श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram PDF in Sanskrit

Download PDF of श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram in Sanskrit

श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram for free using the download button.

श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram PDF in Sanskrit

Shri Siddha Mangala Stotram | Shri Siddh Mangal Stotra

Shri Siddha Mangala Stotram is one of the most effective hymn which you can recite to get rid of several problems. You can recite Siddha Mangala stotram for jobs and watch the Siddh Mangal stotra miracles.

श्रीसिद्धमङ्गलस्तोत्रम्

श्रीमदनन्त श्रीविभूषित अप्पललक्ष्मीनरसिंहराज ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ १॥

श्रीविद्याधरी राधासुरेखा श्रीराखीधर श्रीपाद ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ २॥

माता सुमती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ३॥

सत्यऋषिश्वर दुहितानन्दन बापनार्यनुत श्रीचरण ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ४॥

सवितृकाठकचयनपुण्यफल भारद्वाजऋषिगोत्रसम्भव ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ५॥

दो चौपाती देव लक्ष्मिगणसङ्ख्याबोधित श्रीचरण ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ६॥

पुण्यरूपिणी राजमाम्बसुतगर्भपुण्यफलसञ्जात ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ७॥

सुमतीनन्दन नरहरीनन्दन दत्तदेव प्रभु श्रीपाद ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ८॥

पीठिकापुर-नित्यविहारा मधुमतीदत्ता मङ्गलरूपा ।
जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव ॥ ९॥

इति श्रीसिद्धमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

You can get here the Siddha Mangala stotram pdf in Sanskrit and feel the Siddha Mangala stotram benefits in your day to day life. Some Hindu scholars also suggest to recite Siddha Mangala stotram for marriage.

श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If श्री सिद्धमंगल स्तोत्र | Siddha Mangala Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *