శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam PDF in Telugu

శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam Telugu PDF Download

శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam in Telugu for free using the download button.

Tags:

శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam Telugu PDF Summary

Dear readers, today we are going to provide శివ అష్టకం PDF / Shiva Ashtakam PDF in Telugu for all of you. Shiva Ashtakam is one of the most magnificent and famous Hindu Vedic hymns. It is dedicated to Lord Shiva. Therefore the recitation of this beautiful hymn is considered very significant.

Lord Shiva is considered one of the major and most worshipped gods in the Sanatan Hindu Dharma. It is said that for those devotees who are going through any type of marriage-related problem for a long time then the recitation of Shiva Ashtakam will be one of the very beneficial solutions for them.

If you are one of those devotees who want to seek special blessings of Lord Shiva in life then should recite this magical hymn every day with full devotion. If you are unable to recite it daily then you can only recite it on Monday because Monday is dedicated to Lord Shiva.

శివ అష్టకం ఇన్ తెలుగు / Shiva Ashtakam in Telugu PDF

.. అథ శ్రీ శివాష్టకం ..

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజం .
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 1..

గలే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలం .
జటాజూటగంగోత్తరంగైర్విశాలం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 2..

ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహామండలం భస్మభూషాధరం తం .
అనాదిహ్యపారం మహామోహహారం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 3..

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశం సదాసుప్రకాశం .
గిరీశం గణేశం మహేశం సురేశం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 4..

గిరింద్రాత్మజాసంగ్రహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదా సన్నగేహం .
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంధ్యమానం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 5..

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం .
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 6..

శరచ్చంద్రగాత్రం గుణానంద పాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రం .
అపర్ణాకలత్రం చరిత్రం విచిత్రం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 7..

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం .
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే .. 8..

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణే పఠేత్ సర్వదా భర్గభావానురక్తః .
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం కలత్రం విచిత్రం సమాసాద్య మోక్షం ప్రయాతి .. 9..

.. ఇతి శివాష్టకం ..


You can download శివ అష్టకం ఇన్ తెలుగు / Shiva Ashtakam Telugu PDF by clicking on the following download button.

శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam pdf

శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If శివ అష్టకం | Shiva Ashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.