ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Kannada

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali Kannada PDF Download

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali in Kannada for free using the download button.

Tags: ,

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali Kannada PDF Summary

Dear friends, here we are going to offer ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF / Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Kannada for all of you. It is one of the most miraculous and wonderful hymns. This divine hymn is dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva is a very powerful deity.

This hymn is also known as Siva Ashtothram and Shiva Ashtothram. In the Sanatan Hindu Dharma, Lord Shiva is considered also a very kind deity. There are many devotees who worship daily Lord Shiva in their day-to-day life. In this hymn, 108 holy names of Lord Shiva are described to recite.

The recitation of the Shiva Ashtottara Shatanamavali is considered to remove many obstacles from people’s life. So guys if you are also going through the any types of critical problems in your life then recite this hymn on Monday. Through this article, you can easily get Shiva Ashtottara Shatanamavali Kannada pdf format.

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali in Kannada PDF Download

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಆಶುತೋಷಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಭವಹರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ . (10)

ಓಂ ಮದನಾರಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸುಕವಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ .

ಓಂ ವೃಷರಥಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ವಿವೇಕಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ವಿಶದಾಯ ನಮಃ . (20)

ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಶ್ರಿತಹಿತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ . (30)

ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಭವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪರಮೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಮಧುರಾಯ ನಮಃ . (40)

ಓಂ ಮಹಿತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪ್ರಬಲಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ . (50)

ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪಂಚವದನಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ .

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ . (60)

ಓಂ ಅತಿಮಹಸೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಗುರೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಭುಜಗಾಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ . (70)

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಉದ್ಧವಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸುತಪಸೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸಾಮತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸುರಮಣಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ನಮಃ . (80)

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಅಂಧಕಾರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಅತಿರಜಿತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸದೋದಾರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ .

ಓಂ ದಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ .

ಓಂ ವಿರಾಗಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ . (90)

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸಕಘ್ನೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸಕಲಾಧಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ . (100)

ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ವೇದಸಾರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಾಥಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶಿವಾಯನಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ನಿರಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ನಿರವಧಯೇ ನಮಃ .

ಓಂ ನಿರವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ . (108)

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಮಿದಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಶಂಭೋರಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ..

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಯೂರಕೃತೇಷು ಸಂಸ್ಕೃತಕಾವ್ಯೇಷು
ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ .

Shiva Ashtottara Shatanamavali Benefits

  • It is believed that if the person going through any type of difficulties in his life then overcoming the difficulties recites Shiva Ashtottara Shatanamavali.
  • This hymn is very helpful to free from sorrow and poverty in life.
  • Those people who go through critical diseases for a long time then to get rid of this must recite this hymn properly.
  • If you want a peaceful and happy life then recite Shiva Ashtottara Shatanamavali with dedication.
  • By reciting this hymn devotees of Lord Shiva easily seek the ultimate blessings of Him.

You can download ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF / Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF in Kannada by clicking on the following download button.

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali pdf

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ PDF | Shiva Ashtottara Shatanamavali is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.