ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara PDF Tamil

ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara Tamil PDF Download

Free download PDF of ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara Tamil using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara Tamil - Description

Dear readers, here we are offering ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர pdf | Sri Ganesha Ashtottara PDF in Tamil to all of you. Sri Ganesha Ashtottara is a very useful hymn that is dedicated to the Lord Ganesha. Lord Ganesha is one of the most worshipped and popular deity who is the Pratham Pujya in Sanatan Dharma. He is also known with the various others names including Ganapati, Gajanana, Gananayak and Mangal Murti. Prtham Pujya means the one should worship the lord Ganesha before worshipping any other deity because Ganapati is also known for removing obstacles from the life. Therefore, if you want to live a hurdle free life then you should worship Lord Ganesha with complete dedication and devotion.

ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர PDF / Sri Ganesha Ashtottara PDF in Tamil

கணபதி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி (Ganesha Ashtottara Sata Namavali lyrics) 108 கணேஷ நமஹ பாடல் வரிகள் இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது…

ஓம் கஜானனாய நமஹ

ஓம் கணாத்யக்ஷாய நமஹ

ஓம் விக்னாராஜாய நமஹ

ஓம் வினாயகாய நமஹ

ஓம் த்த்வெமாதுராய நமஹ

ஓம் த்விமுகாய நமஹ

ஓம் ப்ரமுகாய நமஹ

ஓம் ஸுமுகாய நமஹ

ஓம் க்றுதினே நமஹ

ஓம் ஸுப்ரதீபாய நமஹ ||10||

ஓம் ஸுக னிதயே நமஹ

ஓம் ஸுராத்யக்ஷாய நமஹ

ஓம் ஸுராரிக்னாய நமஹ

ஓம் மஹாகணபதயே நமஹ

ஓம் மான்யாய நமஹ

ஓம் மஹா காலாய நமஹ

ஓம் மஹா பலாய நமஹ

ஓம் ஹேரம்பாய நமஹ

ஓம் லம்ப ஜடராய நமஹ

ஓம் ஹ்ரஸ்வ க்ரீவாய நமஹ ||20||

ஓம் மஹோதராய நமஹ

ஓம் மதோத்கடாய நமஹ

ஓம் மஹாவீராய நமஹ

ஓம் மம்த்ரிணே நமஹ

ஓம் மம்கள ஸ்வராய நமஹ

ஓம் ப்ரமதாய நமஹ

ஓம் ப்ரதமாய நமஹ

ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நமஹ

ஓம் விக்னகர்த்ரே நமஹ

ஓம் விக்னஹம்த்ரே நமஹ ||30||

ஓம் விஶ்வ னேத்ரே நமஹ

ஓம் விராட்பதயே நமஹ

ஓம் ஶ்ரீபதயே நமஹ

ஓம் வாக்பதயே நமஹ

ஓம் ஶ்றும்காரிணே நமஹ

ஓம் அஶ்ரித வத்ஸலாய நமஹ

ஓம் ஶிவப்ரியாய நமஹ

ஓம் ஶீக்ரகாரிணே நமஹ

ஓம் ஶாஶ்வதாய நமஹ

ஓம் பலாய நமஹ ||40||

ஓம் பலோத்திதாய நமஹ

ஓம் பவாத்மஜாய நமஹ

ஓம் புராண புருஷாய நமஹ

ஓம் பூஷ்ணே நமஹ

ஓம் புஷ்கரோத்ஷிப்த வாரிணே நமஹ

ஓம் அக்ரகண்யாய நமஹ

ஓம் அக்ரபூஜ்யாய நமஹ

ஓம் அக்ரகாமினே நமஹ

ஓம் மம்த்ரக்றுதே நமஹ

ஓம் சாமீகர ப்ரபாய நமஹ ||50||

ஓம் ஸர்வாய நமஹ

ஓம் ஸர்வோபாஸ்யாய நமஹ

ஓம் ஸர்வ கர்த்ரே நமஹ

ஓம் ஸர்வனேத்ரே நமஹ

ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாய நமஹ

ஓம் ஸர்வ ஸித்தயே நமஹ

ஓம் பம்சஹஸ்தாய நமஹ

ஓம் பார்வதீனம்தனாய நமஹ

ஓம் ப்ரபவே நமஹ

ஓம் குமார குரவே நமஹ ||60||

ஓம் அக்ஷோப்யாய நமஹ

ஓம் கும்ஜராஸுர பம்ஜனாய நமஹ

ஓம் ப்ரமோதாய நமஹ

ஓம் மோதகப்ரியாய நமஹ

ஓம் காம்திமதே நமஹ

ஓம் த்றுதிமதே நமஹ

ஓம் காமினே நமஹ

ஓம் கபித்தவன ப்ரியாய நமஹ

ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நமஹ

ஓம் ப்ரஹ்மரூபிணே நமஹ ||70||

ஓம் ப்ரஹ்மவித்யாதி தானபுவே நமஹ

ஓம் ஜிஷ்ணவே நமஹ

ஓம் விஷ்ணுப்ரியாய நமஹ

ஓம் பக்த ஜீவிதாய நமஹ

ஓம் ஜித மன்மதாய நமஹ

ஓம் ஐஶ்வர்ய காரணாய நமஹ

ஓம் ஜ்யாயஸே நமஹ

ஓம் யக்ஷகின்னெர ஸேவிதாய நமஹ

ஓம் கம்கா ஸுதாய நமஹ

ஓம் கணாதீஶாய நமஹ ||80||

ஓம் கம்பீர னினதாய நமஹ

ஓம் வடவே நமஹ

ஓம் அபீஷ்ட வரதாயினே நமஹ

ஓம் ஜ்யோதிஷே நமஹ

ஓம் பக்த னிதயே நமஹ

ஓம் பாவ கம்யாய நமஹ

ஓம் மம்கள ப்ரதாய நமஹ

ஓம் அவ்வக்தாய நமஹ

ஓம் அப்ராக்றுத பராக்ரமாய நமஹ

ஓம் ஸத்ய தர்மிணே நமஹ ||90||

ஓம் ஸகயே நமஹ

ஓம் ஸரஸாம்பு னிதயே நமஹ

ஓம் மஹேஶாய நமஹ

ஓம் திவ்யாம்காய நமஹ

ஓம் மணிகிம்கிணீ மேகாலாய நமஹ

ஓம் ஸமஸ்த தேவதா மூர்தயே நமஹ

ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நமஹ

ஓம் ஸததோத்திதாய நமஹ

ஓம் விகாத காரிணே நமஹ

ஓம் விஶ்வக்த்றுஶே நமஹ ||100||

ஓம் விஶ்வரக்ஷாக்றுதே நமஹ

ஓம் கள்யாண குரவே நமஹ

ஓம் உன்மத்த வேஷாய நமஹ

ஓம் அபராஜிதே நமஹ

ஓம் ஸமஸ்த ஜகதாதாராய நமஹ

ஓம் ஸர்த்வெஶ்வர்ய ப்ரதாய நமஹ

ஓம் ஆக்ராம்த சித சித்ப்ரபவே நமஹ

ஓம் ஶ்ரீ விக்னேஶ்வராய நமஹ ||108||

You can download Sri Ganesha Ashtottara PDF in Tamil by clicking on the following download button.

Download ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara PDF using below link

REPORT THISIf the download link of ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ஸ்ரீ கணேச அஷ்டோதர | Sri Ganesha Ashtottara is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *