శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF in Telugu

Download PDF of శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam in Telugu

Leave a Comment / Feedback

Download శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF for free from pdffile.co.in using the direct download link given below.

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam in Telugu

Namastestu Mahamaye ( మహా లక్ష్మ్యష్టకం) Lyrics in Telugu

Mahalakshmi Ashtakam is also known as Namastestu Mahamaye hymn which is composed in the great honor of eight forms of Goddess Lakshmi. You can get rid of many kind of financial problems by reciting this auspicious hymn.

Namastestu Mahamaye PDF Telugu Lyrics

నమస్తేస్తు మహామాయే… శ్రీపీఠే సురపూజితే
శంఖచక్ర గదా హస్తే… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

నమస్తే గరుడారూఢే… డోలాసుర భయంకరి
సర్వ పాపహరే దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే… సర్వదుష్ట భయంకరీ
సర్వదు:ఖ హరే దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి… భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని
మంత్రమూర్తే సదా దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

ఆద్యంతరహితే దేవి… ఆదిశక్తి మహేశ్వరి
యోగజ్ఞే యోగసంభూతే… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

స్థూల సూక్ష్మ మహా రౌద్రే… మహాశక్తి మహోదరే
మహాపాపహరే దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

పద్మాసనస్థితే దేవి… పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి
పరమేశి జగన్మాతః… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

శ్వేతాంబరధరే దేవి… నానాలంకార భూషితే
జగస్థితే జగన్మాతః… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

మహాలక్ష్యష్టకం స్తోత్రం… యః పఠేద్భక్తిమాన్నరః
సర్వసిద్ధి మవాప్నోతి… రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం… మహాపాప వినాశనం
ద్వికాలం యః పఠేన్నిత్యం… ధనధాన్య సమన్వితః

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం… మహాశత్రు వినాశనమ్
మహాలక్ష్మిర్భవేన్నిత్యం… ప్రసన్న వరదా శుభా

 

It is very powerful hymn of Goddess Shri Mahalakshmi and You can easily download PDF file of Namastestu Mahamaye ( మహా లక్ష్మ్యష్టకం) Lyrics In Telugu from the direct link which is given below.

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *