కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram PDF in Telugu

కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram Telugu PDF Download

కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram in Telugu for free using the download button.

Tags:

కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering కృష్ణాష్టకం / Krishna Stotram Telugu PDF to all of you. Krishna Stotram is one of the best Vedic hymns dedicated to Lord Krishna. Lord Krishna is one of the most worshipped and famous deities in Hinduism who is well popular around the world.
Krishna Stotram is very useful for those who are suffering from mental pain and any kind of depression. Lord Krishna provides you the mental calmness and peace which will lead you to the ultimate success in your life on the various front of your career so that you also be happy.

Krishna Stotram Lyrics in Telugu PDF

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్ ।

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితమ్ ।

రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననమ్ ।

విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురమ్ ॥

మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్ ।

బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభమ్ ।

యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితమ్ ।

అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

గోపికానాం కుచద్వంద కుంకుమాంకిత వక్షసమ్ ।

శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితమ్ ।

శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥

కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ ।

కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥

You can download Krishna Stotram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram pdf

కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If కృష్ణాష్టకం | Krishna Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.