गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 PDF in Marathi

गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 Marathi PDF Download

गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 in Marathi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 in Marathi for free using the download button.

गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 Marathi PDF Summary

Dear readers, here we have brought the गुरुचरित्र 14 वा अध्याय मराठी PDF / Gurucharitra Adhyay 14 PDF for all of you. Guru Charitra Chapter 14 is considered very significant in Marathi. Shri Guru Charitra is inspired and based on the life of Shri Narasimha Saraswati. Gurucharitra Adhyay Marathi PDF consists of various precious philosophies and stories related to Shri Narasimha Saraswati. He was an Indian guru of Dattatreya tradition(sampradaya). Shri Narasimha Saraswati is the second avatar of Dattatreya in Kali Yuga after Sripada Sri Vallabha.

If you are looking for Gurucharitra Adhyay 14 lyrics PDF, you can find it here. It is so popular in Maharastra that people also listen to Gurucharitra 14 Adhyay in Marathi audio and read the Gurucharitra Adhyay 14 Book. If you want to understand the Gurucharitra Adhyay 14 Marathi Arth then you should read it by yourself. There are many people who know the importance of this scripture and experienced the benefits of Gurucharitra Adhyay 14. You can also download the गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी PDF / Gurucharitra Adhyay 14 PDF by clicking on the following download button.

गुरुचरित्र 14 वा अध्याय मराठी PDF | Gurucharitra Adhyay 14 Lyrics

श्री गणेशाय नमः I श्रीसरस्वत्यै नमः I श्रीगुरुभ्यो नमः I

नामधारक शिष्य देखा I विनवी सिद्धासी कवतुका I
प्रश्न करी अतिविशेखा I एकचित्ते परियेसा II १ II

जय जया योगीश्वरा I सिद्धमूर्ति ज्ञानसागरा I
पुढील चरित्र विस्तारा I ज्ञान होय आम्हांसी II २ II

उदरव्यथेच्या ब्राह्मणासी I प्रसन्न जाहले कृपेसी I
पुढे कथा वर्तली कैसी I विस्तारावे आम्हांप्रति II ३ II

ऐकोनि शिष्याचे वचन I संतोष करी सिद्ध आपण I
गुरुचरित्र कामधेनु जाण I सांगता जाहला विस्तारे II ४ II

ऐक शिष्या शिखामणि I भिक्षा केली ज्याचे भुवनी I
तयावरी संतोषोनि I प्रसन्न जाहले परियेसा II ५ II

गुरुभक्तीचा प्रकारु I पूर्ण जाणे तो द्विजवरू I
पूजा केली विचित्रु I म्हणोनि आनंद परियेसा II ६ II

तया सायंदेव द्विजासी I श्रीगुरू बोलती संतोषी I
भक्त हो रे वंशोवंशी I माझी प्रीति तुजवरी II ७ II

ऐकोनि श्रीगुरुचे वचन I सायंदेव विप्र करी नमन I
माथा ठेवून चरणी I न्यासिता झाला पुनःपुन्हा II ८ II

जय जया जगद्गुरू I त्रयमूर्तींचा अवतारू I
अविद्यामाया दिससी नरु I वेदां अगोचर तुझी महिमा II ९ II

विश्वव्यापक तूंचि होसी I ब्रह्मा-विष्णु-व्योमकेशी I
धरिला वेष तूं मानुषी I भक्तजन तारावया II १० II

तुझी महिमा वर्णावयासी I शक्ति कैंची आम्हांसी I
मागेन एक आता तुम्हांसी I तें कृपा करणे गुरुमूर्ति II ११ II

माझे वंशपारंपरी I भक्ति द्यावी निर्धारी I
इहे सौख्य पुत्रपौत्री I उपरी द्यावी सद्गति II १२ II

ऐसी विनंति करुनी I पुनरपि विनवी करुणावचनी I
सेवा करितो द्वारयवनी I महाशूरक्रुर असे II १३ II

प्रतिसंवत्सरी ब्राह्मणासी I घात करितो जीवेसी I
याचि कारणे आम्हांसी I बोलावीतसे मज आजि II १४ II

जातां तया जवळी आपण I निश्चये घेईल माझा प्राण I
भेटी जाहली तुमचे चरण I मरण कैचे आपणासी II १५ II

संतोषोनि श्रीगुरूमूर्ति I अभयंकर आपुले हाती I
विप्रमस्तकी ठेविती I चिंता न करी म्हणोनिया II १६ II

भय सांडूनि तुवां जावे I क्रुर यवना भेटावे I
संतोषोनि प्रियभावे I पुनरपि पाठवील आम्हांपाशी II १७ II

जंववरी तू परतोनि येसी I असो आम्ही भरंवसी I
तुवां आलिया संतोषी I जाऊ आम्हीं येथोनि II १८ II

