జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu PDF

జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu PDF Download

జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu for free using the download button.

జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu PDF Summary

Dear friends, here we are going to upload the జాతీయ గీతం తెలుగులో PDF / Janaganamana Telugu PDF to help you. This is the National Anthem of India. In this article, you can also download the National Anthem PDF in Telugu language free of cost only with one click. National Anthem is originally composed as Bharoto Bhagyo Bidhata in Bengali by polymath Rabindranath Tagore.

The first stanza of this song Bharoto Bhagyo Bidhata was adopted by the Indian Constituent Assembly as the National Anthem on 24th January 1950.

జాతీయ గీతం తెలుగులో PDF | Janaganamana Telugu PDF

జన గణ మన అధినాయక జయహే..
భారత భాగ్య విధాతా..
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ..
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,
ఉచ్చల జలధితరంగ..

తవ శుభనామే జాగే..
తవ శుభ ఆశిష మాగే..
గాహే తవ జయ గాథా..
జనగణ మంగళదాయక జయహే భారత భాగ్యవిధాతా..
జయహే! జయహే! జయహే… జయ జయ జయ జయహే…

Here you can download the జాతీయ గీతం తెలుగులో PDF / Janaganamana Telugu PDF by click on the link given below.

జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If జాతీయ గీతం తెలుగులో | Janaganamana Telugu is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *