షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu PDF

షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu PDF Download

Free download PDF of షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu - Description

Hello, friends today we are sharing with you షష్టి దేవి స్తోత్రం / Shashthi Devi Stotram Telugu PDF for the help of devotees. If you are searching for Shashthi Devi Stotram Telugu in PDF format then you have come to the proper website and you can directly download PDF from the link given at the end of this page. Couples who have to face barriers in getting children should recite this Shashti Stotra daily.
The couple desirous of having a child should worship Shaligram Shila, Kalash, the core of the banyan tree, or make the figure of Shashti Devi on the border with red sandalwood and worship her daily. Bhagwati Shashthi Devi is the presiding deity of babies. Provides children to those who do not have children, and gives long life to children. Protecting children is also the natural quality of their religion. She has emerged from the sixth part of the original nature, hence her name Shashthi Devi. She is the Manasputri of Brahma and the beloved of Kartikeya.

షష్టి దేవి స్తోత్ర | Sashti Devi Stotram Telugu PDF

శ్రీమన్మాతరం అంబికాం విధి మనోజాతాం సదాభీష్టదాం
స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయాదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం
సద్రత్నా భరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం
షస్టాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే
షస్టాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్టాం చ సువ్రతాం
సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూం
శ్వేత చంపక వర్ణాభాం రక్తభూషణ భూషితాం
పవిత్రరూపాం పరమం దేవసేనాం పరాంభజే
షష్టిదేవి స్తోత్రం :
 
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై, సిద్ధ్యై, శాంత్యై నమో నమః
శుభాయై దేవసేనాయై, షష్ట్యై దేవ్యై నమో నమః
వరదాయై పుత్రదాయై, ధనదాయై నమో నమః
సుఖదాయై మోక్షదాయై, షష్ట్యై దేవ్యై నమో నమః
సృష్ట్యై షష్టాంశరూపాయై, సిద్దాయై చ నమో నమః
మాయాయై సిద్ధయోగిన్యై, షష్టీ దేవ్యై నమో నమః
సారాయై శారదాయై కా పరాదేవ్యై నమో నమః
బాలాదిష్టాతృ దేవ్యై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః
కళ్యాణ దేవ్యై కల్యాన్యై ఫలదాయై చ కర్మాణాం
ప్రత్యక్షాయై సర్వభాక్తానాం షష్ట్యై దేవ్యై నమో నమః
పూజ్యాయై స్కందకాంతాయై సర్వేషాం సర్వకర్మసు
దేవ రక్షణకారిన్యై షష్టీ దేవై నమో నమః
శుద్ధసత్వ స్వరూపయై వందితాయై నృణాం సదా
హింసాక్రోధ వర్దితాయై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః
ధనం దేహి ప్రియం దేహి పుత్రం దేహి సురేశ్వరి
మానం దేహి జయం దేహి ద్విషోజహి మహేశ్వరి
ధర్మం దేహి యశోదేహి షష్టీదేవీ నమో నమః
దేహి భూమిం ప్రజం దేహి విద్యాం దేహి సుపూజితే
కళ్యాణం చ జయం దేహి, విద్యాదేవి నమో నమః
ఫలశృతి :
ఇతి దేవీం చ సంస్తుత్య లభే పుత్రం ప్రియవ్రతం
యశశ్వినం చ రాజేంద్రం షష్టీదేవి ప్రసాదాత
షష్టీ స్తోత్ర మిదం బ్రహ్మాన్ యః శృణోతి వత్సరం
అపుత్రో లభతే పుత్రమ్ వరం సుచిర జీవనం
వర్షమేకం చ యాభక్త్యాసంస్తుత్యేదం శృణోతి చ
సర్వపాప వినిర్ముక్తా మహావంధ్యా ప్రసూయతే
వీరం పుత్రం చ గుణినం విద్యావన్తం యశస్వినం
సుచిరాయుష్యవన్తం చ సూతే దేవి ప్రసాదతః
కాక వంధ్యా చ యానారీ మృతపత్యా చ భవేత్
వర్షం శృత్వా లభేత్పుత్రం షష్టీ దేవీ ప్రసాదతః
రోగయుక్తే చ బాలే చ పితామాతా శృణోతి చేత్
మాసేన ముచ్యతే రోగాన్ షష్టీ దేవీ ప్రసాదతః
జయదేవి జగన్మాతః జగదానందకారిణి
ప్రసీద మమ కల్యాణి నమస్తే షష్టీ దేవతే
You may also like:

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం PDF | Dattatreya Stotram PDF Telugu
అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతం | Anantha Padmanabha Swamy Vratham Telugu
Sri Venkateshwara Stotram in Telugu PDF | శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్రం PDF
Hanuman Suktam Telugu
శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu
Kalabhairava Ashtakam in Telugu
Sri Rama Pravara in Telugu
Vishnu Sahasranamam Telugu

you can download the షష్టి దేవి స్తోత్రం / Sashti Devi Stotram Telugu PDF by clicking on the link given below.

Download షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu PDF using below link

REPORT THISIf the download link of షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *