Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF Download

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada for free using the download button.

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF Summary

Dear readers, here we are offering Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF to all of you. Hyderabad is the capital of southern India’s Telangana state. It was founded in 1591 and expanded to an area of 650 km². Karnataka is a state in southwest India with a total population of 6.41 crores as of 2014.

“Our (BJP’s) stand is clear that Telangana government should officially celebrate September 17 as Hyderabad Liberation Day,” Dattatreya said on the sidelines of the round table conference for the official program by the Telangana government on September 17.

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF

ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನವನ್ನು ಕಲ್ಯಾ ಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೋದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಮತ್ತತ ಕೊಪ್ಪ ಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲೆ ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುವ ವಾರ್ಷಾಕ ಹಬಬ ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಭಾರತ್ದ ವಿಭಜ್ನೆಯ ನಂತ್ರ ಮತ್ತತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಾ ದಲ್ಲೆ ನ ದಂಗೆಗಳ ನಂತ್ರ 1948 ರಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾ ಧೋನಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡದದ ನ್ನು ಈ ಉತ್ಸ ವವು ಆಚರಿಸುತ್ತ ದೆ.

ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 17, 1948 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಮಹತ್ಾ ದ ದಿನ. ಇದನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ತ ದೆ. 1947 ರ ಆಗಸ್ಟಟ 15 ರಂದು ದೇಶದ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾ ತಂತ್ರ ವಾದಾಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಾ ಕೆಯಲ್ಲೆ ದದ ರಾಜ್ಾ ದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲಲೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೋದರ್, ಗುಲಬ ರ್ಗಾ ಮತ್ತತ ರಾಯಚೂರು ಈಶಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲೆ ತೆಲಂರ್ಗಣ ಸರ್ಕಾರವು ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಲಂರ್ಗಯತ್ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರು ತ್ಮಮ ನ್ನು ನಿಲಾಕ್ಷಿ ಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬದದ ರು ಮತ್ತತ ನಿಜಾಮ ಮತ್ತತ ರಜಾಕರ ದಬಾಬ ಳ್ವಕೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವಾ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು.

ನಿಜಾಮನ್ನ ತ್ನು ಆಡಳ್ವತ್ವನ್ನು ಬಲವಂತ್ವಾಗಿ ಉರುಳ್ವಸುವವರೆಗೂ ಭಾರತ್ಕೆೆ ಸೇರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನ್ನ. ನಿಜಾಮನ ವಿರುದಧ ‘ಪೊಲ್ಲೋಸ್ಟ ಕರ ಮ’ದ ನಂತ್ರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರ ಂತ್ಾ ಮತ್ತತ ಅದರ ರ್ನಗರಿಕರು 17 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 1948 ರಂದು ಸಾ ತಂತ್ರ ರಾದರು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚರ್ನ ದಿನ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆಚರಿಸುತ್ತ ದೆ.

17 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 1948 AD ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ವನ್ನು ಭಾರತಿೋಯ ಒಕ್ಕೆ ಟಕೆೆ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳ್ವಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಚಳುವಳ್ವಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನೆು ಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತಿೋಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಹೊಸಯುಗವನ್ನು ಪ್ರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಗುಲಬ ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಜ್ನರು ತ್ಮಮ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ರ್ಕೆ ಗಿ ತಿೋವರ ವಾಗಿಹೊೋರಾಡಿದರು.

ಅಧರ್ಕರದಲ್ಲೆ ರುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಕೆೆ, ವಕರ ದಿಂದಲೂಏರಿ ಹಲವು ಪ್ರ ಮಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ರ್ಕಣುತೆತ ೋವೆ. ವಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ, ಸಂಘದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ, ಪ್ತಿರ ರ್ಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಜ್ನರುವಂಚ್ಚತ್ರಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತತ ಅವರಮೂಲಭೂತ್ ಹಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಆಯಾಸಮಾಜ್ ಚಳವಳ್ವಯ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯತೆಯಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜು ಗೊಳ್ವಸುವಿಕೆ ಮತ್ತತ ರಾಜ್ಕ್ಷೋಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಏರಿಕೆಯುಪ್ರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ ರ್ಕಂಗೆರ ಸ್ಟ ಮತ್ತತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಹೊೋರಾಟರ್ಕೆ ಗಿ ಜ್ನರನ್ನು ಜಾಗೃತ್ಗೊಳ್ವಸುವಲ್ಲೆ ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ತ್ರ ವಹಿಸಿದವು.

ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸವು ಚದುರಿಹೊೋಗಿದೆ ಮತ್ತತ ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತತ ನಿರೂಪಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಾ ನಿಜಾಮನ ನಿರಂಕ್ಕಶ ಪ್ತ್ರ ದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ವಿಚ್ಚತ್ರ ವಿರೋಧಾಭಾಸದಿಂದಹೊರಹೊಮುಮ ತ್ತ ದೆ. ಜ್ನರನ್ನು ಎಲ್ಯೆ ರಿೋತಿಯ ನಿಬಾಂಧಗಳ್ವಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಯಿತ

ರ್ನಗರಿಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಅಥವಾ ಪ್ತಿರ ರ್ಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ವು ಆರ್ಥಾಕ, ಧಾರ್ಮಾಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ವಂಸೆ ೃತಿಕ ಮತ್ತತ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕೆಿ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಹಲವಾರುನ್ಯಾ ನತೆಗಳಂದಿಗೆ ಅನಿಶಿಿ ತ್ ಜಿೋವನವನ್ನು ನಡೆಸುತಿತ ದೆ.

ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಸಾ ಂತ್ ಹಕ್ಕೆ ಗಳ್ವರ್ಗಗಿ ತ್ಮಮ ನ್ನು ತಾವು ಪ್ರ ತಿಪ್ದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜ್ನರ ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯುತಿತ ರುವ ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತತ.

ಗುಲಬ ಗಾದ ಜ್ನರು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ರ್ಕೆ ಗಿ ತಿೋವರ ವಾಗಿಹೊೋರಾಡಿದರು, ನಿಜಾಮನ ಊಳ್ವಗಮಾನಾ ದೌಜ್ಾನಾ ದ ವಿರುದಧ ಹೊೋರಾಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತತ.

ನಿಜಾಮ ಮತ್ತತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಜ್ನರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನಿಲಾಕ್ಷಿ ಸಿ ರಾಜ್ಾ ವನ್ನು ಆಳಲು ತ್ಮಮ ಕೈಲ್ಯದಷ್ಟಟ ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದರು, ಭಾರತ್ಕೆೆ 15 ಆಗಸ್ಟಟ, 1947 ರಂದು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ಸಿಕ್ಷೆ ತ್ತ, ಎಲ್ಯೆ ಸೆ ಳ್ವೋಯ ರಾಜ್ಾ ಗಳ ಏಕ್ಷೋಕರಣದ ಸಮಸೆಾ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲಲೆ. 1947ರ ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಾ ರ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಧಸಲ್ಯಗಲ್ಲಲೆ.

SV ಪ್ಟೇಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಯೆ ಸೆ ಳ್ವೋಯ ರಾಜ್ಾ ಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ದ ಸ್ವವಾಭೌಮ ಗಣರಾಜ್ಾ ವರ್ನು ಗಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತಿೋಯ ಒಕ್ಕೆ ಟಕೆೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಯೆ ಸೆ ಳ್ವೋಯ ರಾಜ್ಾ ಗಳನ್ನು ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳ್ವಸಿದರು ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ರ್ಕಶಿಮ ೋರ ಮತ್ತತ ಜ್ಜರ್ನಗಢದ ಮಹಾರಾಜ್ರು ನಿಜಾಮ್ ಆಳ್ವಾ ಕೆಯಲ್ಲೆ ಮತೆತ ಸಾ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಉಳ್ವಯಲು ಬಯಸಿದದ ರು. ನಿಜಾಮರು ಇದನ್ನು ಭಾರತ್ದಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷಸ್ವತ ನದಲ್ಲೆ ಇಸ್ವೆ ರ್ಮಕ್ ರಾಜ್ಾ ವರ್ನು ಗಿಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿು ಸಿದರು. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜ್ನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಸಿದರು ಮತ್ತತ ತ್ಮಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ವಧಸಿದರು.

ಧನಾ ವಾದಗಳು..

You can download the Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF by clicking on the following download button.

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada pdf

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.