శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Download

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu for free using the download button.

Tags:

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Summary

Hey guys, here we are going to provide శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram PDF in Telugu for all of you. Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram is a most beautiful and divine hymn. This powerful hymn is dedicated to Goddess Sri Lakshmi Ji.
In the Sanatan Hindu Dharma, the goddess Lakshmi Ji is one of the most worshipped goddesses. As you know many hymns are recited to get the special blessings of the goddess Lakshmi Ji, like that Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram PDF is also recited during the worship of goddess Lakshmi to get the wisdom and prosperity in life. Through our post, you will get the Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu PDF.
Goddess Lakshmi Ji is considered one of the very important goddesses. In the Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram, 108 magical names of Goddess Lakshmi Ji are described. By reciting this hymn people get Money, wealth and glory in their life very easily. If you also want to desire results in your life by the grace of Goddess Lakshmi Ji then should recite Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram with dedication on Friday.

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in Telugu PDF

దేవ్యువాచ

దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర!
కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ‖
అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ‖

ఈశ్వర ఉవాచ

దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం || 1 ||

సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదం|
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం || 2 ||

You can download శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Telugu PDF by using the following download link.

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu pdf

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.