ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Malayalam

ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali Malayalam PDF Download

ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali in Malayalam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali in Malayalam for free using the download button.

Tags: ,

ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali Malayalam PDF Summary

Dear readers, today we are going to share ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി PDF / Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Malayalam for all of you. Shiva Ashtottara Shatanamavali is one of the most powerful and magical hymns that is dedicated to Lord Shiva.

Shiva Ashtottara Shatanamavali is also known as Siva Ashtothram which is also spelt Shiva Ashtothram. Lord Shiva is considered a very kind deity in the Sanatan Hindu Dharma. In the Shiva Ashtottara Shatanamavali, 108 names of Lord Shiva are described very beautifully.

This hymn is very divine to get free from many types of obstacles. There are many devotees of Lord Shiva who recite this hymn daily in the morning after the worship of Lord Shiva to seek His blessings. So guys if you also want special blessings from Lord Shiva Ji then must recite this hymn with full devotion.

Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali in Malayalam PDF / ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി PDF

ഓം ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ

ഓം വരദായ നമഃ

ഓം ശർവായ നമഃ

ഓം ആശുതോഷായ നമഃ

ഓം ഉമാപതയേ നമഃ

ഓം ദയാനിധയേ നമഃ

ഓം മഹാദേവായ നമഃ

ഓം ഭവായ നമഃ

ഓം ഭവഹരായ നമഃ

ഓം ഹരായ നമഃ (10)

ഓം മദനാരയേ നമഃ

ഓം ത്രിനയനായ നമഃ

ഓം ശങ്കരായ നമഃ

ഓം സുകവയേ നമഃ

ഓം ശിവായ നമഃ

ഓം വിഭവേ നമഃ

ഓം പ്രഭവേ നമഃ

ഓം വൃഷരഥായ നമഃ

ഓം വിവേകിനേ നമഃ

ഓം വിശദായ നമഃ (20)

ഓം വശിനേ നമഃ

ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ

ഓം കാലകാലായ നമഃ

ഓം ശരണ്യായ നമഃ

ഓം ചന്ദ്രശേഖരായ നമഃ

ഓം പുരാരാതയേ നമഃ

ഓം ശ്രിതഹിതായ നമഃ

ഓം ദേവദേവായ നമഃ

ഓം സദാശിവായ നമഃ

ഓം ശാന്തായ നമഃ (30)

ഓം ഉഗ്രായ നമഃ

ഓം സമായ നമഃ

ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ

ഓം ഭൂതേശായ നമഃ

ഓം ഭവ്യവിഗ്രഹായ നമഃ

ഓം പരമേശായ നമഃ

ഓം പരാനന്ദായ നമഃ

ഓം പരിപൂർണായ നമഃ

ഓം പദപ്രദായ നമഃ

ഓം മധുരായ നമഃ (40)

ഓം മഹിതായ നമഃ

ഓം ശംഭവേ നമഃ

ഓം ഗിരീശായ നമഃ

ഓം ഗിരിശായ നമഃ

ഓം മൃഡായ നമഃ

ഓം അജായ നമഃ

ഓം പിനാകിനേ നമഃ

ഓം പ്രവരായ നമഃ

ഓം പ്രബലായ നമഃ

ഓം പ്രമഥാധിപായ നമഃ (50)

ഓം മാനദായ നമഃ

ഓം പഞ്ചവദനായ നമഃ

ഓം ദശബാഹവേ നമഃ

ഓം ദിഗംബരായ നമഃ

ഓം ശൂലിനേ നമഃ

ഓം കപാലിനേ നമഃ

ഓം സുമുഖായ നമഃ

ഓം മൃഗപാണയേ നമഃ

ഓം ജടാധരായ നമഃ

ഓം ശാശ്വതായ നമഃ (60)

ഓം അതിമഹസേ നമഃ

ഓം സ്വാമിനേ നമഃ

ഓം ഗിരിധന്വനേ നമഃ

ഓം ഗുരൂത്തമായ നമഃ

ഓം രുദ്രായ നമഃ

ഓം ജയപ്രദായ നമഃ

ഓം ജേത്രേ നമഃ

ഓം ഭുജഗാഭൂഷണായ നമഃ

ഓം അവ്യയായ നമഃ

ഓം പുരാണായ നമഃ (70)

ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷപ്രിയായ നമഃ

ഓം പ്രണവായ നമഃ

ഓം ഉദ്ധവായ നമഃ

ഓം കർപൂരഗൗരായ നമഃ

ഓം സുതപസേ നമഃ

ഓം സാമതുഷ്ടായ നമഃ

ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ

ഓം മഹാവ്രതായ നമഃ

ഓം സുരമണയേ നമഃ

ഓം സത്യസന്ധായ നമഃ (80)

ഓം വിനായകായ നമഃ

ഓം അന്ധകാരായ നമഃ

ഓം അതിരജിതായ നമഃ

ഓം സദോദാരായ നമഃ

ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ

ഓം ദീനബന്ധവേ നമഃ

ഓം ദക്ഷഹന്ത്രേ നമഃ

ഓം വിരാഗായ നമഃ

ഓം നീലലോഹിതായ നമഃ

ഓം സേവ്യായ നമഃ (90)

ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ

ഓം കൃതിനേ നമഃ

ഓം നേത്രേ നമഃ

ഓം ഉദാസീനായ നമഃ

ഓം സതാം ഗതയേ നമഃ

ഓം മാത്രേ നമഃ

ഓം പിത്രേ നമഃ

ഓം സകഘ്നേ നമഃ

ഓം ഭർത്രേ നമഃ

ഓം സകലാധിനിവാരകായ നമഃ (100)

ഓം ബഹുരൂപായ നമഃ

ഓം വേദസാരായ നമഃ

ഓം വിദ്യാനാഥായ നമഃ

ഓം ശിവായനായ നമഃ

ഓം നിരമിത്രായ നമഃ

ഓം നിരവധയേ നമഃ

ഓം നിരവിദ്യായ നമഃ

ഓം നിരാമയായ നമഃ (108)

മോക്ഷപ്രദമിദം നാമ്നാം ശംഭോരഷ്ടോത്തരം ശതം ..

ഇതി ശ്രീമയൂരകൃതേഷു സംസ്കൃതകാവ്യേഷു

ശ്രീശിവാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ

Benefits of Chanting Shiva Ashtottara Shatanamavali

  • The Shiva Ashtottara Shatanamavali help to overcome people’s difficulties.
  • If you want to remove sorrow and poverty from your life then must recite this hymn with revrence.
  • This hymn is very divine to cure diseases of people.
  • If you want to peace of mind and happiness in your life then recite Shiva Ashtottara Shatanamavali evrryday or only Monday.
  • To get rid of marriage-related problems the recitation of this hymn is a very easy solution.

To ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി PDF / Shiva Ashtottara Shatanamavali in Malayalam PDF Download, you can click on the following download button.

ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali pdf

ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Shiva Ashtottara Shatanamavali is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.