സമസ്ത ക്വിസ് PDF

സമസ്ത ക്വിസ് PDF Download

സമസ്ത ക്വിസ് PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of സമസ്ത ക്വിസ് for free using the download button.

സമസ്ത ക്വിസ് PDF Summary

Hello friends, if you are searching to download the  സമസ്ത ക്വിസ് PDF / Samastha Quiz PDF but you didn’t find any download link anywhere so don’t worry you are on the right website. In this quiz, you can find all types of questions and answers. Pdffile always helps its users by providing all types of data related to education, religion, society, jobs etc.
ചെറുപ്പം മുതലേ യുവതലമുറയിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ക്വിസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. രക്ഷിതാക്കളെ അവരുടെ വാർഡുകളിലൂടെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സമസ്ത ക്വിസ് PDF

Islam Quiz Questions with Answers
1) Who is the first prophet in Islam?
a) Adam
2) Who is the last prophet in Islam?
d) Mohammed
3) What is the number of prophets in Islam?
d) 1,24,000
4) What is the number of days in the Islamic Calendar?
b) 354
5) Which is the month of fasting in Islam?
b) Ramzan
6) How much part of his income is a Muslim required to donate as per Islam?
b) 2.5%
7) What is the number of Surahs in the Quran?
c) 114
8) Which is the longest Surah in Quran?
b) Second
9) What is the significance of 786 in Islam?
a) Sum of the numerical value of Arabic letters for “Bismillah ir Rahman ir Rahim”.
10) What is the age of a man in heaven in Islam?
d) 30
Here you can download the സമസ്ത ക്വിസ് PDF by clicking on the link below.

സമസ്ത ക്വിസ് pdf

സമസ്ത ക്വിസ് PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of സമസ്ത ക്വിസ് PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If സമസ്ത ക്വിസ് is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.