સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram PDF Gujarati

સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram Gujarati PDF Download

Free download PDF of સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram Gujarati using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram Gujarati - Description

Dear readers, here we are offering સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર PDF / Siddha Kunjika Stotram PDF in Gujarati to all of you.  Siddha Kunjika Stotram is one of the very famous and powerful hymns that is dedicated to the Goddess Siddha Kunjika. Reciting the Siddha Kunjika Stotra removes sorrows and troubles from the life of the native. Reciting this Stotra of Maa Durga gives peace to the mind. If the person recites this Stotra every day, then all his wishes will be fulfilled. If you want to read the complete Siddha Kunjika Stotra in Hindi then you can read it here. Simultaneously, you can also download Siddha Kunjika Stotra pdf on your phone and computer.

સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર pdf | Siddha Kunjika Stotram PDF in Gujarati

સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્રમ્

ઓં અસ્ય શ્રીકુંજિકાસ્તોત્રમંત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છંદઃ,

શ્રીત્રિગુણાત્મિકા દેવતા, ઓં ઐં બીજં, ઓં હ્રીં શક્તિઃ, ઓં ક્લીં કીલકમ્,

મમ સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

શિવ ઉવાચ

શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્ ।

યેન મંત્રપ્રભાવેણ ચંડીજાપઃ શુભો ભવેત્ ॥ 1 ॥

ન કવચં નાર્ગલાસ્તોત્રં કીલકં ન રહસ્યકમ્ ।

ન સૂક્તં નાપિ ધ્યાનં ચ ન ન્યાસો ન ચ વાર્ચનમ્ ॥ 2 ॥

કુંજિકાપાઠમાત્રેણ દુર્ગાપાઠફલં લભેત્ ।

અતિ ગુહ્યતરં દેવિ દેવાનામપિ દુર્લભમ્ ॥ 3 ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન સ્વયોનિરિવ પાર્વતિ ।

મારણં મોહનં વશ્યં સ્તંભનોચ્ચાટનાદિકમ્ ।

પાઠમાત્રેણ સંસિદ્ધ્યેત્ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્ ॥ 4 ॥

અથ મંત્રઃ ।

ઓં ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે ।

ઓં ગ્લૌં હું ક્લીં જૂં સઃ જ્વાલય જ્વાલય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ

ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે જ્વલ હં સં લં ક્ષં ફટ્ સ્વાહા ॥ 5 ॥

ઇતિ મંત્રઃ ।

નમસ્તે રુદ્રરૂપિણ્યૈ નમસ્તે મધુમર્દિનિ ।

નમઃ કૈટભહારિણ્યૈ નમસ્તે મહિષાર્દિનિ ॥ 6 ॥

નમસ્તે શુંભહંત્ર્યૈ ચ નિશુંભાસુરઘાતિનિ ।

જાગ્રતં હિ મહાદેવિ જપં સિદ્ધં કુરુષ્વ મે ॥ 7 ॥

ઐંકારી સૃષ્ટિરૂપાયૈ હ્રીંકારી પ્રતિપાલિકા ।

ક્લીંકારી કામરૂપિણ્યૈ બીજરૂપે નમોઽસ્તુ તે ॥ 8 ॥

ચામુંડા ચંડઘાતી ચ યૈકારી વરદાયિની ।

વિચ્ચે ચાભયદા નિત્યં નમસ્તે મંત્રરૂપિણિ ॥ 9 ॥

ધાં ધીં ધૂં ધૂર્જટેઃ પત્ની વાં વીં વૂં વાગધીશ્વરી ।

ક્રાં ક્રીં ક્રૂં કાલિકા દેવિ શાં શીં શૂં મે શુભં કુરુ ॥ 10 ॥

હું હું હુંકારરૂપિણ્યૈ જં જં જં જંભનાદિની ।

ભ્રાં ભ્રીં ભ્રૂં ભૈરવી ભદ્રે ભવાન્યૈ તે નમો નમઃ ॥ 11 ॥

અં કં ચં ટં તં પં યં શં વીં દું ઐં વીં હં ક્ષમ્ ।

ધિજાગ્રં ધિજાગ્રં ત્રોટય ત્રોટય દીપ્તં કુરુ કુરુ સ્વાહા ॥ 12 ॥

પાં પીં પૂં પાર્વતી પૂર્ણા ખાં ખીં ખૂં ખેચરી તથા ।

સાં સીં સૂં સપ્તશતી દેવ્યા મંત્રસિદ્ધિં કુરુષ્વ મે ॥ 13 ॥

કુંજિકાયૈ નમો નમઃ ।

ઇદં તુ કુંજિકાસ્તોત્રં મંત્રજાગર્તિહેતવે ।

અભક્તે નૈવ દાતવ્યં ગોપિતં રક્ષ પાર્વતિ ॥ 14 ॥

યસ્તુ કુંજિકયા દેવિ હીનાં સપ્તશતીં પઠેત્ ।

ન તસ્ય જાયતે સિદ્ધિરરણ્યે રોદનં યથા ॥ 15 ॥

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ગૌરીતંત્રે શિવપાર્વતીસંવાદે કુંજિકાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।

You can download સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર pdf / Siddha Kunjika Stotram PDF in Gujarati by clicking on the following download button.

Download સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If સિદ્ધ કુંજીકા સ્તોત્ર | Siddha Kunjika Stotram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *