హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa PDF in Telugu

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa in Telugu for free using the download button.

Tags: ,

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa Telugu PDF Summary

Dear readers, here we have brought to you the హనుమాన్ చాలీసా PDF / Hanuman Chalisa in Telugu PDF to all of you. Lord Hanuman Ji is one of the most powerful deities in Sanatan Hindu Dharma. He bestows their devotees with power, strength, and wisdom. Shri Hanuman Chalisa is one of the easiest ways to seek the blessings of Hanuman Ji because it is very easy to recite.

There are many devotees who worship Lord Hanuman daily in the morning. Lord Hanuman is one of the forms of Lord Shiva. By worshipping His people seek special blessings from Hanuman Ji and also Lord Shri Rama because Hanuman Ji is a very dear devotee of Lord Ram Ji.

You can not only please the Hanuman Ji but also Lord Rama because Hanuman Ji is the greatest devotee of Lord Rama Ji. If you also want to seek the blessing of Hanuman Ji then you should recite Hanuman Chalisa every day but if you are not able to recite it every day then you can recite it every Tuesday or Saturday of the week.

హనుమంతుడు చాలీసా హనుమంతుడికి అంకితం చేసిన చాలా అందమైన కవిత, దీనిని శ్రీ గోస్వామి తులసీదాస్ జీ స్వరపరిచారు. హనుమాన్ చలీసాకు నలభై నాలుగు పడకలు ఉన్నాయి. వాస్తవానికి హనుమాన్ చలిసా అవధి భాషలో స్వరపరిచారు.

ఇక్కడ మనం హనుమాన్ చలిసాను సంస్కృత భాషలో ప్రదర్శిస్తున్నాము, దీనిని పండిట్ శ్రీ కాశీనాథ్ శాస్త్రి సంస్కృతంలోకి అనువదించారు. సంస్కృతంలో హనుమాన్ చలీసా చదవడం ద్వారా మీ మనస్సు ఆనందంగా ఉంటుంది.

హనుమాన్ చాలీసా PDF / Hanuman Chalisa PDF in Telugu

దోహా శ్రీగురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |

చౌపాయీ

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1

రామదూత అతులితబలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా | 2

మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3

కంచనవరన విరాజ సువేసా కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5

శంకరసువన కేసరీనందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా | 8

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా వికట రూప ధరి లంక జరావా | 9

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా | 14

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20

రామ ద్వారే తుమ రఖవారే హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23

భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై మహావీర జబ నామ సునావై | 24

నాసై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | 28

చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే | 30

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా అస వర దీన జానకీ మాతా | 31

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35

సంకట హరై మిటై సబ పీరా – జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37

జో శత బార పాఠ కర కోయీ ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39

తులసీదాస సదా హరి చేరా కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40

దోహా పవనతనయ సంకట హరణ మంగళ మూరతి రూప్ రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |

Hanuman Chalisa Benefits & Significance in Telugu

 • హనుమాన్ చాలీసా వచనాన్ని ప్రతిరోజూ పఠించడం ద్వారా ఒకరికి బలం, తెలివితేటలు, జ్ఞానం లభిస్తాయి.
 • అన్ని రకాల శారీరక మరియు మానసిక రుగ్మతల నుండి బయటపడటానికి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ఒక ఖచ్చితమైన మార్గం.
 • నిద్రపోతున్నప్పుడు కలలో అకస్మాత్తుగా భయపడే పిల్లలు, హనుమాన్ చాలీసా వచనాన్ని తప్పక చదవాలి.
 • హనుమాన్ చలిసా వ్యక్తి వచ్చే అన్ని తెలిసిన మరియు తెలియని విపత్తులను పఠిస్తారు.
 • గర్భిణీ స్త్రీలు తమ బిడ్డ సామర్థ్యం కోసం హనుమాన్ చలిసా తప్పక పఠించాలి.
 • చీకటికి భయపడి వారిని హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ద్వారా కూడా విముక్తి పొందవచ్చు.
 • మీ కుటుంబం పై ఎలాంటి ఫాంటమ్ అవరోధం లేదా వశీకరణ ప్రభావం ఉంటే, ఇంట్లో రెగ్యులర్ హనుమాన్ చలిసా పారాయణం మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది మరియు అన్ని రకాల ప్రతికూల శక్తి ఇంటి వెలుపల ఉంటుంది.
 • హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చాలా సరళమైనది మరియు ప్రభావవంతమైన మరియు దీనిని పిల్లలు, వృద్ధులు సహా ప్రతి తరగతి ప్రజలు సులభంగా చదవగలరు.

Hanuman Chalisa Path Vidhi in Telugu

 • మీరు ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసాను పాటించగలిగితే మీరు ఉత్తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు, కానీ ఏ కారణం చేతనైనా అది సాధ్యం కాకపోతే, మీరు ప్రతి మంగళవారం మరియు శనివారం శ్రీ హనుమాన్ చలిసాను పారాయణం చేయవచ్చు.
 • అన్నింటిలో మొదటిది, స్నానం చేసే పనుల నుండి బయటపడండి మరియు ఎర్రటి బట్టలు ధరించండి.
 • ఇప్పుడు పద్మాసనంలో కూర్చుని, ఎర్రటి భంగిమలో తూర్పు దిశగా ఉంది.
 • ఇప్పుడు మీ ముందు హనుమంతుడి విగ్రహం లేదా ఛాయాచిత్రాన్ని వ్యవస్థాపించిన.
 • ఆ తరువాత, శ్రీ మారుతి నందన్ హనుమాన్ జి పిలవండి.
 • ప్రారంభించిన తర్వాత, వారికి స్నానం చేయండి.
 • ఆ తర్వాత, స్థానిక నెయ్యి యొక్క దీపం వెలిగించండి.
 • దీపం వెలిగించిన తరువాత, ధూప్, సువాసన, పువ్వులు మరియు నైవేద్యం మొదలైన వాటిని ప్రభువుకు అర్పించండి.
 • ఇప్పుడు శ్రీ హనుమాన్ చాలీసాను పూర్తి భక్తితో పఠించండి.
 • వచనం పూర్తయిన తరువాత, శ్రీ హనుమాన్ ఆర్తి చేసి, భగవంతుని ప్రార్థించు, ఆశీర్వాదం పొందండి.

శ్రీ హనుమాన్ చలీసాను తెలుగు భాషలో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి, క్రింద ఉన్న డౌన్‌లోడ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి, తెలుగు హనుమాన్ చలీసా పిడిఎఫ్‌ను ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

You may also like :

You can download Hanuman Chalisa PDF in Telugu by clicking on the following download button.

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa pdf

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.