Kanakadhara Stotram PDF Odia

Kanakadhara Stotram Odia PDF Download

Free download PDF of Kanakadhara Stotram Odia using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Kanakadhara Stotram Odia - Description

Dear readers, today we are going to share Kanakadhara Stotram PDF in Odia for all of you. Kanakadhara Stotram is one of the most powerful and miraculous Hindu Vedic hymns which is dedicated to goddess Shri Lakshmi Ji. Goddess Lakshmi Ji is considered one of the most worshipped goddesses in the Sanatan Hindu Dharma.

There are many devotees who worship Her daily to seek the ultimate blessings of Her. Kanakadhara Stotram has a very auspicious effect that will bring the grace of Goddess Lakshmi. Goddess Lakshmi will not only give your wealth and prosperity but also provide health and wellness in the family.

Kanakadhara Stotram PDF in Odia

ଵଂଦେ ଵଂଦାରୁ ମଂଦାରମିଂଦିରାନଂଦକଂଦଲମ୍ ।
ଅମଂଦାନଂଦସଂଦୋହ ବଂଧୁରଂ ସିଂଧୁରାନନମ୍ ॥

ଅଂଗଂ ହରେଃ ପୁଲକଭୂଷଣମାଶ୍ରୟଂତୀ
ଭୃଂଗାଂଗନେଵ ମୁକୁଳାଭରଣଂ ତମାଲମ୍ ।
ଅଂଗୀକୃତାଖିଲଵିଭୂତିରପାଂଗଲୀଲା
ମାଂଗଳ୍ୟଦାସ୍ତୁ ମମ ମଂଗଳଦେଵତାୟାଃ ॥ 1 ॥

ମୁଗ୍ଧା ମୁହୁର୍ଵିଦଧତୀ ଵଦନେ ମୁରାରେଃ
ପ୍ରେମତ୍ରପାପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି ।
ମାଲା ଦୃଶୋର୍ମଧୁକରୀଵ ମହୋତ୍ପଲେ ୟା
ସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତୁ ସାଗରସଂଭଵାୟାଃ ॥ 2 ॥

ଆମୀଲିତାକ୍ଷମଧିଗମ୍ୟ ମୁଦା ମୁକୁଂଦମ୍-
ଆନଂଦକଂଦମନିମେଷମନଂଗତଂତ୍ରମ୍ ।
ଆକେକରସ୍ଥିତକନୀନିକପକ୍ଷ୍ମନେତ୍ରଂ
ଭୂତ୍ୟୈ ଭଵେନ୍ମମ ଭୁଜଂଗଶୟାଂଗନାୟାଃ ॥ 3 ॥

ବାହ୍ଵଂତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ୟା
ହାରାଵଳୀଵ ହରିନୀଲମୟୀ ଵିଭାତି ।
କାମପ୍ରଦା ଭଗଵତୋଽପି କଟାକ୍ଷମାଲା
କଳ୍ୟାଣମାଵହତୁ ମେ କମଲାଲୟାୟାଃ ॥ 4 ॥

କାଲାଂବୁଦାଳିଲଲିତୋରସି କୈଟଭାରେଃ
ଧାରାଧରେ ସ୍ଫୁରତି ୟା ତଟିଦଂଗନେଵ ।
ମାତୁସ୍ସମସ୍ତଜଗତାଂ ମହନୀୟମୂର୍ତିଃ
ଭଦ୍ରାଣି ମେ ଦିଶତୁ ଭାର୍ଗଵନଂଦନାୟାଃ ॥ 5 ॥

ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଖଲୁ ୟତ୍ପ୍ରଭାଵାତ୍
ମାଂଗଳ୍ୟଭାଜି ମଧୁମାଥିନି ମନ୍ମଥେନ ।
ମୟ୍ୟାପତେତ୍ତଦିହ ମଂଥରମୀକ୍ଷଣାର୍ଧଂ
ମଂଦାଲସଂ ଚ ମକରାଲୟକନ୍ୟକାୟାଃ ॥ 6 ॥

ଵିଶ୍ଵାମରେଂଦ୍ରପଦଵିଭ୍ରମଦାନଦକ୍ଷଂ
ଆନଂଦହେତୁରଧିକଂ ମୁରଵିଦ୍ଵିଷୋଽପି ।
ଈଷନ୍ନିଷୀଦତୁ ମୟି କ୍ଷଣମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ
ଇଂଦୀଵରୋଦରସହୋଦରମିଂଦିରାୟାଃ ॥ 7 ॥

ଇଷ୍ଟା ଵିଶିଷ୍ଟମତୟୋଽପି ୟୟା ଦୟାର୍ଦ୍ର
ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପପଦଂ ସୁଲଭଂ ଲଭଂତେ ।
ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ କମଲୋଦରଦୀପ୍ତିରିଷ୍ଟାଂ
ପୁଷ୍ଟିଂ କୃଷୀଷ୍ଟ ମମ ପୁଷ୍କରଵିଷ୍ଟରାୟାଃ ॥ 8 ॥

ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦୟାନୁପଵନୋ ଦ୍ରଵିଣାଂବୁଧାରା-
ମସ୍ମିନ୍ନ କିଂଚନ ଵିହଂଗଶିଶୌ ଵିଷଣ୍ଣେ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମଘର୍ମମପନୀୟ ଚିରାୟ ଦୂରଂ
ନାରାୟଣପ୍ରଣୟିନୀନୟନାଂବୁଵାହଃ ॥ 9 ॥

ଗୀର୍ଦେଵତେତି ଗରୁଡଧ୍ଵଜସୁଂଦରୀତି
ଶାକଂଭରୀତି ଶଶିଶେଖରଵଲ୍ଲଭେତି ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିପ୍ରଳୟକେଲିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ
ତସ୍ୟୈ ନମସ୍ତ୍ରିଭୁଵନୈକଗୁରୋସ୍ତରୁଣ୍ୟୈ ॥ 10 ॥

ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ଶୁଭକର୍ମଫଲପ୍ରସୂତ୍ୟୈ
ରତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ରମଣୀୟଗୁଣାର୍ଣଵାୟୈ ।
ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ଶତପତ୍ରନିକେତନାୟୈ
ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଵଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ 11 ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ନାଳୀକନିଭାନନାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧୋଦଧିଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ସୋମାମୃତସୋଦରାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ନାରାୟଣଵଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ 12 ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ହେମାଂବୁଜପୀଠିକାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଭୂମଂଡଲନାୟିକାୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେଵାଦିଦୟାପରାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଶାରଂଗାୟୁଧଵଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ 13 ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେଵ୍ୟୈ ଭୃଗୁନଂଦନାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଵିଷ୍ଣୋରୁରସିସ୍ଥିତାୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ କମଲାଲୟାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦାମୋଦରଵଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ 14 ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ କାଂତ୍ୟୈ କମଲେକ୍ଷଣାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟୈ ଭୁଵନପ୍ରସୂତ୍ୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେଵାଦିଭିରର୍ଚିତାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ନଂଦାତ୍ମଜଵଲ୍ଲଭାୟୈ ॥ 15 ॥

ସଂପତ୍କରାଣି ସକଲେଂଦ୍ରିୟନଂଦନାନି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାନଵିଭଵାନି ସରୋରୁହାକ୍ଷି ।
ତ୍ଵଦ୍ଵଂଦନାନି ଦୁରିତୋଦ୍ଧରଣୋଦ୍ୟତାନି
ମାମେଵ ମାତରନିଶଂ କଲୟଂତୁ ନାନ୍ୟେ ॥ 16 ॥

ୟତ୍କଟାକ୍ଷସମୁପାସନାଵିଧିଃ
ସେଵକସ୍ୟ ସକଲାର୍ଥସଂପଦଃ ।
ସଂତନୋତି ଵଚନାଂଗମାନସୈଃ
ତ୍ଵାଂ ମୁରାରିହୃଦୟେଶ୍ଵରୀଂ ଭଜେ ॥ 17 ॥

ସରସିଜନିଲୟେ ସରୋଜହସ୍ତେ
ଧଵଳତମାଂଶୁକଗଂଧମାଲ୍ୟଶୋଭେ ।
ଭଗଵତି ହରିଵଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ
ତ୍ରିଭୁଵନଭୂତିକରି ପ୍ରସୀଦ ମହ୍ୟମ୍ ॥ 18 ॥

ଦିଗ୍ଘସ୍ତିଭିଃ କନକକୁଂଭମୁଖାଵସୃଷ୍ଟ
ସ୍ଵର୍ଵାହିନୀ ଵିମଲଚାରୁଜଲପ୍ଲୁତାଂଗୀମ୍ ।
ପ୍ରାତର୍ନମାମି ଜଗତାଂ ଜନନୀମଶେଷ
ଲୋକାଧିନାଥଗୃହିଣୀମମୃତାବ୍ଧିପୁତ୍ରୀମ୍ ॥ 19 ॥

କମଲେ କମଲାକ୍ଷଵଲ୍ଲଭେ ତ୍ଵଂ
କରୁଣାପୂରତରଂଗିତୈରପାଂଗୈଃ ।
ଅଵଲୋକୟ ମାମକିଂଚନାନାଂ
ପ୍ରଥମଂ ପାତ୍ରମକୃତ୍ରିମଂ ଦୟାୟାଃ ॥ 20 ॥

ସ୍ତୁଵଂତି ୟେ ସ୍ତୁତିଭିରମୂଭିରନ୍ଵହଂ
ତ୍ରୟୀମୟୀଂ ତ୍ରିଭୁଵନମାତରଂ ରମାମ୍ ।
ଗୁଣାଧିକା ଗୁରୁତରଭାଗ୍ୟଭାଗିନୋ
ଭଵଂତି ତେ ଭୁଵି ବୁଧଭାଵିତାଶୟାଃ ॥ 22 ॥

ସୁଵର୍ଣଧାରାସ୍ତୋତ୍ରଂ ୟଚ୍ଛଂକରାଚାର୍ୟ ନିର୍ମିତମ୍ ।
ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସ କୁବେରସମୋ ଭଵେତ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସପରିଵ୍ରାଜକାଚାର୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୋଵିଂଦଭଗଵତ୍ପୂଜ୍ୟପାଦଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକରଭଗଵତଃ କୃତୌ କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ।

You can download Kanakadhara Stotram PDF in Odia by going through the following download button.

Download Kanakadhara Stotram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of Kanakadhara Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Kanakadhara Stotram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *