ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram PDF in Punjabi

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram Punjabi PDF Download

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram in Punjabi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram in Punjabi for free using the download button.

Tags:

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram Punjabi PDF Summary

Dear readers, here we are offering ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ / Mahalakshmi Stotram PDF in Punjabi to all of you. Mahalakshmi Stotram is one of the most useful hymns which is dedicated to the Goddess Mahalakshmi. Goddess Mahalakshmi is the goddess of money, wealth, and prosperity.
There are many people who are in financial trouble and always have financial instability then you should worship the Goddess Mahalakshmi because you can get rid of all kinds of financial problems in your life through the blessings of Goddess Mahalakshmi who is one of the forms of goddess Lakshmi.

Mahalakshmi Stotram Lyrics in Punjabi PDF

ਇਂਦ੍ਰ ਉਵਾਚ –

ਨਮਸ੍ਤੇ਽ਸ੍ਤੁ ਮਹਾਮਾਯੇ ਸ਼੍ਰੀਪੀਠੇ ਸੁਰਪੂਜਿਤੇ ।

ਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰ ਗਦਾਹਸ੍ਤੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 1 ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਗਰੁਡਾਰੂਢੇ ਕੋਲਾਸੁਰ ਭਯਂਕਰਿ ।

ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰੇ ਦੇਵਿ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 2 ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੇ ਸਰ੍ਵਵਰਦੇ ਸਰ੍ਵ ਦੁਸ਼੍ਟ ਭਯਂਕਰਿ ।

ਸਰ੍ਵਦੁਃਖ ਹਰੇ ਦੇਵਿ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 3 ॥

ਸਿਦ੍ਧਿ ਬੁਦ੍ਧਿ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇਵਿ ਭੁਕ੍ਤਿ ਮੁਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਦਾਯਿਨਿ ।

ਮਂਤ੍ਰ ਮੂਰ੍ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਵਿ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 4 ॥

ਆਦ੍ਯਂਤ ਰਹਿਤੇ ਦੇਵਿ ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।

ਯੋਗਜ੍ਞੇ ਯੋਗ ਸਂਭੂਤੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 5 ॥

ਸ੍ਥੂਲ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੇ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਮਹੋਦਰੇ ।

ਮਹਾ ਪਾਪ ਹਰੇ ਦੇਵਿ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 6 ॥

ਪਦ੍ਮਾਸਨ ਸ੍ਥਿਤੇ ਦੇਵਿ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣਿ ।

ਪਰਮੇਸ਼ਿ ਜਗਨ੍ਮਾਤਃ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 7 ॥

ਸ਼੍ਵੇਤਾਂਬਰਧਰੇ ਦੇਵਿ ਨਾਨਾਲਂਕਾਰ ਭੂਸ਼ਿਤੇ ।

ਜਗਸ੍ਥਿਤੇ ਜਗਨ੍ਮਾਤਃ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 8 ॥

ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਨਰਃ ।

ਸਰ੍ਵ ਸਿਦ੍ਧਿ ਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਰਾਜ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਏਕਕਾਲੇ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਹਾਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।

ਦ੍ਵਿਕਾਲਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਧਨ ਧਾਨ੍ਯ ਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਲਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਹਾਸ਼ਤ੍ਰੁ ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।

ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਰ੍ਭਵੇਨ੍-ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਵਰਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ॥

[ਇਂਤ੍ਯਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍]

You can download Mahalakshmi Stotram PDF in Punjabi by clicking on the following download button.

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram pdf

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Mahalakshmi Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.