Warning: Undefined array key "host" in /bitnami/wordpress/wp-content/themes/penscratch/content-single.php on line 33

Siddha Kunjika Stotram PDF Odia

Siddha Kunjika Stotram Odia PDF Download

Free download PDF of Siddha Kunjika Stotram Odia using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Siddha Kunjika Stotram Odia - Description

Dear readers, here we are offering Siddha Kunjika Stotram PDF in Odia to all of you. Reciting the Siddha Kunjika Stotra removes sorrows and troubles from the life of the native. If you want to read the complete Siddha Kunjika Stotra in Hindi then you can read it here. Simultaneously, you can also download Siddha Kunjika Stotra pdf on your phone and computer. Reciting this stotra of Maa Durga gives peace to the mind. If you want to get the immense blessings of Goddess Bhagwati i.e. Maa Durga, then you should recite Siddha Kunjika Stotra. Siddha Kunjika Stotra has been considered the ultimate welfare.

According to religious beliefs, if you find the recitation of Durga Saptashati difficult or do not have time to read it, then you should recite Siddha Kunjika Stotra. Apart from being simple, it is considered fruitful in a short time. If the person recites this stotra every day, then all his wishes will be fulfilled.

Siddha Kunjika Stotram PDF in Odia

କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଥବା ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ସଦାଶିବ ଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ,

ଶ୍ରୀତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଦେବତା, ଓଁ ଐଂ ବୀଜଂ, ଓଁ ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ, ଓଁ କ୍ଲୀଂ କୀଲକମ୍,

ମମ ସର୍ୱାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ବିନିୟୋଗଃ ।

ଶିବ ଉବାଚ ।

ଶୃଣୁ ଦେବି ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।

ଯେନ ମନ୍ତ୍ରପ୍ରଭାବେଣ ଚଣ୍ଡୀଜାପଃ ଶୁଭୋ ଭବେତ୍ ॥ ୧॥

ନ କବଚଂ ନାର୍ଗଲାସ୍ତୋତ୍ରଂ କୀଲକଂ ନ ରହସ୍ୟକମ୍ ।

ନ ସୂକ୍ତଂ ନାପି ଧ୍ୟାନଂ ଚ ନ ନ୍ୟାସୋ ନ ଚ ବାର୍ଚନମ୍ ॥ ୨॥

କୁଞ୍ଜିକାପାଠମାତ୍ରେଣ ଦୁର୍ଗାପାଠଫଲଂ ଲଭେତ୍ ।

ଅତି ଗୁହ୍ୟତରଂ ଦେବି ଦେବାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୩॥

ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ସ୍ୱୟୋନିରିବ ପାର୍ୱତି ।

ମାରଣଂ ମୋହନଂ ବଶ୍ୟଂ ସ୍ତମ୍ଭନୋଚ୍ଚାଟନାଦିକମ୍ ।

ପାଠମାତ୍ରେଣ ସଂସିଦ୍ଧ୍ୟେତ୍ କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୪॥

ଅଥ ମନ୍ତ୍ରଃ ।

ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟୈ ବିଚ୍ଚେ ।

ଓଁ ଗ୍ଲୌଂ ହୁଂ କ୍ଲୀଂ ଜୂଂ ସଃ ଜ୍ୱାଲୟ ଜ୍ୱାଲୟ ଜ୍ୱଲ ଜ୍ୱଲ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ପ୍ରଜ୍ୱଲ

ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟୈ ବିଚ୍ଚେ ଜ୍ୱଲ ହଂ ସଂ ଲଂ କ୍ଷଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ॥ ୫॥

ଇତି ମନ୍ତ୍ରଃ ।

var  ଶ୍ରୂଁ ଶ୍ରୂଁ ଶ୍ରୂଁ ଶଂ ଫଟ୍ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଜ୍ୱଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ପ୍ରଜ୍ୱଲ

ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ସ୍ରାବୟ ସ୍ରାବୟ ଶାପଂ ନାଶୟ ନାଶୟ

ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଜୂଂ ସଃ ସ୍ରାବୟ ଆଦୟ ସ୍ୱାହା ।

ଓଁ ଶ୍ଲୀଂ ହୂଁ କ୍ଲୀଂ ଗ୍ଲାଂ ଜୂଂ ସଃ ଜ୍ୱଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ମନ୍ତ୍ରଂ

ପ୍ରଜ୍ୱଲ ହଂ ସଂ ଲଂ କ୍ଷଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ।

ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମସ୍ତେ ମଧୁମର୍ଦିନି ।

ନମଃ କୈଟଭହାରିଣ୍ୟୈ ନମସ୍ତେ ମହିଷାର୍ଦିନି ॥ ୬॥

ନମସ୍ତେ ଶୁମ୍ଭହନ୍ତ୍ର୍ୟୈ ଚ ନିଶୁମ୍ଭାସୁରଘାତିନି ।

ଜାଗ୍ରତଂ ହି ମହାଦେବି ଜପଂ ସିଦ୍ଧଂ କୁରୂଷ୍ୱ ମେ ॥ ୭॥

ଐଙ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟିରୂପାୟୈ ହ୍ରୀଙ୍କାରୀ ପ୍ରତିପାଲିକା ।

କ୍ଲୀଙ୍କାରୀ କାମରୂପିଣ୍ୟୈ ବୀଜରୂପେ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୮॥

ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଘାତୀ ଚ ଯୈକାରୀ ବରଦାୟିନୀ ।

ବିଚ୍ଚେ ଚାଭୟଦା ନିତ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରରୂପିଣି ॥ ୯॥

ଧାଂ ଧୀଂ ଧୂଂ ଧୂର୍ଜଟେଃ ପତ୍ନୀ ବାଂ ବୀଂ ବୂଂ ବାଗଧୀଶ୍ୱରୀ ।

କ୍ରାଂ କ୍ରୀଂ କ୍ରୂଂ କୁଞ୍ଜିକା ଦେବି ଶାଂ ଶୀଂ ଶୂଂ ମେ ଶୁଭଂ କୁରୁ ॥ ୧୦॥

var କାଲିକା ଦେବି

ହୁଂ ହୁଂ ହୁଙ୍କାରରୂପିଣ୍ୟୈ ଜଂ ଜଂ ଜଂ ଜମ୍ଭନାଦିନୀ ।

 var  ଜ୍ରାଂ ଜ୍ରୀଂ ଜ୍ରୂଂ ଭାଲନାଦିନୀ ।

ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରୀଂ ଭ୍ରୂଂ ଭୈରବୀ ଭଦ୍ରେ ଭବାନ୍ୟୈ ତେ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୧॥

ଅଂ କଂ ଚଂ ଟଂ ତଂ ପଂ ଯଂ ଶଂ ବୀଂ ଦୁଂ ଐଂ ବୀଂ ହଂ କ୍ଷମ୍ ।

ଧିଜାଗ୍ରମ୍ ଧିଜାଗ୍ରଂ ତ୍ରୋଟୟ ତ୍ରୋଟୟ ଦୀପ୍ତଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା ॥ ୧୨॥

 var  ଓଁ ଅଂ କଂ ଚଂ ଟଂ ତଂ ପଂ ସାଂ ବିଦୁରାଂ ବିଦୁରାଂ ବିମର୍ଦୟ ବିମର୍ଦୟ

ହ୍ରୀଂ କ୍ଷାଂ କ୍ଷୀଂ ସ୍ରୀଂ ଜୀବୟ ଜୀବୟ ତ୍ରୋଟୟ ତ୍ରୋଟୟ

ଜମ୍ଭୟ ଜମ୍ଭୟ ଦୀପୟ ଦୀପୟ ମୋଚୟ ମୋଚୟ

ହୂଂ ଫଟ୍ ଜ୍ରାଂ ବୌଷଟ୍ ଐଂ ହ୍ର଼ୀଂ କ୍ଲୀଂ ରଞ୍ଜୟ ରଞ୍ଜୟ

ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ଗୁଞ୍ଜୟ ଗୁଞ୍ଜୟ ବନ୍ଧୟ ବନ୍ଧୟ

ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରୀଂ ଭ୍ରୂଂ ଭୈରବୀ ଭଦ୍ରେ ସଙ୍କୁଚ ସଙ୍କୁଚ

ତ୍ରୋଟୟ ତ୍ରୋଟୟ ମ୍ଲୀଂ ସ୍ୱାହା ॥ ୧୨॥

ପାଂ ପୀଂ ପୂଂ ପାର୍ୱତୀ ପୂର୍ଣା ଖାଂ ଖୀଂ ଖୂଂ ଖେଚରୀ ତଥା ।

ମ୍ଲାଂ ମ୍ଲୀଂ ମ୍ଲୂଂ ମୂଲବିସ୍ତୀର୍ଣା କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ର ହେତବେ ।

ସାଂ ସୀଂ ସୂଂ ସପ୍ତଶତୀ ଦେବ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିଂ କୁରୂଷ୍ୱ ମେ ॥ ୧୩॥

କୁଞ୍ଜିକାୟୈ ନମୋ ନମଃ ।

ଇଦଂ ତୁ କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରଂ ମନ୍ତ୍ରଜାଗର୍ତିହେତବେ ।

ଅଭକ୍ତେ ନୈବ ଦାତବ୍ୟଂ ଗୋପିତଂ ରକ୍ଷ ପାର୍ୱତି ॥ ୧୪॥

ଯସ୍ତୁ କୁଞ୍ଜିକୟା ଦେବି ହୀନାଂ ସପ୍ତଶତୀଂ ପଠେତ୍ ।

ନ ତସ୍ୟ ଜାୟତେ ସିଦ୍ଧିରରଣ୍ୟେ ରୋଦନଂ ଯଥା ॥ ୧୫॥

। ଇତି ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରୟାମଲେ ଗୌରୀତନ୍ତ୍ରେ ଶିବପାର୍ୱତୀସମ୍ବାଦେ

କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

var

ଇତି ଶ୍ରୀ ଡାମରତନ୍ତ୍ରେ ଈଶ୍ୱରପାର୍ୱତୀସମ୍ବାଦେ କୁଞ୍ଜିକାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

You can download Siddha Kunjika Stotram PDF in Odia by clicking on the following download button.

HinduNidhi App Download

Download Siddha Kunjika Stotram PDF using below link

HinduNidhi App Download

REPORT THISIf the download link of Siddha Kunjika Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Siddha Kunjika Stotram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *