ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam PDF in Malayalam

ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam Malayalam PDF Download

ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam in Malayalam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam in Malayalam for free using the download button.

ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam Malayalam PDF Summary

Dear readers, here we are offering Lalitha Sahasranamam Malayalam PDF to you. The description of Lalita Sahasranama Stotram is found in Brahmanda Purana. Sri Lalita Sahasranama is a divine hymn dedicated to Goddess Lalita. Goddess Lalita is a form of Goddess Adi Shakti who is also worshiped as Goddess “Shodashi” and Goddess “Tripur Sundari”. Lalita Sahasranama Phalshruti and Shri Lalita Sahasranama Stotra are also used in the worship of Goddess Durga, Kali, Parvati, Lakshmi, Saraswati, and Goddess Bhagwati.

ലളിതാസഹസ്രനാമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാതൃദേവിയുടെ പ്രത്യേക കൃപ ലഭിക്കുകയും അവനിൽ വരുന്ന എല്ലാവിധ ആപത്തുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേകം ഭക്തർക്ക് ലളിതാസഹസ്രനാമം അർത്ഥത്തോടെ മനഃപാഠമാക്കേണ്ടി വരും, അതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമം സ്തോത്രം PDF, ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഫലശ്രുതി PDF എന്നിവ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ലളിത സഹസ്രനാമം lyrics PDF | Lalitha Sahasranamam Malayalam Book PDF in Malayalam

ന്യാസഃ

അസ്യ ശ്രീലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാ മന്ത്രസ്യ

വശിന്യാദിവാഗ്ദേവതാ ഋഷയഃ

അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ

ശ്രീലളിതാപരമേശ്വരീ ദേവതാ

ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടേതി ബീജം

മധ്യകൂടേതി ശക്തിഃ

ശക്തികൂടേതി കീലകം

ശ്രീലളിതാമഹാത്രിപുരസുന്ദരീ-പ്രസാദസിദ്ധിദ്വാരാ

ചിന്തിതഫലാവാപ്ത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ

ധ്യാനം

സിന്ദുരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിണയനാം മാണിക്യമൗലിസ്‌ഫുരത്‌-

താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീ- മാപീനവക്ഷോരുഹാം

പാണിഭ്യാമളിപൂര്‍ണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്‌പലം ബിഭ്രതീം

സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്‌ പരാമംബികാം. 1

അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷീം

ധൃത പാശാങ്കുശ പുഷ്പ ബാണചാപാം |

അണിമാദിഭി രാവൃതാം മയൂഖൈ-

രഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീം ||

ധ്യായേത്‌ പദ്‌മാസനസ്‌ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം

ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത്‌-ഹേമപദ്‌മാം വരാംഗീം

സര്‍വ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം

ശീവിദ്യാം ശാന്തമുര്‍ത്തിം സകലസുരനുതാം സര്‍വ്വസമ്പദ്‌പ്രദാത്രീം 2

സകുങ്കുമ വിലേപനാമലികചുംബി കസ്തൂരികാം

സമന്ദ ഹസിതേക്ഷണാം സശര ചാപ പാശാങ്കുശാം |

അശേഷജന മോഹിനീം അരുണ മാല്യ ഭൂഷാംബരാം

ജപാകുസുമ ഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേ ദംബികാം ||

സ്തോത്രം

ഓം ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത്‌ സിംഹാസനേശ്വരീ

ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭുതാ ദേവകാര്യസമുദ്യതാ 1

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭാ ചതുർബാഹുസമന്വിതാ

രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യാ ക്രോധാകാരാംകുശോജ്വലാ 2

മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്രസായകാ

നിജാരുണപ്രഭാപുരമജ്ജദ്‌ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ 3

ചംപകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധികലസത്‌കചാ

കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്‌കോടീരമണ്ഡിതാ 4

അഷ്‌ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദളികസ്ഥലശോഭിതാ

മുഖചന്ദ്രകളംകാഭമൃഗനാഭിവിശേഷികാ 5

വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികാ

വക്ത്രലക്ഷ്മീപരിവാഹചലന്മീനാഭലോചനാ 6

നവചംപകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതാ

താരാകാന്തിതിരസ്‌കാരിനാസാഭരണഭാസുരാ 7

കദംബമഞ്ജരീക്ലിപ്ത കർണ്ണപൂരമനോഹരാ

താടങ്കയുഗളീഭുതതപനോഡുപമണ്ഡലാ 8

പദ്‌മരാഗശിലാദർശപരിഭാവികപോലഭുഃ

നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദാ 9

ശുദ്ധവിദ്യാംകുരാകാരദ്വിജപങ്‌ക്തിദ്വയോജ്വലാ

കർപ്പുരവീടികാമോദസമാകർഷദ്ദിഗന്തരാ 10

നിജസല്ലാപമാധുര്യവിനിർഭത്സിതകച്ഛപീ

മന്ദസ്മിതപ്രഭാപുരമജ്ജത്‌ കാമേശമാനസാ 11

അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതാ

കാമേശബദ്ധമാംഗല്യ സുത്രശോഭിതകന്ധരാ 12

കനകാംഗദകേയുരകമനീയഭുജാന്വിതാ

രത്നഗ്രൈവേയചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതാ 13

കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തനീ

നാഭ്യാലവാലരോമാളിലതാഫലകുചദ്വയീ 14

ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമാ

സ്തനഭാരദളന്മധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയാ 15

അരുണാരുണകൗസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്‌കടീതടീ

രത്നകിംകിണികാരമ്യരശനാദാമഭുഷിതാ 16

കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യമാർദ്ദവോരുദ്വയാന്വിതാ

മാണിക്യമകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതാ 17

ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതുണാഭജംഘികാ

ഗൂഢഗുൽഫാ കൂർമ്മപൃഷ്‌ഠജയിഷ്‌ണുപ്രപദാന്വിതാ 18

നഖദീധിതിസംച്ഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണാ

പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹാ 19

ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജാ

മരാളീമന്ദഗമനാ മഹാലാവണ്യശേവധിഃ 20

സർവ്വാരുണാഽനവദ്യാംഗീ സർവ്വാഭരണഭുഷിതാ

ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിവാ സ്വാധീനവല്ലഭാ 21 (Note : – it is not the complete Stotram, please download PDF file to read complete Lalitha Sahasranamam in Malayalam).

You may also like :

You can download Lalitha Sahasranamam Malayalam PDF by clicking on the following download button.

ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam pdf

ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ലളിത സഹസ്രനാമം മലയാളം PDF | Lalitha Sahasranamam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *