ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa PDF in Tamil

Download PDF of ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa in Tamil

ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa for free using the download button.

ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa PDF in Tamil

ஶிவ சாலீஸா தமிழ் | Shiv Chalisa in Tamil PDF :

பக்தர்களின் விருப்பங்களை விரைவில் நிறைவேற்றுவதில் சிவன் போலேநாத் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். போலேநாத் பிரியப்படுத்த ஒருவர் தினமும் சிவ சாலிசாவை ஓத வேண்டும். இந்த கட்டுரையில் சிவ சாலிசாவைப் படிப்பதன் பயன் என்ன என்பதை விரிவாகப் பேசுவோம். சிவன் சாலிசாவின் அர்த்தத்தை அறிய இந்த கட்டுரையையும் நீங்கள் படிக்கலாம். சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த தெய்வீக சிவன் சாலிசாவின் பலன்களை அறிந்து, அதை ஓதிக் கொள்ளாமல் நீங்கள் வாழ முடியாது.

 

சிவன் சாலிசா பாடல் இந்தி | Shiv Chalisa Lyrics in Tamil :

॥ ஶிவ சாலீஸா ॥

ௐ நம꞉ ஶிவாய

தோ³ஹா

ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜாஸுவன மங்க³ல மூல ஸுஜான ।

கஹத அயோத்⁴யாதா³ஸ தும தே³உ அப⁴ய வரதா³ன ।।

ஜய கி³ரிஜாபதி தீ³னத³யாலா । ஸதா³ கரத ஸந்தன ப்ரதிபாலா ।।

பா⁴ல சந்த்³ரமா ஸோஹத நீகே । கானன குண்ட³ல நாக³ ப²னீ கே ।।

அங்க³ கௌ³ர ஶிர க³ங்க³ ப³ஹாயே । முண்ட³மால தன க்ஷார லகா³யே ।।

வஸ்த்ர கா²ல பா³க⁴ம்ப³ர ஸோஹே । ச²வி கோ தே³கி² நாக³ மன மோஹே ।।

மைனா மாது கி ஹவே து³லாரீ । வாம அங்க³ ஸோஹத ச²வி ந்யாரீ ।।

கர த்ரிஶூல ஸோஹத ச²வி பா⁴ரீ । கரத ஸதா³ ஶத்ருன க்ஷயகாரீ ।।

நந்தீ³ க³ணேஶ ஸோஹைம்ʼ தஹம்ʼ கைஸே । ஸாக³ர மத்⁴ய கமல ஹைம்ʼ ஜைஸே ।।

கார்திக ஶ்யாம ஔர க³ணராஊ । யா ச²வி கௌ கஹி ஜாத ந காஊ ।।

தே³வன ஜப³ஹீம்ʼ ஜாய புகாரா । தப³ஹிம்ʼ து³க² ப்ரபு⁴ ஆப நிவாரா ।।

கியா உபத்³ரவ தாரக பா⁴ரீ । தே³வன ஸப³ மிலி துமஹிம்ʼ ஜுஹாரீ ।।

துரத ஷடா³னன ஆப படா²யௌ । லவ நிமேஷ மஹம்ʼ மாரி கி³ராயௌ ।।

ஆப ஜலந்த⁴ர அஸுர ஸம்ʼஹாரா । ஸுயஶ தும்ஹார விதி³த ஸம்ʼஸாரா ।।

த்ரிபுராஸுர ஸன யுத்³த⁴ மசாஈ । தப³ஹிம்ʼ க்ருʼபா கர லீன ப³சாஈ ।।

