నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram PDF in Telugu

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram Telugu PDF Download

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram in Telugu for free using the download button.

Tags:

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram Telugu PDF Summary

Dear reader, here we are offering Navagraha Stotram PDF in Telugu to all of you. Navagraha Stotram is a very useful hymn that is dedicated to all nine planets of Hindu Vedic astrology. There are many people who are suffering from Navagrah Dosha.

This Navagraha Stotram is the best remedy to get over all kinds of Navagraha Dosha. You can praise all nine planets at the same time by reciting Navagraha Stotram. The recitation of the Navagraha Stotram will remove all kind of problems form your Kundali.

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF / Navagraha Stotram PDF in Telugu

నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకం

ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ ।

గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ॥

రవిః

జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ ।

తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ॥

చంద్రః

దధిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం (క్షీరోదార్ణవ సంభవం) ।

నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ॥

కుజః

ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ ।

కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

బుధః

ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ ।

సౌమ్యం సౌమ్య (సత్వ) గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

గురుః

దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ ।

బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ॥

శుక్రః

హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానం పరమం గురుమ్ ।

సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

శనిః

నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ ।

ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ॥

రాహుః

అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనమ్ ।

సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

కేతుః

పలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ ।

రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

ఫలశ్రుతిః

ఇతి వ్యాస ముఖోద్గీతం యః పఠేత్సు సమాహితః ।

దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతి-ర్భవిష్యతి ॥

నరనారీ-నృపాణాం చ భవే-ద్దుఃస్వప్న-నాశనమ్ ।

ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టి వర్ధనమ్ ॥

గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్ని సముద్భవాః ।

తాస్సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ॥

ఇతి వ్యాస విరచితం నవగ్రహ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

You can download Navagraha Stotram PDF in Telugu by clicking on the following download button.

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram pdf

నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If నవగ్రహ స్తోత్రం PDF | Navagraha Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.