ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram PDF in Malayalam

Download PDF of ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram in Malayalam

ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram for free using the download button.

ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram PDF in Malayalam

ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् | Shri Vishnu Sahasranama Stotram

ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ് |

പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വവിഘ്നോപശാംതയേ || 1 ||
യസ്യദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരഃ ശതമ് |

വിഘ്നം നിഘ്നംതി സതതം വിശ്വക്സേനം തമാശ്രയേ || 2 ||
വ്യാസം വസിഷ്ഠ നപ്താരം ശക്തേഃ പൗത്രമകല്മഷമ് |

പരാശരാത്മജം വംദേ ശുകതാതം തപോനിധിമ് || 3 ||
വ്യാസായ വിഷ്ണു രൂപായ വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ |

നമോ വൈ ബ്രഹ്മനിധയേ വാസിഷ്ഠായ നമോ നമഃ || 4 ||
അവികാരായ ശുദ്ധായ നിത്യായ പരമാത്മനേ |

സദൈക രൂപ രൂപായ വിഷ്ണവേ സര്വജിഷ്ണവേ || 5 ||
യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജന്മസംസാരബംധനാത് |

വിമുച്യതേ നമസ്തസ്മൈ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ || 6 ||
ഓം നമോ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ |
ശ്രീ വൈശംപായന ഉവാച

ശ്രുത്വാ ധര്മാ നശേഷേണ പാവനാനി ച സര്വശഃ |

യുധിഷ്ഠിരഃ ശാംതനവം പുനരേവാഭ്യ ഭാഷത || 7 ||
യുധിഷ്ഠിര ഉവാച

കിമേകം ദൈവതം ലോകേ കിം വാ‌உപ്യേകം പരായണം

സ്തുവംതഃ കം കമര്ചംതഃ പ്രാപ്നുയുര്മാനവാഃ ശുഭമ് || 8 ||
കോ ധര്മഃ സര്വധര്മാണാം ഭവതഃ പരമോ മതഃ |

കിം ജപന്മുച്യതേ ജന്തുര്ജന്മസംസാര ബംധനാത് || 9 ||
ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച

ജഗത്പ്രഭും ദേവദേവ മനംതം പുരുഷോത്തമമ് |

Read more by downloading complete Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Malayalam PDF

ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram pdf

ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ് | Shri Vishnu Sahasranama Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *