శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam PDF in Telugu

Download PDF of శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam for free using the download button.

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam PDF in Telugu

శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క వివరణ బ్రహ్మ పురాణంలో కనిపిస్తుంది. శ్రీ లలిత సహస్రనామ లలిత దేవికి అంకితం చేయబడిన దైవిక శ్లోకం. లలిత దేవత ఆదిశక్తి యొక్క ఒక రూపం, దీనిని “షోడాషి” మరియు “త్రిపుర సుందరి” దేవత పేరుతో పూజిస్తారు. దుర్గాదేవి, కాళి, పార్వతి, లక్ష్మి, సరస్వతి మరియు భగవతి దేవి ప్రార్థనలను లలిత సహస్రనామ ఫలశృతి మరియు శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. లలిత సహస్రనామ కర్మ చేయడం ద్వారా, ఆ వ్యక్తికి మాతృదేవి యొక్క ప్రత్యేక దయ లభిస్తుంది మరియు ఆమెపై వచ్చే అన్ని రకాల విపత్తులను నాశనం చేస్తుంది. చాలా మంది భక్తులు లలిత సహస్రనామ అనే అర్థంతో కంఠస్థం చేసుకునేవారు, దాని ఫలితంగా వారికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుండి మీరు శ్రీ లలిత సహస్రానం స్తోత్రం పిడిఎఫ్ మరియు లలిత సహస్రానం ఫలుశృతి పిడిఎఫ్ (లలిత సహస్రనామం ఫల్శృతి పిడిఎఫ్) రెండింటినీ ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం సాహిత్యం PDF | Lalitha Sahasranamam Telugu PDF

న్యాసః ॥

అస్య శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమాలా మన్త్రస్య ।

వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః ।

అనుష్టుప్ ఛన్దః ।

శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా ।

శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ ।

మధ్యకూటేతి శక్తిః ।

శక్తికూటేతి కీలకమ్ ।

శ్రీలలితామహాత్రిపురసున్దరీ -ప్రసాదసిద్ధిద్వారా

చిన్తితఫలావాప్త్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానమ్ ॥

సిన్దూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలి స్ఫురత్

తారా నాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహామ్ ।

పాణిభ్యామలిపూర్ణ రత్న చషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం

సౌమ్యాం రత్న ఘటస్థ రక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరామమ్బికామ్ ॥

అరుణాం కరుణా తరఙ్గితాక్షీం

ధృత పాశాఙ్కుశ పుష్ప బాణచాపామ్ ।

అణిమాదిభి రావృతాం మయూఖై

రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం

హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ ।

సర్వాలఙ్కార యుక్తాం సతత మభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం

శ్రీవిద్యాం శాన్త మూర్తిం సకల సురనుతాం సర్వ సమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥

సకుఙ్కుమ విలేపనామలికచుమ్బి కస్తూరికాం

సమన్ద హసితేక్షణాం సశర చాప పాశాఙ్కుశామ్ ।

అశేషజన మోహినీం అరుణ మాల్య భూషామ్బరాం

జపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌ స్మరే దమ్బికామ్ ॥

అథ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఓం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్ -సింహాసనేశ్వరీ ।

చిదగ్ని-కుణ్డ-సమ్భూతా దేవకార్య-సముద్యతా ॥ ౧॥

ఉద్యద్భాను-సహస్రాభా చతుర్బాహు-సమన్వితా ।

రాగస్వరూప-పాశాఢ్యా క్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలా ॥ ౨॥

