శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa PDF in Telugu

శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa Telugu PDF Download

శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa in Telugu for free using the download button.

శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa Telugu PDF Summary

Dear friends, if you are searching for the శ్రీ శని చాలీసా PDF / Shani Chalisa PDF in Telugu language but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. In this article we have uploaed the Shani Chalisa Telugu PDF to help our users.
శని చాలీసా PDF అనేది శ్రీ శని దేవ్ మహారాజ్ యొక్క ప్రఖ్యాత ప్రార్థన. శని చాలీసా రోజువారీ పఠనం మనిషి యొక్క అన్ని పాపాలను తొలగిస్తుంది. ప్రతిరోజూ శని చాలీసా మార్గాన్ని పఠించే వ్యక్తి తన చెడు రోజులు, ఇబ్బంది, దుorrowఖం మరియు కోరికలన్నీ తొలగిపోతాడు. ఇది మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది మరియు మీ జీవితం నుండి అన్ని చెడులను దూరంగా ఉంచుతుంది మరియు మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా, ధనవంతుడిగా మరియు సంపన్నంగా చేస్తుంది. ఈ వ్యాసంలో, శని దేవ్ చాలీసా PDF (Shani Chalisa Telugu PDF) కోసం డౌన్‌లోడ్ లింక్‌ను కూడా అందించాము.

శ్రీ శని చాలీసా PDF | Shani Chalisa PDF in Telugu

దోహా
జయ గణేశ గిరిజా సువన మంగల కరణ కృపాల ।
దీనన కే దుఖ దూర కరి కీజై నాథ నిహాల ॥
జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు సునహు వినయ మహారాజ ।
కరహు కృపా హే రవి తనయ రాఖహు జనకీ లాజ ॥
జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా । కరత సదా భక్తన ప్రతిపాలా ॥
చారి భుజా తను శ్యామ విరాజై । మాథే రతన ముకుట ఛబి ఛాజై ॥
పరమ విశాల మనోహర భాలా । టేఢ़ీ దృష్టి భృకుటి వికరాలా ॥
కుణ్డల శ్రవణ చమాచమ చమకే । హియే మాల ముక్తన మణి దమకై ॥
కర మేం గదా త్రిశూల కుఠారా । పల బిచ కరైం అరిహిం సంహారా ॥
పింగల కృష్ణో ఛాయా నన్దన । యమ కోణస్థ రౌద్ర దుఖ భంజన ॥
సౌరీ మన్ద శనీ దశ నామా । భాను పుత్ర పూజహిం సబ కామా ॥
జాపర ప్రభు ప్రసన్న హవైం జాహీం । రంకహుఁ రావ కరైం క్శణ మాహీం ॥
పర్వతహూ తృణ హోఇ నిహారత । తృణహూ కో పర్వత కరి డారత ॥
రాజ మిలత బన రామహిం దీన్హయో । కైకేఇహుఁ కీ మతి హరి లీన్హయో ॥
బనహూఁ మేం మృగ కపట దిఖాఈ । మాతు జానకీ గఈ చురాఈ ॥
లషణహిం శక్తి వికల కరిడారా । మచిగా దల మేం హాహాకారా ॥
రావణ కీ గతి-మతి బౌరాఈ । రామచన్ద్ర సోం బైర బఢ़ాఈ ॥
దియో కీట కరి కంచన లంకా । బజి బజరంగ బీర కీ డంకా ॥
నృప విక్రమ పర తుహిం పగు ధారా । చిత్ర మయూర నిగలి గై హారా ॥
హార నౌంలఖా లాగ్యో చోరీ । హాథ పైర డరవాయో తోరీ ॥
భారీ దశా నికృష్ట దిఖాయో । తేలహిం ఘర కోల్హూ చలవాయో ॥
వినయ రాగ దీపక మహఁ కీన్హయోం । తబ ప్రసన్న ప్రభు హ్వై సుఖ దీన్హయోం ॥
హరిశ్చంద్ర నృప నారి బికానీ । ఆపహుం భరేం డోమ ఘర పానీ ॥
తైసే నల పర దశా సిరానీ । భూంజీ-మీన కూద గఈ పానీ ॥
శ్రీ శంకరహిం గహ్యో జబ జాఈ । పారవతీ కో సతీ కరాఈ ॥
తనిక వోలోకత హీ కరి రీసా । నభ ఉడ़ి గయో గౌరిసుత సీసా ॥
పాణ్డవ పర భై దశా తుమ్హారీ । బచీ ద్రౌపదీ హోతి ఉఘారీ ॥
కౌరవ కే భీ గతి మతి మారయో । యుద్ధ మహాభారత కరి డారయో ॥
రవి కహఁ ముఖ మహఁ ధరి తత్కాలా । లేకర కూది పరయో పాతాలా ॥
శేష దేవ-లఖి వినతి లాఈ । రవి కో ముఖ తే దియో ఛుడ़ాఈ ॥
వాహన ప్రభు కే సాత సుజానా । జగ దిగ్గజ గర్దభ మృగ స్వానా ॥
జమ్బుక సింహ ఆది నఖ ధారీ । సో ఫల జ్యోతిష కహత పుకారీ ॥
గజ వాహన లక్శ్మీ గృహ ఆవైం । హయ తే సుఖ సమ్పత్తి ఉపజావైం ॥
గర్దభ హాని కరై బహు కాజా । సింహ సిద్ధకర రాజ సమాజా ॥
జమ్బుక బుద్ధి నష్ట కర డారై । మృగ దే కష్ట ప్రాణ సంహారై ॥
జబ ఆవహిం ప్రభు స్వాన సవారీ । చోరీ ఆది హోయ డర భారీ ॥
తైసహి చారీ చరణ యహ నామా । స్వర్ణ లౌహ చాఁది అరు తామా ॥
లౌహ చరణ పర జబ ప్రభు ఆవైం । ధన జన సమ్పత్తి నష్ట కరావైం ॥
సమతా తామ్ర రజత శుభకారీ । స్వర్ణ సర్వ సుఖ మంగల భారీ ॥
జో యహ శని చరిత్ర నిత గావై । కబహుం న దశా నికృష్ట సతావై ॥
అద్భూత నాథ దిఖావైం లీలా । కరైం శత్రు కే నశిబ బలి ఢీలా ॥
జో పణ్డిత సుయోగ్య బులవాఈ । విధివత శని గ్రహ శాంతి కరాఈ ॥
పీపల జల శని దివస చఢ़ావత । దీప దాన దై బహు సుఖ పావత ॥
కహత రామ సున్దర ప్రభు దాసా । శని సుమిరత సుఖ హోత ప్రకాశా ॥
దోహా
పాఠ శనీశ్చర దేవ కో కీన్హోం oక़్ విమల cక़్ తయ్యార ।
కరత పాఠ చాలీస దిన హో భవసాగర పార ॥
జో స్తుతి దశరథ జీ కియో సమ్ముఖ శని నిహార ।
సరస సుభాష మేం వహీ లలితా లిఖేం సుధార ।
శ్రీ శనిదేవ జీ కీ ఆరతీ
జయ జయ శ్రీ శనిదేవ భక్తన హితకారీ ।
సూరజ కే పుత్ర ప్రభూ ఛాయా మహతారీ ॥ జయ॥
శ్యామ అంక వక్ర దృష్ట చతుర్భుజా ధారీ ।
నీలామ్బర ధార నాథ గజ కీ అసవారీ ॥ జయ॥
కిరిట ముకుట శీశ రజిత దిపత హై లిలారీ ।
ముక్తన కీ మాలా గలే శోభిత బలిహారీ ॥ జయ॥
మోదక మిష్ఠాన పాన చఢ़త హైం సుపారీ ।
లోహా తిల తేల ఉడ़ద మహిషీ అతి ప్యారీ ॥ జయ॥
దేవ దనుజ ఋషీ మునీ సుమరిన నర నారీ ।
విశ్వనాథ ధరత ధ్యాన శరణ హైం తుమ్హారీ ॥ జయ॥
Download the Shani Chalisa PDF in Telugu / శని చలిసా PDF by click on the link given below.
శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa pdf

శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If శ్రీ శని చాలీసా | Shani Chalisa is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.