Shani Ashtottara Shatanamavali PDF in Kannada

Shani Ashtottara Shatanamavali Kannada PDF Download

Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada for free using the download button.

Shani Ashtottara Shatanamavali Kannada PDF Summary

Dear readers, here we are offering Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada PDF to all of you. Shri Shani Ashtottara Shatanamavali is a compilation of 108 holy names of Shani Dev, whose chanting daily gives special blessings of Shani Dev. Shani Dev is considered to be the god of justice, he bestows the fruits of his deeds on every person according to his deeds.
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಧೈಯ ಅಥವಾ ಸಾಡೇ ಸತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯ ದೈವಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada PDF

ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಶನಿ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –

ಓಂ ಪ್ರಾಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸುರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥ 10

ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಘನರೂಪಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಘನಸಾರವಿಲೇಪಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮನ್ದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮನ್ದಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಪಾವನಪದಾಯ ನಮಃ ॥ 20

ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶತತೂಣೀರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಚರಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನೀಲಾಂಜನನಿಭಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನೀಲಾಮ್ಬರವಿಭೂಶಣಾಯ ನಮಃ ॥ 30

ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿರೋಧಾಧಾರಭೂಮಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭೇದಾಸ್ಪದಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವೀತರೋಗಭಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಪತ್ಪರಮ್ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 40

ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗೃಧ್ನವಾಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥ 50

ಓಂ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಆಪದುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿವಿಧಾಗಮವೇದಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 60

ಓಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಪತ್ನೀಸಮೇತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕಷ್ಟೌಘನಾಶಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 70

 

ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭಾನುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಧನುರ್ಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಧನುಷ್ಮತೇ ನಮಃ

ಓಂ ತನುಪ್ರಕಾಶದೇಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ತಾಮಸಾಯ ನಮಃ ॥ 80

ಓಂ ಅಶೇಷಜನವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಶೇಶಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಶೀಕೃತಜನೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಖಗೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಘನನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಠಿನ್ಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಆರ್ಯಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನೀಲಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 90

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಿನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದೈನ್ಯನಾಶಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 100

ಓಂ ಆರ್ಯಜನಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಕರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಲತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪರಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಮನೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ

ಇತಿ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್

You can download Shani Ashtottara Shatanamavali in Kannada PDF by clicking on the following download button.

Shani Ashtottara Shatanamavali PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Shani Ashtottara Shatanamavali PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Shani Ashtottara Shatanamavali is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.