మనోరూపేక్షు-కోదణ్డా పఞ్చతన్మాత్ర-సాయకా ।

నిజారుణ-ప్రభాపూర -మజ్జద్బ్రహ్మాణ్డ -మణ్డలా ॥ ౩॥

చమ్పకాశోక-పున్నాగ-సౌగన్ధిక -లసత్కచా ।

కురువిన్దమణి -శ్రేణీ -కనత్కోటీర-మణ్డితా ॥ ౪॥

అష్టమీచన్ద్ర -విభ్రాజ -దలికస్థల -శోభితా ।

ముఖచన్ద్ర -కలఙ్కాభ-మృగనాభి-విశేషకా ॥ ౫॥

వదనస్మర-మాఙ్గల్య -గృహతోరణ-చిల్లికా ।

వక్త్రలక్ష్మీ -పరీవాహ-చలన్మీనాభ-లోచనా ॥ ౬॥

నవచమ్పక-పుష్పాభ-నాసాదణ్డ-విరాజితా ।

తారాకాన్తి-తారాకాన్తితిరస్కారి-నాసాభరణ-భాసురా ॥ ౭॥

కదమ్బమఞ్జరీ -కౢప్త -కౢప్తకర్ణపూర -మనోహరా ।

తాటఙ్క-యుగలీ-భూత-తపనోడుప-మణ్డలా ॥ ౮॥

పద్మరాగ-శిలాదర్శ-పరిభావి-కపోలభూః ।

నవవిద్రుమ -బిమ్బశ్రీ-న్యక్కారి-రదనచ్ఛదా ॥ ౯॥ or దశనచ్ఛదా

శుద్ధ-విద్యాఙ్కురాకార-ద్విజపఙ్క్తి-ద్వయోజ్జ్వలా ।

కర్పూర-వీటికామోద-సమాకర్షి-దిగన్తరా ॥ ౧౦॥

నిజ-సల్లాప -మాధుర్య-వినిర్భర్త్సిత -కచ్ఛపీ । or నిజ-సంలాప

మన్దస్మిత -ప్రభాపూర -మజ్జత్కామేశ -మానసా ॥ ౧౧॥

గమనిక: – ఇక్కడ మేము శ్రీ లలిత సహస్రనామ యొక్క 21 శ్లోకాలను వ్రాసాము, మీరు మొత్తం శ్లోకాన్ని చదవడానికి క్రింద ఇచ్చిన డౌన్‌లోడ్ బటన్ నుండి ఉచిత లలిత సహస్రనామ పిడిఎఫ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం ప్రయోజనం | Lalitha Sahasranamam Benefits in Telugu :

 • శ్రీ లలిత సహస్రనామ పఠనం ఒక వ్యక్తి పాత్రలో హిప్నాసిస్ శక్తిని పెంచుతుంది.
 • ఈ దైవిక శ్లోకం ఒక వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు చనిపోవడానికి అనుమతించదు మరియు అన్వేషకుడిని తన జీవితంలో జరిగే ప్రమాదాల నుండి రక్షిస్తుంది.
 • ఈ స్తోత్రం ఆదిశక్తి దేవత యొక్క అభివ్యక్తి, కాబట్టి తల్లి దేవత ప్రతిరోజూ పారాయణం చేసే అన్వేషకుల శత్రువులను నాశనం చేస్తుంది.
 • లలిత సహస్రనామ పఠనం ఉన్న ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ దొంగిలించబడదు.
 • ఈ శ్లోకాన్ని పూర్తి భక్తితో పఠించే వ్యక్తి, అగ్ని అతన్ని ఎప్పుడూ బాధించదు.
 • సాధారణ శ్రీ లలిత సహస్రనామాన్ని ఆరు నెలలు పఠించే ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ఆ ఇంట్లోనే ఉంటుంది, లక్ష్మీదేవి.
 • ఒక నెల క్రమం తప్పకుండా పఠించడం ద్వారా సరస్వతి దేవి ఒక వ్యక్తి నాలుకపై కూర్చుంటుంది.
 • శ్రీ లలిత సహస్రనామ ప్రభావం ద్వారా ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.

 

శ్రీ లలితా సహస్రనామ పాఠం పద్ధతి తెలుగు | Lalitha Sahasranamam Path Vidhi in Telugu :

 • మీరు ఈ దైవిక స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజూ పఠించగలిగినప్పటికీ, ఇది సాధ్యం కానప్పుడు, దక్షిణాయన్, ఉత్తరాయణ, నవమి, చతుర్దశి, సంక్రాంతి మరియు పూర్ణిమ తప్పనిసరిగా శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. వారంలోని ప్రతి శుక్రవారం ఈ శ్లోకాన్ని పఠించడం ప్రయోజనకరం.
 • మొదట, స్నానం చేసి తెలుపు లేదా ఎరుపు రంగు బట్టలు ధరించి పద్మాసనంలో ఒక పీఠంపై కూర్చోండి.
 • చెక్క పోస్ట్‌పై ఎర్రటి వస్త్రాన్ని వేయడం ద్వారా లలిత దేవత యొక్క విగ్రహం లేదా ఛాయాచిత్రాన్ని వ్యవస్థాపించండి.
 • ఇప్పుడు దేవతను ప్రార్థించండి మరియు వారి భంగిమలను స్వీకరించండి.
 • సీటు వచ్చిన తరువాత, దేవతకు స్నానం మరియు బట్టలు అర్పించండి.
 • ఆ తరువాత, ధూప్, డీప్, సువాసన, పువ్వు మరియు నైవేద్య మొదలైనవి దేవికి అర్పించండి.
 • శ్రీ లలిత సహస్రనామాన్ని పూర్తి భక్తితో చదవండి.
 • వచనం పూర్తయిన తర్వాత, లలిత దేవి యొక్క ఆర్తి చేసి, ఆశీర్వదించండి.

శ్రీ లలిత సహస్రనామ ప్రత్యేక చర్యలు: – ఈ శ్లోకాన్ని పఠించేటప్పుడు, నీటితో నిండిన స్వచ్ఛమైన నీటిని మీ ముందు ఒక పాత్రలో ఉంచండి మరియు పాఠం పూర్తయిన తర్వాత, ఆ నీటిని ఇంటి అంతటా మరియు మీ మీద చల్లుకోండి. ఈ ఉపయోగం ద్వారా, ఇంటి నుండి ప్రతికూల శక్తి తొలగించబడుతుంది మరియు సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది.

శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్ర తెలుగు పిడిఎఫ్ మరియు సహస్రనామ ఫలుశృతి పిడిఎఫ్ ను ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది డౌన్‌లోడ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.

You can download Lalitha Sahasranamam Telugu PDF / శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం PDF by click on the following download button.

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam pdf

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం | Lalitha Sahasranamam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *