF in Malayalam to all of you. Subramanya Ashtakam is one of the best Vedic hymns which is dedicated to the Lord Subramanya. Lord Subramanya is one of the forms of Lord Kartikeya who is the son of Lord Shiva.
Lord Kartikeya is the Senapati of the deities. It is said those who worshipped the Lord Subramanya can seek the ultimate power and strength to fight their enemies. If you also want to seek the blessings of Lord Subramanya then you should also recite Subramanya Ashtakam every day.

Subramanya Ashtakam PDF in Malayalam

സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടകം കരാവലംബ സ്തോത്രമ്

ഹേ സ്വാമിനാഥ കരുണാകര ദീനബംധോ,

ശ്രീപാര്വതീശമുഖപംകജ പദ്മബംധോ ।

ശ്രീശാദിദേവഗണപൂജിതപാദപദ്മ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 1 ॥

ദേവാദിദേവനുത ദേവഗണാധിനാഥ,

ദേവേംദ്രവംദ്യ മൃദുപംകജമംജുപാദ ।

ദേവര്ഷിനാരദമുനീംദ്രസുഗീതകീര്തേ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 2 ॥

നിത്യാന്നദാന നിരതാഖില രോഗഹാരിന്,

തസ്മാത്പ്രദാന പരിപൂരിതഭക്തകാമ ।

ശൃത്യാഗമപ്രണവവാച്യനിജസ്വരൂപ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 3 ॥

ക്രൌംചാസുരേംദ്ര പരിഖംഡന ശക്തിശൂല,

പാശാദിശസ്ത്രപരിമംഡിതദിവ്യപാണേ ।

ശ്രീകുംഡലീശ ധൃതതുംഡ ശിഖീംദ്രവാഹ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 4 ॥

ദേവാദിദേവ രഥമംഡല മധ്യ വേദ്യ,

ദേവേംദ്ര പീഠനഗരം ദൃഢചാപഹസ്തമ് ।

ശൂരം നിഹത്യ സുരകോടിഭിരീഡ്യമാന,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 5 ॥

ഹാരാദിരത്നമണിയുക്തകിരീടഹാര,

കേയൂരകുംഡലലസത്കവചാഭിരാമ ।

ഹേ വീര താരക ജയാzമരബൃംദവംദ്യ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 6 ॥

പംചാക്ഷരാദിമനുമംത്രിത ഗാംഗതോയൈഃ,

പംചാമൃതൈഃ പ്രമുദിതേംദ്രമുഖൈര്മുനീംദ്രൈഃ ।

പട്ടാഭിഷിക്ത ഹരിയുക്ത പരാസനാഥ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 7 ॥

ശ്രീകാര്തികേയ കരുണാമൃതപൂര്ണദൃഷ്ട്യാ,

കാമാദിരോഗകലുഷീകൃതദുഷ്ടചിത്തമ് ।

ഭക്ത്വാ തു മാമവകലാധര കാംതികാംത്യാ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 8 ॥

സുബ്രഹ്മണ്യ കരാവലംബം പുണ്യം യേ പഠംതി ദ്വിജോത്തമാഃ ।

തേ സര്വേ മുക്തി മായാംതി സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രസാദതഃ ।

സുബ്രഹ്മണ്യ കരാവലംബമിദം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത് ।

കോടിജന്മകൃതം പാപം തത്​ക്ഷണാദേവ നശ്യതി ॥

Subramanya Ashtakam Malayalam PDF

You may also like:

Skanda Sashti Kavacham Malayalam
Kurishinte Vazhi in Malayalam
Surya Mandala Ashtakam in Malayalam
Narayanam Bhaje Narayanam Lyrics in Malayalam
Nataraja Stotram in Malayalam
Panchmukhi Hanuman Kavach in Malayalam
Shani Ashtottara Shatanamavali in Malayalam
Vishnu Sahasranamam in Malayalam

You can download Subramanya Ashtakam Malayalam PDF by clicking on the following download button.

Subramanya Ashtakam pdf

Subramanya Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Subramanya Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Subramanya Ashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.