கியா தபஹிம்ʼ பா⁴கீ³ரத² பா⁴ரீ । புரப³ ப்ரதிஜ்ஞா தாஸு புராரீ ।।

தா³னின மஹம்ʼ தும ஸம கோஉ நாஹீம்ʼ । ஸேவக ஸ்துதி கரத ஸதா³ஹீம்ʼ ।।

வேத³ மாஹி மஹிமா தும கா³ஈ । அகத² அநாதி³ பே⁴த³ நஹீம்ʼ பாஈ ।।

ப்ரகடே உத³தி⁴ மந்த²ன மேம்ʼ ஜ்வாலா । ஜரத ஸுராஸுர ப⁴ஏ விஹாலா ।।

கீன்ஹ த³யா தஹம்ʼ கரீ ஸஹாஈ । நீலகண்ட² தப³ நாம கஹாஈ ।।

பூஜன ராமசந்த்³ர ஜப³ கீன்ஹாம்ʼ । ஜீத கே லங்க விபீ⁴ஷண தீ³ன்ஹா ।।

ஸஹஸ கமல மேம்ʼ ஹோ ரஹே தா⁴ரீ । கீன்ஹ பரீக்ஷா தப³ஹிம்ʼ த்ரிபுராரீ ।।

ஏக கமல ப்ரபு⁴ ராகே²உ ஜோஈ । கமல நயன பூஜன சஹம்ʼ ஸோஈ ।।

கடி²ன ப⁴க்தி தே³கீ² ப்ரபு⁴ ஶங்கர । ப⁴யே ப்ரஸன்ன தி³ஏ இச்சி²த வர ।।

ஜய ஜய ஜய அனந்த அவிநாஶீ । கரத க்ருʼபா ஸப³கே க⁴ட வாஸீ ।।

து³ஷ்ட ஸகல நித மோஹி ஸதாவைம்ʼ । ப்⁴ரமத ரஹௌம்ʼ மோஹே சைன ந ஆவைம்ʼ ।।

த்ராஹி த்ராஹி மைம்ʼ நாத² புகாரோ । யஹ அவஸர மோஹி ஆன உபா³ரோ ।।

லே த்ரிஶூல ஶத்ருன கோ மாரோ । ஸங்கட ஸே மோஹிம்ʼ ஆன உபா³ரோ ।।

மாத பிதா ப்⁴ராதா ஸப³ கோஈ । ஸங்கட மேம்ʼ பூச²த நஹிம்ʼ கோஈ ।।

ஸ்வாமீ ஏக ஹை ஆஸ தும்ஹாரீ । ஆய ஹரஹு மம ஸங்கட பா⁴ரீ ।।

த⁴ன நிர்த⁴ன கோ தே³த ஸதா³ ஹீ । ஜோ கோஈ ஜாஞ்சே ஸோ ப²ல பாஹீம்ʼ ।।

அஸ்துதி கேஹி விதி⁴ கரோம்ʼ தும்ஹாரீ । க்ஷமஹு நாத² அப³ சூக ஹமாரீ ।।

ஶங்கர ஹோ ஸங்கட கே நாஶன । மங்க³ல காரண விக்⁴ன விநாஶன ।।

யோகீ³ யதி முனி த்⁴யான லகா³வைம்ʼ । ஶாரத³ நாரத³ ஶீஶ நவாவைம்ʼ ।।

நமோ நமோ ஜய நம꞉ ஶிவாய । ஸுர ப்³ரஹ்மாதி³க பார ந பாய ।।

ஜோ யஹ பாட² கரே மன லாஈ । தா பர ஹோத ஹைம்ʼ ஶம்பு⁴ ஸஹாஈ ।।

ரனியாம்ʼ ஜோ கோஈ ஹோ அதி⁴காரீ । பாட² கரே ஸோ பாவன ஹாரீ ।।

புத்ர ஹோன கீ இச்சா² ஜோஈ । நிஶ்சய ஶிவ ப்ரஸாத³ தேஹி ஹோஈ ।।

பண்டி³த த்ரயோத³ஶீ கோ லாவே । த்⁴யான பூர்வக ஹோம கராவே ।।

த்ரயோத³ஶீ வ்ரத கரை ஹமேஶா । தன நஹிம்ʼ தாகே ரஹை கலேஶா ।।

தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய சஃடா³வே । ஶங்கர ஸம்முக² பாட² ஸுனாவே ।।

ஜன்ம ஜன்ம கே பாப நஸாவே । அந்த தா⁴ம ஶிவபுர மேம்ʼ பாவே ।।

கஹைம்ʼ அயோத்⁴யாதா³ஸ ஆஸ தும்ஹாரீ । ஜானி ஸகல து³க² ஹரஹு ஹமாரீ ।।

தோ³ஹா

நித நேம உடி² ப்ராத꞉ஹீ பாட² கரோ சாலீஸ ।

தும மேரீ மனகாமனா பூர்ண கரோ ஜக³தீ³ஶ ।।

 

ஸ்ரீ சிவ சாலிசா பாராயணத்தின் நன்மைகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் | Shri Shiv Chalisa Benefits & Significance in Tamil :

 • சிவ சாலிசா தவறாமல் பாராயணம் செய்வது மனிதர்களுக்கு பல நன்மைகளைத் தருகிறது, நீங்கள் தினமும் சிவ சாலிசாவை ஓதிக் கொள்ள முடியாவிட்டால், ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் சிவா கோவிலில் இந்த சாலிசாவை ஓத வேண்டும்.
 • சிவ கோவிலில் சிவலிங்கத்திற்கு முன்னால் சிவ சாலிசா தினமும் பாராயணம் செய்வது அகால மரணத்திலிருந்து விடுபட உதவுகிறது.
 • கர்ப்பிணிப் பெண்கள் சிவ சாலிசா படிக்க வேண்டும், சிவன் கருப்பையில் வளரும் குழந்தையை பாதுகாக்கிறார், அவரை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறார்.
 • சிவ சாலிசா பாராயணம் செய்வது ஆல்கஹால், புகையிலை, சிகரெட் போன்ற எந்தவிதமான போதைப் பொருட்களில் இருந்து விடுபட உதவுகிறது.
 • திருமணத்தில் குறுக்கீடு செய்யும் பெண்கள், சிவ சாலிசா பாராயணம் செய்வதால் அவர்களுக்கு மகத்தான நன்மை கிடைக்கிறது.
 • திருமணத்திற்குப் பிறகு வரும் பிரச்சனைகளை தடுக்க இந்த சாலிசா வையும் ஓத வேண்டும்.
 • கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு சிவ சாலிசா பாராயணம் செய்வதன் மூலம் பலன் கிடைக்கிறது, மேலும் ஒரு சிறு குழந்தை ஏதேனும் நோயால் பாதிக்கப்படுகிறதென்றால், பெற்றோர் குழந்தையிலிருந்து சிவ சாலிசாவை ஓதலாம்.

 

ஸ்ரீ சிவ சாலிசா பாராயணம் முறை தமிழ் | Shri Shiv Chalisa Path Vidhi in Tamil :

 • முதலில், காலையில் குளித்துவிட்டு வழக்கத்திலிருந்து வெளியேறுங்கள்.
 • இப்போது வெள்ளை மற்றும் சுத்தமான ஆடைகளை அணியுங்கள்.
 • துணிகளை அணிந்து பிறகு, பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து, கிழக்கு திசையை எதிர்கொண்டு குஷன் இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 • இப்போது சிவலிங்கா தூய நீர் அல்லது கங்கை நீரில் அபிஷேகம் செய்யுங்கள்.
 • அதன் பிறகு, வெள்ளை சந்தனம், அக்ஷதா (அவிழ்க்கப்படாத அரிசி), வெல்லத்தின் மஞ்சள் பூக்கள், வெள்ளை மண்ணின் பூக்கள் சிவபெருமானுக்கு வழங்குங்கள்.
 • இப்போது சிவனுக்கு முன்னால் ஒளி தூபம் வீட்டு நெய் விளக்கும்.
 • பின்னர், சிவ சாலிசா முழு பக்தியுடன் பயபக்தியுடன் படியுங்கள்.
 • பாடம் முடிந்ததும், சிவலிங்கத்தை கரும்புடன் அபிஷேகம் செய்யுங்கள்.
 • இப்போது ஷிவ்லிங்கிற்கு கஞ்சா மற்றும் உலோகத்தை வழங்குங்கள்.
 • அதன் பிறகு, பூர்வீக நெய்யின் விளக்குடன் சிவபெருமானத்தின் ஆரத்தி செய்யுங்கள்.
 • இப்போது சிவன் ஆசீர்வாதங்களை எடுத்துக் கொண்டு, உங்கள் குடும்பத்தின் திறமைக்காக ஜெபிக்கவும்.

ஸ்ரீ சிவ சாலிசா இந்தி PDF ஐ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

You can download the complete Shiv Chalisa in Tamil PDF by going through the following download button.

You may also like :

ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa pdf

ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ஶிவ சாலீஸா | Shiv Chalisa is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *