Nataraja Stotram PDF Tamil

Nataraja Stotram Tamil PDF Download

Free download PDF of Nataraja Stotram Tamil using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Nataraja Stotram Tamil - Description

Dear readers, here we are offering Nataraja Stotram in Tamil PDF to all of you. இந்த பாடல் புகழ்பெற்ற யோக சூத்திரத்தின் ஆசிரியரும் தொகுத்தவருமான பதஞ்சலி முனிவரால் ஆனது. ஒரு காலத்தில், துதியின் தோற்றம் பற்றிய கதை செல்வது போல், சிதம்பரத்தின் நடராஜர் என்று அழைக்கப்படும் சிவனை தரிசனம் செய்ய பதஞ்சலி முனியை நந்தி, சிவனின் வாகனம் அனுமதிக்கவில்லை.
சிவபெருமானை அடைவதற்காக, பதஞ்சலி, இலக்கண வடிவங்களில் தனது தேர்ச்சியுடன், நந்தியை கிண்டல் செய்ய நீட்டிக்கப்படுவதைப் பயன்படுத்தாமல், தன்னிச்சையாக இறைவனைப் புகழ்ந்து இந்தப் பிரார்த்தனையை இயற்றினார். சிவன் விரைவில் மகிழ்ந்தார், பக்தருக்கு தரிசனம் அளித்தார், மேலும் இந்த பாடலின் மெலிதான தாளத்திற்கு நடனமாடினார்.

Nataraja Stotram Lyrics in Tamil

அத²-சரணஶ்ரு’ங்க³ரஹித-நடராஜஸ்தோத்ரம் ॥

ஸத³ஞ்சித முத³ஞ்சித நிகுஞ்சித பத³ம் சலசலஞ்சலித மஞ்ஜு கடகம்

பதஞ்ஜலி த்³ரு’க³ஞ்ஜன மனஞ்ஜன மசஞ்சலபத³ம் ஜனன ப⁴ஞ்ஜன கரம் ।

॥ நடராஜஸ்தோத்ர ,சரண ஶ்ரு’ங்க³ ரஹித (பதஞ்ஜலி) ॥

கத³ம்ப³ருசிமம்ப³ரவஸம் பரமம்பு³த³ கத³ம்ப³ கவிட³ம்ப³க கக³லம்

சித³ம்பு³தி⁴ மணிம் பு³த⁴ ஹ்ரு’த³ம்பு³ஜ ரவிம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³

ப⁴ஜ ॥ 1॥

ஹரம் த்ரிபுர ப⁴ஞ்ஜனம் அனந்தக்ரு’தகங்கணம் அக²ண்ட³த³ய மந்தரஹிதம்

விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரந்த⁴ர விசிந்திதபத³ம் தருணசந்த்³ரமகுடம் ।

பரம் பத³ விக²ண்டி³தயமம் ப⁴ஸித மண்டி³ததனும் மத³னவஞ்சன பரம்

சிரந்தனமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதனிதி⁴ம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥ 2॥

அவந்தமகி²லம் ஜக³த³ப⁴ங்க³ கு³ணதுங்க³மமதம் த்⁴ரு’தவிது⁴ம் ஸுரஸரித்தரங்க³ நிகுரம்ப³ த்⁴ரு’தி லம்பட ஜடம் ஶமனத³ம்ப⁴ஸுஹரம் ப⁴வஹரம் ।

ஶிவம் த³ஶதி³க³ந்தர விஜ்ரு’ம்பி⁴தகரம் கரலஸன்ம்ரு’க³ஶிஶும் பஶுபதிம்

ஹரம் ஶஶித⁴னஞ்ஜயபதங்க³னயனம் பரசித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥ 3॥

அனந்தனவரத்னவிலஸத்கடககிங்கிணிசலம் சலசலம் சலரவம்

முகுந்த³விதி⁴ ஹஸ்தக³தமத்³த³ல லயத்⁴வனிதி⁴மித்³தி⁴மித நர்தன பத³ம் ।

ஶகுந்தரத² ப³ர்ஹிரத² நந்தி³முக² ஶ்ரு’ங்கி³ரிடிப்⁴ரு’ங்கி³க³ணஸங்க⁴னிகடம்

ஸனந்த³ஸனக ப்ரமுக² வந்தி³த பத³ம் பரசித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥ 4॥

அனந்தமஹஸம் த்ரித³ஶவந்த்³ய சரணம் முனி ஹ்ரு’த³ந்தர வஸந்தமமலம்

கப³ந்த⁴ வியதி³ந்த்³வவனி க³ந்த⁴வஹ வஹ்னிமக² ப³ந்து⁴ரவிமஞ்ஜு

வபுஷம் ।

அனந்தவிப⁴வம் த்ரிஜக³ந்தர மணிம் த்ரினயனம் த்ரிபுர க²ண்ட³ன பரம்

ஸனந்த³ முனி வந்தி³த பத³ம் ஸகருணம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥

5॥.

அசிந்த்யமலிவ்ரு’ந்த³ ருசி ப³ந்து⁴ரக³லம் குரித குந்த³ நிகுரம்ப³ த⁴வலம்

முகுந்த³ ஸுர வ்ரு’ந்த³ ப³ல ஹந்த்ரு’ க்ரு’த வந்த³ன லஸந்தமஹிகுண்ட³ல

த⁴ரம் ।

அகம்பமனுகம்பித ரதிம் ஸுஜன மங்க³லனிதி⁴ம் க³ஜஹரம் பஶுபதிம்

த⁴னஞ்ஜய நுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜனபரம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥ 6॥

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜனித த³ந்திமுக² ஷண்முக²மமும்

ம்ரு’ட³ம் கனக பிங்க³ல ஜடம் ஸனகபங்கஜ ரவிம் ஸுமனஸம் ஹிமருசிம் ।

அஸங்க⁴மனஸம் ஜலதி⁴ ஜன்மகரலம் கவலயந்த மதுலம் கு³ணனிதி⁴ம்

ஸனந்த³ வரத³ம் ஶமிதமிந்து³ வத³னம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥

7॥

அஜம் க்ஷிதிரத²ம் பு⁴ஜக³புங்க³வகு³ணம் கனக ஶ்ரு’ங்கி³ த⁴னுஷம் கரலஸத்

குரங்க³ ப்ரு’து² டங்க பரஶும் ருசிர குங்கும ருசிம் ட³மருகம் ச த³த⁴தமம் ।

முகுந்த³ விஶிக²ம் நமத³வந்த்⁴ய ப²லத³ம் நிக³ம வ்ரு’ந்த³ துரக³ம் நிருபமம்

ஸசண்டி³கமமும் சடிதி ஸம்ஹ்ரு’தபுரம் பரசித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥ 8॥

அனங்க³பரிபந்தி²னமஜம் க்ஷிதி து⁴ரந்த⁴ரமலம் கருணயந்தமகி²லம்

ஜ்வலந்தமனலம் த³த⁴தமந்தகரிபும் ஸததமிந்த்³ரமுக²வந்தி³தபத³ம் ।

உத³ஞ்சத³ரவிந்த³குல ப³ந்து⁴ஶத பி³ம்ப³ருசி ஸம்ஹதி ஸுக³ந்தி⁴ வபுஷம்

பதஞ்ஜலினுதம் ப்ரணவபஞ்சர ஶுகம்பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ரு’தி³ ப⁴ஜ ॥ 9॥

இதி ஸ்தவமமும் பு⁴ஜக³புங்க³வ க்ரு’தம் ப்ரதிதி³னம் பட²தி ய: க்ரு’தமுக:²

ஸத:³ ப்ரபு⁴பத³ த்³விதயத³ர்ஶனபத³ம் ஸுலலிதம் சரண ஶ்ரு’ங்க³ ரஹிதம் ।

ஸர:ப்ரப⁴வ ஸம்ப⁴வ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக² தி³வ்யனுத ஶங்கரபத³ம்

ஸ க³ச்ச²தி பரம் ந து ஜனுர்ஜலனிதி⁴ம் பரமது:³க²ஜனகம் து³ரிதத³ம் ॥ 10॥

॥ இதி ஶ்ரீபதஞ்ஜலிமுனிப்ரணீதம் சரணஶ்ரு’ங்க³ரஹித

நடராஜஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

You can download Nataraja Stotram in Tamil PDF by clicking on the following button.

Download Nataraja Stotram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of Nataraja Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Nataraja Stotram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *