Sri Suktam Lyrics PDF

Sri Suktam Lyrics PDF Download

Sri Suktam Lyrics PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Sri Suktam Lyrics for free using the download button.

Sri Suktam Lyrics PDF Summary

Sri Suktam Lyrics In English

Om, Hiranya varnam harinim Suvarna rajatasrajam Chandraam hiranmayim Lakshmim jatavedo ma avaha

Tamaavaha jatavedo Lakshmimananpagaminim Yasyaam hiranyam vindeyam Gamasvam purushanaham

Ashwapurvam Rathamadhyam Hastinada Prabodinim Sriyam Devimupahvaye Shrirmadevirjushatam

Kamsosmitam Hiranya Prakaramardram Jvalantim truptam tarpayantim Padmestitam padmavarnam Tamihopahvaye sriyam

Chandramprabhasam yashasajvalantim Sriyamloke devajustamudaram Tam Padminimim Saranamaham Prapadye Alakshmirme Nashyatam twam vrune

Aadityavarne Tapasodhijato Vanaspatistava Vrukshothabilvaha Tasya phalani Tapasanudantu Mayantarayascha Bahya Alakshmihi

Upaitumam Devasakhaha Kirtishcha Maninaa Saha Praddurbhuto semi rastresmin Kirthimrudhim dadatume

Kshutpipasamalam JyesthaAm Alakshmim nashayamyaham Abhutimasamruddhim cha Sarvam Nirnuda me grihat

Gandhadvaram duradharsham Nitya Pushtam Karishinim Eshvarim sarvabhutanam Tamihopahvaye Sriyam

Manasaha-Kamamakutim Vachasatya mashimahi Pashunam Rupamanasya mayi Srishrayatam yashaha

Kardamena Prajabhuta mayi Sambhava Kardhama Shriyam Vasayame Kule Mataram Padma malinim

Aapha srujantu Snigdhani Chiklita Vasa Me Gruhe Nicha devim Mataram Sriyam Vasay me kule

Ardram pushkarinim Pushtim Pingalam Padmamalinim Chandram hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma avaha

Ardram Yah karinim yastim Suvarnam hemamalinim Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma avaha

Tama avaha Jatavedo Lakshmimanapagaminim Yasyam Hiranyam Prabhutam gavo Dasyoshvam Vindeyam Purushanaham

Om Mahadevyaicha vidmahe Vishnu Pathnyaicha dhimahi Tanno Lakshmih prachodayatu Om Shanti Shanti Shantihi

Sri Suktam Lyrics pdf

Sri Suktam Lyrics PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Sri Suktam Lyrics PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Sri Suktam Lyrics is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *