Nataraja Stotram PDF in Malayalam

Nataraja Stotram Malayalam PDF Download

Nataraja Stotram in Malayalam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Nataraja Stotram in Malayalam for free using the download button.

Tags:

Nataraja Stotram Malayalam PDF Summary

Dear readers, here we are offering Nataraja Stotram in Malayalam PDF to all of you. Nataraja Stotram is one of the most useful Vedic hymns dedicated to Lord Nataraja. Lord Nataraja is one of the forms of Lord Shiva. It is said that it is the dancing form of Lord Shiva.
പ്രിയ വായനക്കാരെ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംസ്‌കൃതത്തിലുള്ള നടരാജ സ്തോത്രം PDF വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ യോഗ സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവും സമാഹരണക്കാരനുമായ പതഞ്ജലി മുനിയുടെതാണ് ഈ സ്തുതി. ഒരു കാലത്ത്, ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതുപോലെ, ചിദംബരത്തിലെ നടരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിവനെ ദർശിക്കാൻ പതഞ്ജലി മുനിയെ ശിവന്റെ വാഹകനായ നന്ദി അനുവദിച്ചില്ല.
പരമശിവനെ സമീപിക്കുന്നതിനായി, പതഞ്ജലി, വ്യാകരണ രൂപങ്ങളിൽ തന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൊണ്ട്, നന്ദിയെ കളിയാക്കാൻ നീട്ടിയതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയമേവ ഈ പ്രാർത്ഥന രചിച്ചു. ശിവൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിച്ചു, ഭക്തന് ദർശനം നൽകി, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ രാഗത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു.

Nataraja Stotram Lyrics in Malayalam PDF

നടരാജ സ്തോത്രം (പതംജലി കൃതമ്)

അഥ ചരണശൃംഗരഹിത ശ്രീ നടരാജ സ്തോത്രം

സദംചിത-മുദംചിത നികുംചിത പദം ഝലഝലം-ചലിത മംജു കടകമ് ।

പതംജലി ദൃഗംജന-മനംജന-മചംചലപദം ജനന ഭംജന കരമ് ।

കദംബരുചിമംബരവസം പരമമംബുദ കദംബ കവിഡംബക ഗലമ്

ചിദംബുധി മണിം ബുധ ഹൃദംബുജ രവിം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 1 ॥

ഹരം ത്രിപുര ഭംജന-മനംതകൃതകംകണ-മഖംഡദയ-മംതരഹിതം

വിരിംചിസുരസംഹതിപുരംധര വിചിംതിതപദം തരുണചംദ്രമകുടമ് ।

പരം പദ വിഖംഡിതയമം ഭസിത മംഡിതതനും മദനവംചന പരം

ചിരംതനമമും പ്രണവസംചിതനിധിം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 2 ॥

അവംതമഖിലം ജഗദഭംഗ ഗുണതുംഗമമതം ധൃതവിധും സുരസരിത്-

തരംഗ നികുരുംബ ധൃതി ലംപട ജടം ശമനദംഭസുഹരം ഭവഹരമ് ।

ശിവം ദശദിഗംതര വിജൃംഭിതകരം കരലസന്മൃഗശിശും പശുപതിം

ഹരം ശശിധനംജയപതംഗനയനം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 3 ॥

അനംതനവരത്നവിലസത്കടകകിംകിണിഝലം ഝലഝലം ഝലരവം

മുകുംദവിധി ഹസ്തഗതമദ്ദല ലയധ്വനിധിമിദ്ധിമിത നര്തന പദമ് ।

ശകുംതരഥ ബര്ഹിരഥ നംദിമുഖ ഭൃംഗിരിടിസംഘനികടം ഭയഹരമ്

സനംദ സനക പ്രമുഖ വംദിത പദം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 4 ॥

അനംതമഹസം ത്രിദശവംദ്യ ചരണം മുനി ഹൃദംതര വസംതമമലമ്

കബംധ വിയദിംദ്വവനി ഗംധവഹ വഹ്നിമഖ ബംധുരവിമംജു വപുഷമ് ।

അനംതവിഭവം ത്രിജഗദംതര മണിം ത്രിനയനം ത്രിപുര ഖംഡന പരമ്

സനംദ മുനി വംദിത പദം സകരുണം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 5 ॥

അചിംത്യമലിവൃംദ രുചി ബംധുരഗലം കുരിത കുംദ നികുരുംബ ധവലമ്

മുകുംദ സുര വൃംദ ബല ഹംതൃ കൃത വംദന ലസംതമഹികുംഡല ധരമ് ।

അകംപമനുകംപിത രതിം സുജന മംഗലനിധിം ഗജഹരം പശുപതിമ്

ധനംജയ നുതം പ്രണത രംജനപരം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 6 ॥

പരം സുരവരം പുരഹരം പശുപതിം ജനിത ദംതിമുഖ ഷണ്മുഖമമും

മൃഡം കനക പിംഗല ജടം സനക പംകജ രവിം സുമനസം ഹിമരുചിമ് ।

അസംഘമനസം ജലധി ജന്മഗരലം കവലയംത മതുലം ഗുണനിധിമ്

സനംദ വരദം ശമിതമിംദു വദനം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 7 ॥

അജം ക്ഷിതിരഥം ഭുജഗപുംഗവഗുണം കനക ശൃംഗി ധനുഷം കരലസത്

കുരംഗ പൃഥു ടംക പരശും രുചിര കുംകുമ രുചിം ഡമരുകം ച ദധതമ് ।

മുകുംദ വിശിഖം നമദവംധ്യ ഫലദം നിഗമ വൃംദ തുരഗം നിരുപമം

സ ചംഡികമമും ഝടിതി സംഹൃതപുരം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 8 ॥

അനംഗപരിപംഥിനമജം ക്ഷിതി ധുരംധരമലം കരുണയംതമഖിലം

ജ്വലംതമനലം ദധതമംതകരിപും സതതമിംദ്ര സുരവംദിതപദമ് ।

ഉദംചദരവിംദകുല ബംധുശത ബിംബരുചി സംഹതി സുഗംധി വപുഷം

പതംജലി നുതം പ്രണവ പംജര ശുകം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 9 ॥

ഇതി സ്തവമമും ഭുജഗപുംഗവ കൃതം പ്രതിദിനം പഠതി യഃ കൃതമുഖഃ

സദഃ പ്രഭുപദ ദ്വിതയദര്ശനപദം സുലലിതം ചരണ ശൃംഗ രഹിതമ് ।

സരഃ പ്രഭവ സംഭവ ഹരിത്പതി ഹരിപ്രമുഖ ദിവ്യനുത ശംകരപദം

സ ഗച്ഛതി പരം ന തു ജനുര്ജലനിധിം പരമദുഃഖജനകം ദുരിതദമ് ॥ 10 ॥

ഇതി ശ്രീ പതംജലിമുനി പ്രണീതം ചരണശൃംഗരഹിത നടരാജ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

You may also like:

Subramanya Ashtakam in Malayalam
Kurishinte Vazhi in Malayalam
Surya Mandala Ashtakam in Malayalam
Narayanam Bhaje Narayanam Lyrics in Malayalam
Skanda Sashti Kavacham Malayalam
Panchmukhi Hanuman Kavach in Malayalam
Shani Ashtottara Shatanamavali in Malayalam
Vishnu Sahasranamam in Malayalam

You can download Nataraja Stotram in Malayalam PDF by clicking on the following download button.

Nataraja Stotram pdf

Nataraja Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Nataraja Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Nataraja Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.