निजभक्त आमुचा तू होसी I पारंपर-वंशोवंशी I
अखिलाभीष्ट तू पावसी I वाढेल संतति तुझी बहुत II १९ II

तुझे वंशपारंपरी I सुखे नांदती पुत्रपौत्री I
अखंड लक्ष्मी तयां घरी I निरोगी होती शतायुषी II २० II

ऐसा वर लाधोन I निघे सायंदेव ब्राह्मण I
जेथे होता तो यवन I गेला त्वरित तयाजवळी II २१ II

कालांतक यम जैसा I यवन दुष्ट परियेसा I
ब्राह्मणाते पाहतां कैसा I ज्वालारूप होता जाहला II २२ II

विमुख होऊनि गृहांत I गेला यवन कोपत I
विप्र जाहला भयचकित I मनीं श्रीगुरूसी ध्यातसे II २३ II

कोप आलिया ओळंबयासी I केवी स्पर्शे अग्नीसी I
श्रीगुरूकृपा होय ज्यासी I काय करील क्रुर दुष्ट II २४ II

गरुडाचिया पिलीयांसी I सर्प तो कवणेपरी ग्रासी I
तैसे तया ब्राह्मणासी I असे कृपा श्रीगुरुची II २५ II

कां एखादे सिंहासी I ऐरावत केवीं ग्रासी I
श्रीगुरुकृपा होय ज्यासी I कलिकाळाचे भय नाही II २६ II

ज्याचे हृदयीं श्रीगुरुस्मरण I त्यासी कैंचे भय दारुण I
काळमृत्यु न बाधे जाण I अपमृत्यु काय करी II २७ II

ज्यासि नांही मृत्यूचे भय I त्यासी यवन असे तो काय I
श्रीगुरुकृपा ज्यासी होय I यमाचे मुख्य भय नाही II २८ II

ऐसेपरी तो यवन I अन्तःपुरांत जाऊन I
सुषुप्ति केली भ्रमित होऊन I शरीरस्मरण त्यासी नाही II २९ II

हृदयज्वाळा होय त्यासी I जागृत होवोनि परियेसी I
प्राणांतक व्यथेसी I कष्टतसे तये वेळी II ३० II

स्मरण असे नसे कांही I म्हणे शस्त्रे मारितो घाई I
छेदन करितो अवेव पाही I विप्र एक आपणासी II ३१ II

स्मरण जाहले तये वेळी I धांवत गेला ब्राह्मणाजवळी I
लोळतसे चरणकमळी I म्हणे स्वामी तूंचि माझा II ३२ II

येथे पाचारिले कवणी I जावे त्वरित परतोनि I
वस्त्रे भूषणे देवोनि I निरोप दे तो तये वेळी II ३३ II

संतोषोनि द्विजवर I आला ग्रामा वेगवत्र I
गंगातीरी असे वासर I श्रीगुरुचे चरणदर्शना II ३४ II

देखोनिया श्रीगुरूसी I नमन करी तो भावेसी I
स्तोत्र करी बहुवसी I सांगे वृत्तांत आद्यंत II ३५ II

संतोषोनि श्रीगुरूमूर्ति I तया द्विजा आश्वासिती I
दक्षिण देशा जाऊ म्हणती I स्थान-स्थान तीर्थयात्रे II ३६ II

ऐकोनि श्रीगुरुंचे वचन I विनवीतसे कर जोडून I
न विसंबे आतां तुमचे चरण I आपण येईन समागमे II ३७ II

तुमचे चरणाविणे देखा I राहो न शके क्षण एका I
संसारसागर तारका I तूंचि देखा कृपासिंधु II ३८ II

उद्धरावया सगरांसी I गंगा आणिली भूमीसी I
तैसे स्वामी आम्हासी I दर्शन दिधले आपुले II ३९ II

भक्तवत्सल तुझी ख्याति I आम्हा सोडणे काय नीति I
सवे येऊ निश्चिती I म्हणोनि चरणी लागला II ४० II

येणेपरी श्रीगुरूसी I विनवी विप्र भावेसी I
संतोषोनि विनयेसी I श्रीगुरू म्हणती तये वेळी II ४१ II

कारण असे आम्हा जाणे I तीर्थे असती दक्षिणे I
पुनरपि तुम्हां दर्शन देणे I संवत्सरी पंचदशी II ४२ II

आम्ही तुमचे गांवासमीपत I वास करू हे निश्चित I
कलत्र पुत्र इष्ट भ्रात I मिळोनी भेटा तुम्ही आम्हां II ४३ II

न करा चिंता असाल सुखे I सकळ अरिष्टे गेली दुःखे I
म्हणोनि हस्त ठेविती मस्तके I भाक देती तये वेळी II ४४ II

ऐसेपरी संतोषोनि I श्रीगुरू निघाले तेथोनि I
जेथे असे आरोग्यभवानी I वैजनाथ महाक्षेत्र II ४५ II

समस्त शिष्यांसमवेत I श्रीगुरू आले तीर्थे पहात I
प्रख्यात असे वैजनाथ I तेथे राहिले गुप्तरूपे II ४६ II

नामधारक विनवी सिद्धासी I काय कारण गुप्त व्हावयासी I
होते शिष्य बहुवसी I त्यांसी कोठे ठेविले II ४७ II

गंगाधराचा नंदनु I सांगे गुरुचरित्र कामधेनु I
सिद्धमुनि विस्तारून I सांगे नामकरणीस II ४८ II

पुढील कथेचा विस्तारू I सांगता विचित्र अपारु I
मन करूनि एकाग्रु I ऐका श्रोते सकळिक हो II ४९ II
इति श्रीगुरूचरित्रामृते परमकथाकल्पतरौ श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्ध-नामधारकसंवादे क्रुरयवनशासनं-सायंदेववरप्रदानं नाम चतुर्दशोSध्यायः II श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु II श्रीगुरुदेवदत्त II

गुरुचरित्र 14 वा अध्याय वाचण्याचे फायदे / गुरुचरित्र 14 वा अध्याय महत्व / Gurucharitra Adhyay 14 Benefits in Marathi :

गुरुचत्रिया अध्याय 14 मराठीत आहे. या अध्यायाने वर्णन केले की गुरु नृसिंह सरस्वती यांनी त्यांचे शिष्य सायंदेओ यांना भयानक स्थितीतून कशी मदत केली. सायंदेवला राजाने बोलावले होते. राजा खूप क्रूर आहे. जेव्हा जेव्हा राजा कोणत्याही व्यक्तीला हाक मारतो तेव्हा लोकांना माहित होते की ती व्यक्ती मारली जाईल. तसा सायंदेव त्याच्या मृत्यूला भेटणार होता. म्हणून त्याने आपले गुरु नृसिंह सरस्वती यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना विनंती केली की त्यांच्या कुटुंबाला आशीर्वाद द्या आणि त्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या कुटुंबात गुरुभक्ती कायम राहील. त्याने गुरूला असेही सांगितले की तो (सायंदेव) त्याच्या मृत्यूला भेटणार आहे कारण त्याला राजाने बोलावले आहे. गुरु नृसिंह सरस्वतीने त्याला आश्वासन दिले की राजा त्याला मारणार नाही. उलट राजा त्याचा सन्मान करेल आणि त्याला अनेक भेटवस्तू देईल. पुढे त्याने त्याला आश्वासन दिले की तो (गुरु नृसिंह सरस्वती) राजाची भेट घेऊन परत येईपर्यंत तो (गुरु नृसिंह सरस्वती) तिथे थांबेल. सायंदेव राजवाड्यात गेले जेथे त्याला राजाने बोलावले होते. राजा खूप चिडला आणि चिडला. तो सायंदेओला मारण्यासाठी शस्त्र आणण्यासाठी आत गेला. पण खोलीत गेल्यानंतर राजा झोपी गेला आणि त्याला स्वप्न पडले की काही शरीर त्याला मारत आहे. तो उठला आणि स्वत: ला खूपच वेदना होत असल्याचे दिसले कारण तो परत सायंदेओकडे आला आणि त्याला क्षमा करण्यास सांगितले. त्याने (राजा) सायंदेवला पैसे, कपडे आणि अनेक मौल्यवान वस्तू दिल्या. गुरु नृसिंह सरस्वती यांनी सायंदेओला सांगितल्याप्रमाणे सर्व काही घडले. कोणत्याही भयानक अडचणी दूर करण्यासाठी भक्तांद्वारे हे अध्याय 14 नेहमी वाचले जाते. अनेकांना त्यांच्या आयुष्यातील भयानक अडचणींचा यशस्वीपणे सामना केला गेला आहे आणि हे अध्याय एका विशिष्ट वेळेपर्यंत वाचून त्यांना आनंद आणि शांती मिळाली आहे.
To free download Gurucharitra 14 Va Adhyay PDF /  गुरुचरित्र 14 वा अध्याय मराठी PDF click on the download button given below to this article and also go through the Gurucharitra Adhyay 14 Mahatva.

गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 pdf

गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

7 thoughts on “गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14

  1. गुरुचरित्र अद्याय पूर्णपणे क्लियर मराठीत हवेत समजेल असे.

  2. ।।ॐ श्री गुरुदेव दत्त।। ।। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।।

    1. ।।ॐ श्री गुरुदेव दत्त।। ।। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.