ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama PDF in Kannada

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama Kannada PDF Download

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama in Kannada for free using the download button.

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama Kannada PDF Summary

Dear users, if you are searching for the download link of ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ PDF / Lalitha Sahasranama Kannada PDF but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right website. The devotees who want to download this PDF can download it by using the link below.
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದ ವಿವರಣೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವು ಲಲಿತ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯು ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು “ಶೋಡಶಿ” ಮತ್ತು “ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ” ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ, ಕಾಳಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಭಗವತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಫಲಶೃತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಿಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಂ ಫಲುಶ್ರುತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ (ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಂ ಫಲ್ಶೃತಿ ಪಿಡಿಎಫ್) ಎರಡನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ PDF | Lalitha Sahasranama Kannada PDF

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಓಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ
ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಐಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್, ಸೌಃ ಕವಚಾಯ ಹುಂ, ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್, ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ
ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ ।
ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ ॥ 1 ॥
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಮದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ ।
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲ ಸುರಸುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್-ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ॥ 2 ॥
ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದ ಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ ।
ಅಶೇಷ ಜನಮೋಹಿನೀ ಮರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇ ದಂಬಿಕಾಂ ॥ 3 ॥
ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಂ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ ॥ 4 ॥
ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್
ಲಂ ಪೃಥಿವೀ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ ವಾಯು ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ ವಹ್ನಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ವಂ ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಸಂ ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥
ಹರಿಃ ಓಂ
ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್-ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ।
ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂಡಸಂಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ ॥ 1 ॥
ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ, ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 2 ॥
ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ ।
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ॥ 3 ॥
ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ
ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತಾ ॥ 4 ॥
ಅಷ್ಟಮೀ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ ।
ಮುಖಚಂದ್ರ ಕಳಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ ॥ 5 ॥
ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ।
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭ ಲೋಚನಾ ॥ 6 ॥
ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ ॥ 7 ॥
ಕದಂಬ ಮಂಜರೀಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ ।
ತಾಟಂಕ ಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಂಡಲಾ ॥ 8 ॥
ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ ।
ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಂಬಶ್ರೀಃ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಛದಾ ॥ 9 ॥
ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ ॥ 10 ॥
ನಿಜಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತ ಕಚ್ಛಪೀ ।
ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್-ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ ॥ 11 ॥
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: – ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ 11 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್‌ನಿಂದ ಉಚಿತ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು | Lalitha Sahasranamam Benefits in Kannada :

 • ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಮೋಹನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಯಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಕನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ದೇವಿಯು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಕನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಇರುವ ಮನೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೆಂಕಿ ಎಂದಿಗೂ ಅವನನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಿಯಮಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪಠಿಸುವ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ | | Lalitha Sahasranamam Path Vidhi in Kannada :

 • ನೀವು ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ನವಮಿ, ಚತುರ್ದಶಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಮರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ photograph ಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
 • ಈಗ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
 • ಆಸನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ದೇವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
 • ಅದರ ನಂತರ, ದೇವಿಗೆ ಧುಪ್, ಡೀಪ್, ಪರಿಮಳ, ಹೂ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
 • ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ.
 • ಪಠ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು: – ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ, ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ಬಳಕೆಯಿಂದ, negative ಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋರ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಫಲೂಶ್ರುತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

You can download Lalitha Sahasranamam Kannada PDF and Lalitha Sahasranamam Stotram in Kannada PDF by clicking on the following download button.
ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama pdf

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Lalitha Sahasranama is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.