Khutbah Idul Adha 2022 PDF

Khutbah Idul Adha 2022 PDF Download

Khutbah Idul Adha 2022 PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Khutbah Idul Adha 2022 for free using the download button.

Khutbah Idul Adha 2022 PDF Summary

Dear readers, here we are offering Khutbah Idul Adha 2022 PDF to all of you. the Islamic calendar is based on the lunar cycle, which means that the date of Eid al-Adha changes every year. This can make it difficult to know when Eid al-Adha will be, especially if you’re planning ahead.
Eid ul Adha is the Islamic holiday that commemorates the willingness of Ibrahim to sacrifice his son Ishmael as an act of obedience to God. The holiday is also known as the Festival of the Sacrifice. Muslims around the world observe this holiday by performing the Hajj pilgrimage to Mecca and by sacrificing an animal such as a sheep, goat, cow, or camel.

Khutbah Idul Adha 2022 PDF

001. ईद उल अज़हा खुत्बा – 1  Eid Ul Adha Khutba In Hindi

अल्लाह हू अकबर  अल्लाह हू अकबर ला इलाहा  इल्लल्ला हू  वल्ला हू अकबर  अल्लाह हू अकबर वलिल्ला हिल  हम्द
अल हम्दुलिल्ला हिल मुतवाहिदि बिल अजमती वल जलाली-ल  मुत कद्दिसि बिल हुस्नी वल जमाल 0
हौवअ-ल्लज़ी खा़लिुक़ू-ल्लिजमिइश्शययी वल अमरि बैदिही मफ़ातेहू-द्दहर 0
फतबारकल्लहो रब्बुल आलमीन 0
अल्लाहुअकबर अल्लाहु अकबर लाइलाहा इल्ललाहो वल्लाहुअकबर अल्लाहुअकबर व लिल्लाहिल हम्द 0
सुब्हाना मन अवजाबा सलावंत-अल इद्दी आला काफाति-ल मोमेनिना मिन-ल कायेनाते व हर्रमा अलयहेमु-स्सवमा  फिल अय्यामि-ल ख़मसति यवम-ल ईदी  उल उदहय्यति व सलासति अय्यामी बादहु मुततलियातीव्  वल ख़ामिसि यवमा-ल फितरी ज़ियाफतम् मिन इन्देहि लिल मुसलममिना वल मुसलेमात 0
अल्लाहुअकबर अल्लाहु अकबर लाइलाहा इल्ललाहो वल्लाहुअकबर अल्लाहुअकबर व लिल्लाहिल हम्द 0
सुबहाना मन सब्बहत-लहुस्स-मावातुस्स-बहु वल-अरदुनस्-अलसबहु वल अरसुल-अज़ीमु वल कयाबतु-ल
हसनाउ वल रूक्नु वल हतिम 0
वल जमजमु व मका़मु इबराहीमा तआला-अल्लाहु जू-वल जलालि वल इक़राम 0
व तबारकल्लहुल मालिकु-ल कुद्दुसुस्स-सलाम  0
ज़ुल अजमति वल कुदरति वल किबरियाइ जल्ला व आला जु ल मजिदि वल इज्जी वलआ-लाअ 0
सुब्हाना मन तकद्दस अ ज़ातोहु अनि-त्तस्बीहि वल तमसील
*सुब्हाना मन तनज्जह सेफातोहु अनि-त्तग़इरि व-त्तबदील 0
सुब्हाना मन तअत्ता फा अल-ल बराया बिल-करमि वल-ज़ुद 0
व तकफ़फला बिअर्रजा़कि-ल इबादि-ल अन्न हु-ल मालिकु-ल माअबुद 0
व अहिदना इला इबराहीमा व इस्माईला अन्न-ताहिरा बयति लिल-ताइफिना वल आकिफिना वल रूकहि-स्सुजुद,व नशहदो अन लाइलाहा इल्ललाहु व ह द हु ला शरिका लहु व नशहदो अन्ना मुहम्मदन अब्दोहु व रसुलोहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलेहि व असहाबेहि व सल्लम 0
उसि यकुम अय्योहन्नास 0
इलमु अन्नल्लाहा तआला फरादा अलैयकोमुल हज्जा बिसरतिल-इस्तेताआ
वअवजबा उद हिय्यता लुत्फँ व् व करामाह   0
फजअलु बुराअकँव्  व मतियतल  लियवमि-ल हसरति ल वन्  नदामाह  0
रूही या अन जयदिबनि अर्रकम रजियल्लाहु तआला अन्हु काला अस्हाबो रसुलिल्लाहि
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम मा हाजिहिल अ दाहीय या रसुलिल्लाहि
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम काला सुन्नतो हुम् अ बि यकुम इबराहीम कालु फमा लना फिहा या रसुलिल्लाहि सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लमा काला बे कुल्लि शायराति न् हसना ह  0
सम्मिनु अ दहायाकुम फइन्हा अला सिरातिम् मतयाकुम 0
वला तजबहु अज़फाआ वला अरज़ाआ वला अवराआ वला मक्तुवआत-ल उजुनि व लव बि वाहिदती  न् फअन कुल्लि वाहिदति म् मिनकुम  0

002. ईद उल अज़हा खुत्बा / 2 Eid Ul Adha Khutba In Hindi

अलहम्दुलिल्लाहि नहमदो हु व नसतयीनुह व नसतगफिरूह व नुमिनु बेही व
नतवक्कलो अलैहि व न आउज़ोबिल्लाहि मिन सुरूरि अनफोसेना व मिन सय्येआते अमालेना मन याहदे-हिअल्लाहो फला मुगि ल्ल ल हु व मयँ युग़लिल्लहु फला हादिया लाह 0
व  नशहदो अन लाइलाहा इल्ललाहु वाहदहु ला शरिका लहु व नशहदो अन्ना मुहम्मदन अब्दोहु व रसुलुह 0 सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम 0
खौसुवस न् अला अव्वलिस्सहाबति व आलमि हीम व फदलिहीम बि-ल तसदीक़ 0
अमिरी-ल मोमेनिना व इमामि-ल मुतसद्दिकीना अबि बक़्र-मि सिद्दीक 0
मादिनि-स् सिद्दीक वल सफा व अल-लन्नातिकी बिल-हक़्क़ वल सवाबि-लज़ी काना रायुहु मवफिकाम्बिल्लवाहयि वल किताब 0
अमिरी-ल मोमेनिना व इमामि-ल मुतवर्रि इना ओमा न-अब्नि-ल ख़त्ताब 0
का़मेइ-लज्वारि वल ज़फाए वअला जामेइ-ल कुरआनी कामेलि-ल हयाए वअल इमान 0
अमिरी-ल मोमेनिना व इमामि-ल मुत्तकीना उस्मान अब्नि अफ़्फ़ान ममबए अल हिल्मि वल हया 0
व अला अ सिद्दिल्लाही-ल गा़लिब 0
इमामि-ल मशारेकि ल वल मग़ारिब 0
अमिरी-ल मोमेनिना व इमामि-ल मोहतदीना अलि इब्ने अबि तालिबि न् खातेमि-ल खुलाफाए व अल-ल कमर-यनि-ल नय्य रयनि अबि मुहम्मदिं अल हसनि व अबि अबदिल्लाहि-ल हुसेन
सय्येदि-श् शोहदाए व अला उम्मेहिमा सय्येदति-न् नेशाए फातिमतज्जहराए व अला अम्मयहि-ल मुकर्रमइन इन्दल्लाहि व इन्दन्नास 0
अमिरी-ल मोमेनिना अबि उमराता अल हमज़त व अबि -ल फदलि-ल अब्बास 0
व अललबाकियति मिनल असरति-ल मुबसरति-ल्लज़ीना बा याउव ताहतश्शज़र ह  0
अल्लाहुम्मा अगफिरलि जमिइ-ल मौमेनिना वल मौमेनाते वल मुसलेमिना वल मुसलेमाते बे रहमतेका या अर्रहमर राहिमीन 0
*अल्लाहुम्मा अर्रहम अलस्सलातिनि-ल किरामि वल ख्वाकिन-लइज़ामि लज़ीना कदवँ बिल हक्कि व बेहि कानु यादिलुन 0
अल्लाहुम्मा अनसुर मन नसरदिना मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व अजअलना मिनहुम 0
व अखजुल मन खजाला दिना मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम वला तजअलना मिनहुम इबादल्लाह 0
रहिमकोमुल्लाह 0
इन्नल्लाहा या मोरो बिल-अदलि  व ल एहसानि वाएतायि ज़िलकुरबा व नह्यआ अनिल् फहशाए वअल मनकरि वल बग़य याइजोकुम लयलाकुम तदक्करून 0
उदकुरू ल्लाहा तआला यजकुरकुम व अदउवहु यसतजिब ला कुम व ल जिकरूल्लाहि तआला आला व अव्वला व अज्जव व अजल्लो व अ तम्मु  व अहुम व अजमु व अकबर 0
You can download Khutbah Idul Adha 2022 PDF by clicking on the following download button.

Khutbah Idul Adha 2022 pdf

Khutbah Idul Adha 2022 PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Khutbah Idul Adha 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Khutbah Idul Adha 2022 is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.