లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam PDF in Telugu

లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam Telugu PDF Download

లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam in Telugu for free using the download button.

Tags:

లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam Telugu PDF Summary

Dear Users, if you are searching for లింగాష్టకం స్తోత్రం PDF / Lingashtakam PDF in Telugu language but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. Here we have uploaded the Lingashtakam Stotram PDF in Telugu to help you. Lingashtakam is an eight-verse stotram dedicated to the worship of lord shiva in his “Linga” form. Get Lingashtakam Lyrics in Telugu pdf here and chant with devotion to get the grace of Lord Shiva. In this article, we have uploaded the Lingashtakam Telugu PDF.

మీరు మీ కుటుంబ జీవితం, కెరీర్ మొదలైన వాటిలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే. ఈ వచనం చాలా అద్భుతంగా మరియు శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. శివ పురాణంలో శివలింగాన్ని పూజించడానికి లింగాష్టకం చెప్పబడింది. ఈ పాఠం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకోండి. శివలింగానికి నీరు మరియు బెల్లం సమర్పించడం ద్వారా లింగాష్టకం స్తోత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా పఠిస్తే, వ్యక్తి ప్రతి కష్టాల నుండి విముక్తి పొందుతాడని నమ్ముతారు.

లింగాష్టకం స్తోత్రం PDF | Lingashtakam PDF in Telugu

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ |
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 ||

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగమ్ |
రావణ దర్ప వినాశన లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 2 ||

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ |
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 3 ||

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్ |
దక్ష సుయజ్ఞ నినాశన లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 4 ||

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్ |
సంచిత పాప వినాశన లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 5 ||

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ |
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 6 ||

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్ |
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 7 ||

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్ |
పరాత్పరం పరమాత్మక లింగం
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 8 ||

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||

Here you can download the లింగాష్టకం స్తోత్రం PDF / Lingashtakam PDF in Telugu by click on the link given below.

లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If లింగాష్టకం స్తోత్రం | Lingashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.