Sri Nataraja Stotram PDF in Telugu

Sri Nataraja Stotram Telugu PDF Download

Sri Nataraja Stotram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Sri Nataraja Stotram in Telugu for free using the download button.

Tags:

Sri Nataraja Stotram Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are presenting Sri Nataraja Stotram in Telugu PDF to all of you. ఈ శ్లోకం ప్రసిద్ధ యోగ సూత్రం యొక్క రచయిత మరియు సంకలనకర్త అయిన పతంజలి ఋషిచే వ్రాయబడింది. ఒకప్పుడు, శ్లోకం యొక్క మూలం యొక్క కథ ప్రకారం, నంది, శివ వాహకుడు పతంజలి మునిని చిదంబరం నటరాజ అని కూడా పిలవబడే శివుని దర్శనానికి అనుమతించరు.
శివుడిని చేరుకోవడానికి, పతంజలి వ్యాకరణ రూపాలపై తనకున్న పాండిత్యంతో, నందిని ఆటపట్టించడానికి ఎటువంటి పొడిగింపును ఉపయోగించకుండా భగవంతుని స్తుతిస్తూ స్వయంచాలకంగా ఈ ప్రార్థనను కంపోజ్ చేశాడు. శివుడు త్వరగా సంతోషించి, భక్తునికి దర్శనం ఇచ్చాడు మరియు ఈ శ్లోకం యొక్క లిల్టింగ్ రాగానికి నృత్యం చేశాడు.

Sri Nataraja Stotram Lyrics in Telugu

అథ చరణశృంగరహిత శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం

సదంచిత-ముదంచిత నికుంచిత పదం ఝలఝలం-చలిత మంజు కటకమ్ ।

పతంజలి దృగంజన-మనంజన-మచంచలపదం జనన భంజన కరమ్ ।

కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుద కదంబ కవిడంబక గలం

చిదంబుధి మణిం బుధ హృదంబుజ రవిం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 1 ॥

హరం త్రిపుర భంజన-మనంతకృతకంకణ-మఖండదయ-మంతరహితం

విరించిసురసంహతిపురంధర విచింతితపదం తరుణచంద్రమకుటమ్ ।

పరం పద విఖండితయమం భసిత మండితతనుం మదనవంచన పరం

చిరంతనమముం ప్రణవసంచితనిధిం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 2 ॥

అవంతమఖిలం జగదభంగ గుణతుంగమమతం ధృతవిధుం సురసరిత్-

తరంగ నికురుంబ ధృతి లంపట జటం శమనదంభసుహరం భవహరమ్ ।

శివం దశదిగంతర విజృంభితకరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం

హరం శశిధనంజయపతంగనయనం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 3 ॥

అనంతనవరత్నవిలసత్కటకకింకిణిఝలం ఝలఝలం ఝలరవం

ముకుందవిధి హస్తగతమద్దల లయధ్వనిధిమిద్ధిమిత నర్తన పదమ్ ।

శకుంతరథ బర్హిరథ నందిముఖ భృంగిరిటిసంఘనికటం భయహరం

సనంద సనక ప్రముఖ వందిత పదం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 4 ॥

అనంతమహసం త్రిదశవంద్య చరణం ముని హృదంతర వసంతమమలం

కబంధ వియదింద్వవని గంధవహ వహ్నిమఖ బంధురవిమంజు వపుషమ్ ।

అనంతవిభవం త్రిజగదంతర మణిం త్రినయనం త్రిపుర ఖండన పరం

సనంద ముని వందిత పదం సకరుణం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 5 ॥

అచింత్యమలివృంద రుచి బంధురగలం కురిత కుంద నికురుంబ ధవలం

ముకుంద సుర వృంద బల హంతృ కృత వందన లసంతమహికుండల ధరమ్ ।

అకంపమనుకంపిత రతిం సుజన మంగలనిధిం గజహరం పశుపతిం

ధనంజయ నుతం ప్రణత రంజనపరం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 6 ॥

పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనిత దంతిముఖ షణ్ముఖమముం

మృడం కనక పింగల జటం సనక పంకజ రవిం సుమనసం హిమరుచిమ్ ।

అసంఘమనసం జలధి జన్మగరలం కవలయంత మతులం గుణనిధిం

సనంద వరదం శమితమిందు వదనం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 7 ॥

అజం క్షితిరథం భుజగపుంగవగుణం కనక శృంగి ధనుషం కరలసత్

కురంగ పృథు టంక పరశుం రుచిర కుంకుమ రుచిం డమరుకం చ దధతమ్ ।

ముకుంద విశిఖం నమదవంధ్య ఫలదం నిగమ వృంద తురగం నిరుపమం

స చండికమముం ఝటితి సంహృతపురం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 8 ॥

అనంగపరిపంథినమజం క్షితి ధురంధరమలం కరుణయంతమఖిలం

జ్వలంతమనలం దధతమంతకరిపుం సతతమింద్ర సురవందితపదమ్ ।

ఉదంచదరవిందకుల బంధుశత బింబరుచి సంహతి సుగంధి వపుషం

పతంజలి నుతం ప్రణవ పంజర శుకం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 9 ॥

ఇతి స్తవమముం భుజగపుంగవ కృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః

సదః ప్రభుపద ద్వితయదర్శనపదం సులలితం చరణ శృంగ రహితమ్ ।

సరః ప్రభవ సంభవ హరిత్పతి హరిప్రముఖ దివ్యనుత శంకరపదం

స గచ్ఛతి పరం న తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదమ్ ॥ 10 ॥

ఇతి శ్రీ పతంజలిముని ప్రణీతం చరణశృంగరహిత నటరాజ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

You can download Sri Nataraja Stotram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

Sri Nataraja Stotram pdf

Sri Nataraja Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Sri Nataraja Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Sri Nataraja Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.