శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram PDF in Telugu

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram Telugu PDF Download

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu for free using the download button.

Tags: ,

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering శివ అష్టోత్తర శత నామావళి PDF / Shiva Ashtothram in Telugu PDF Free Download link for all of you. Shiva Ashtottara Shatanamavali is the collection of 108 names of Lord Shiva. Lord Shiva is one of the most worshipped deities all around the world. He is one of those deities who got pleased very easily. If you want to please Lord Shiva very easily, you should chant the Shiva Ashtottara Shatanamavali in a Shiva Temple in front of ShivaLinga. There are many people who are suffering from any kind of chronic disease, they can also attain go health and fitness by worshipping Lord Shiva. We hope Shiva Ashtothram PDF Telugu PDF will help you to overcome your life hurdles because it is a very powerful hymn that helps you to overcome all kinds of hurdles in your life. Lord Shiva is known to be very kind-hearted and mercy full to His devotees.

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి PDF / Shiva Ashtothram PDF in Telugu

Sr.No.

Shiva Ashtothram

1. ఓం శివాయ నమః
2. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
3. ఓం శంభవే నమః
4. ఓం పినాకినే నమః
5. ఓం శశిశేఖరాయ నమః
6. ఓం వామదేవాయ నమః
7. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
8. ఓం కపర్దినే నమః
9. ఓం నీలలోహితాయ నమః
10. ఓం శంకరాయ నమః (10)
11. ఓం శూలపాణయే నమః
12. ఓం ఖట్వాంగినే నమః
13. ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
14. ఓం శిపివిష్టాయ నమః
15. ఓం అంబికానాథాయ నమః
16. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
17. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
18. ఓం భవాయ నమః
19. ఓం శర్వాయ నమః
20. ఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20)
21. ఓం శితికంఠాయ నమః
22. ఓం శివాప్రియాయ నమః
23. ఓం ఉగ్రాయ నమః
24. ఓం కపాలినే నమః
25. ఓం కామారయే నమః
26. ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః
27. ఓం గంగాధరాయ నమః
28. ఓం లలాటాక్షాయ నమః
29. ఓం కాలకాలాయ నమః
30. ఓం కృపానిధయే నమః (30)
31. ఓం భీమాయ నమః
32. ఓం పరశుహస్తాయ నమః
33. ఓం మృగపాణయే నమః
34. ఓం జటాధరాయ నమః
35. ఓం కైలాసవాసినే నమః
36. ఓం కవచినే నమః
37. ఓం కఠోరాయ నమః
38. ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
39. ఓం వృషాంకాయ నమః
40. ఓం వృషభారూఢాయ నమః (40)
41. ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః
42. ఓం సామప్రియాయ నమః
43. ఓం స్వరమయాయ నమః
44. ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
45. ఓం అనీశ్వరాయ నమః
46. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
47. ఓం పరమాత్మనే నమః
48. ఓం సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ నమః
49. ఓం హవిషే నమః
50. ఓం యజ్ఞమయాయ నమః (50)
51. ఓం సోమాయ నమః
52. ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
53. ఓం సదాశివాయ నమః
54. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
55. ఓం వీరభద్రాయ నమః
56. ఓం గణనాథాయ నమః
57. ఓం ప్రజాపతయే నమః
58. ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
59. ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
60. ఓం గిరీశాయ నమః (60)
61. ఓం గిరిశాయ నమః
62. ఓం అనఘాయ నమః
63. ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
64. ఓం భర్గాయ నమః
65. ఓం గిరిధన్వనే నమః
66. ఓం గిరిప్రియాయ నమః
67. ఓం కృత్తివాససే నమః
68. ఓం పురారాతయే నమః
69. ఓం భగవతే నమః
70. ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః (70)
71. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
72. ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
73. ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
74. ఓం జగద్గురవే నమః
75. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
76. ఓం మహాసేన జనకాయ నమః
77. ఓం చారువిక్రమాయ నమః
78. ఓం రుద్రాయ నమః
79. ఓం భూతపతయే నమః
80. ఓం స్థాణవే నమః (80)
81. ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః
82. ఓం దిగంబరాయ నమః
83. ఓం అష్టమూర్తయే నమః
84. ఓం అనేకాత్మనే నమః
85. ఓం స్వాత్త్వికాయ నమః
86. ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
87. ఓం శాశ్వతాయ నమః
88. ఓం ఖండపరశవే నమః
89. ఓం అజాయ నమః
90. ఓం పాశవిమోచకాయ నమః (90)
91. ఓం మృడాయ నమః
92. ఓం పశుపతయే నమః
93. ఓం దేవాయ నమః
94. ఓం మహాదేవాయ నమః
95. ఓం అవ్యయాయ నమః
96. ఓం హరయే నమః
97. ఓం పూషదంతభిదే నమః
98. ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
99. ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
100. ఓం హరాయ నమః (100)
101. ఓం భగనేత్రభిదే నమః
102. ఓం అవ్యక్తాయ నమః
103. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
104. ఓం సహస్రపాదే నమః
105. ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః
106. ఓం అనంతాయ నమః
107. ఓం తారకాయ నమః
108. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (108)
ఇతి శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః సమాప్తా

Shiva Ashtothram PDF in Telugu – Benefits

  • By reciting Shiva Ashtothram people get peaceful and happy life by the grace of Lord Shiva.
  • If you want to succeed in any field then this hymn is one of the best solutions for this.
  • It is said that if devotees recite this hymn with devotion every day then they can get everything in life very soon.
  • By reciting Shiva Ashtothram once easily pleased Lord Shiva and seek His blessings.
  • It is considered if people go through marital problems for a long time then to get rid of this problem recite this dione hymn daily in the morning.

You may also like:

To Shiva Ashtothram in Telugu PDF Download, you can click on the following download button.

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి  | Shiva Ashtothram pdf

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.