కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam PDF in Telugu

కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam Telugu PDF Download

కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam in Telugu for free using the download button.

కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam Telugu PDF Summary

Dear Users, here we are going to share కార్తీక పురాణం PDF / Karthika Puranam PDF in Telugu day 1 with you. Mondays in the month of Karthika are observed as Karthika Somavara Vratam in Andhra Pradesh and Karnataka. Karthika and Shravan month is very important for the worship of Lord Shiva.

It is believed that the moon observed Somavara Vratam to escape from the curse of Daksha and to get blessings from Lord Shiva and a spot in His matted locks. Below we have provided the download link for Karthika Puranam in Telugu PDF Day 1.

కార్తీక పురాణం PDF | Karthika Puranam PDF in Telugu

పూర్వం నైమిశారణ్యమునకు సూతమహర్షి రాగా ఆయనను శౌనకాది మునులు సత్కరించి, సంతుష్టుని చేసి, కైవల్యదాయకము అయిన కార్తీకమాస మహాత్మ్యమును వినిపించి మమ్ములను ధన్యులను చేయుమని కోరారు. వారి కోరికను మన్నించిన వ్యాసశిష్యుడైన సూతర్హి శానకాదులారా! మా గురువుగా రైన భగవాన్ వేదవ్యాస మహర్షులవారు ఈ కార్తీక మహాత్మ్యాన్ని – అష్టాదశ పురాణములలోని స్కాంద, పద్మ పురాణములు రెండింటా కూడా వక్కాణించి వున్నారు. ఋషి రాజైన శ్రీ వశిష్ఠుల వారిచే, రాజర్షియైన జనకునకు స్కాంద పురాణములోనూ, హేలావిలాస బాలామణియైన సత్యభామకు, లీలామానుష విగ్రహుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చే పద్మ పురాణములోనూ ఈ కార్తీక మహాత్మ్యము సవిస్తరముగా చెప్పబడినది. మన అదృష్టము వలన నేటి నుంచే కార్తీక మాసము ప్రారంభము. కావున – ప్రతి రోజూ నిత్య పారాయణగా – ఈ మాసమంతా కార్తీక పురాణ శ్రవణమును చేసికొందాము. ముందుగా స్కాందపురాణములోని వశిష్ఠ ప్రోక్తమైన కార్తీక మహాత్మ్యాన్ని వినిపిస్తాను – వినండి’ అంటూ చెప్పసాగాడు జనకుడు వశిష్ఠుని కార్తీక ప్రత ధర్మములడుగుట

పూర్వమొకసారి సిద్ధాశ్రమములో జరుగుతున్నా యాగానికవసరమైన ద్రవ్యార్థియైన వశిష్ఠ మహర్షి జనకమహారాజు ఇంటికి వెళ్లాడు. జనకునిచే యుక్త మర్యాదలు అందుకుని తను వచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. అందుకు జనకుడు ఆనందముగా అంగీకరించి – ‘హే బ్రహ్మర్షీ! మీ యగానికెంత ద్రవ్యం కావాలన్నా నిరభ్యంతరంగా ఇస్తాను. కాని సర్వపాపహరమైన ధర్మసూక్ష్మాన్ని నాకు తెలియజేయండి. సంవత్సరములోని సర్వమాసముల కంటెను కార్తీకమాసం అత్యంత మహఇమాన హిమాన్వితమైనదనీ, తద్క్వతాచరణము సమస్త ధర్మాల కన్నా శ్రేష్ఠతరమైనదనీ చెబుతూ వుంటారు గదా! ఆ నెలకు అంతటి ప్రాముఖ్యమెలా కలిగింది? ఆ వ్రతము ఉత్కృష్ట ధర్మమే విధంగా అయింది’ అని అడుగగా –

మునిజన వశిష్ఠుడైన వశిష్ఠుడు, జ్ఞాన హాసమును చేసతూ, ఇలా ప్రవంచినాడు.

Karthika Puranam in Telugu PDF Download from Day 1 to 30

Karthika Puranam  Day-1                  Karthika Puranam   Day-2                       Karthika Puranam    Day-3
Karthika Puranam  Day-4                 Karthika Puranam    Day-5                       Karthika Puranam    Day-6
Karthika Puranam  Day-7                 Karthika Puranam    Day-8                       Karthika Puranam    Day-9
Karthika Puranam  Day-10               Karthika Puranam    Day-11                       Karthika Puranam   Day-12
Karthika Puranam  Day-13               Karthika Puranam    Day-14                      Karthika Puranam   Day-15
Karthika Puranam  Day-16               Karthika Puranam    Day-17                      Karthika Puranam   Day-18
Karthika Puranam  Day-19               Karthika Puranam    Day-20                     Karthika Puranam   Day-21
Karthika Puranam  Day-22              Karthika Puranam     Day-23                     Karthika Puranam   Day-24
Karthika Puranam  Day-25              Karthika Puranam    Day-26                      Karthika Puranam   Day-27
Karthika Puranam  Day-28              Karthika Puranam    Day-29                     Karthika Puranam    Day-30

Here you can download the కార్తీక పురాణం PDF / Karthika Puranam PDF in Telugu day 1 to 30 by click on the link given below.

కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If కార్తీక పురాణం | Karthika Puranam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.