గోవింద నమలు | Govinda Namalu PDF in Telugu

గోవింద నమలు | Govinda Namalu Telugu PDF Download

గోవింద నమలు | Govinda Namalu in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of గోవింద నమలు | Govinda Namalu in Telugu for free using the download button.

గోవింద నమలు | Govinda Namalu Telugu PDF Summary

Govinda Namalu is a spiritual poem of Lord Venkateswara is an avtar of the supreme god Vishnu. This poem connects the devotees direct to god. The chanting of this mantra given physical and mental wellness power to the devotees. In this post, we have also provided the download link for Govinda Namalu Telugu PDF.

గోవింద నమలు తెలుగు PDF | Govinda Namalu Telugu PDF

శ్రీనివాస గోవిందా || శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా

భక్తవత్సల గోవిందా || భాగవతాప్రియ గోవిందా

నిత్యనిర్మల గోవిందా|| నీలమేఘశ్యామ గోవిందా

పురాణపురుషా గోవిందా || పుండరీకాక్ష గోవిందా

నందనందనా గోవిందా || నవనీతచోరా గోవిందా

పశుపాలక శ్రీ గోవిందా || పాపవిమోచన గోవిందా

దుష్టసంహార గోవిందా || దురితనివారణ గోవిందా

శిష్టపరిపాలక గోవిందా || కష్టనివారణ గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా || వరాహమూర్తీవి గోవిందా

గోపీజనలోల గోవిందా || గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా

దశరధనందన గోవిందా || దశముఖమర్ధన గోవిందా

పక్షివాహనా గోవిందా || పాండవప్రియ గోవిందా

మత్స్యకూర్మ గోవిందా || మధుసూదనహరి గోవిందా

వరాహనృసింహ గోవిందా || వామనభృగురామ గోవిందా

బలరామానుజ గోవిందా || బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా

వేణుగానప్రియ గోవిందా || వేంకటరమణా గోవిందా

సీతానాయక గోవిందా || శ్రితపరిపాలక గోవిందా

దరిద్రజనపోషక గోవిందా || ధర్మసంస్థాపక గోవిందా

అనాథరక్షక గోవిందా || ఆపధ్భాందవ గోవిందా

శరణాగతవత్సల గోవిందా || కరుణాసాగర గోవిందా

కమలదళాక్షా గోవిందా || కామితఫలదాత గోవిందా

పాపవినాశక గోవిందా || పాహిమురారే గోవిందా

శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా || శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా

ధరణీనాయక గోవిందా || దినకరతేజా గోవిందా

పద్మావతీప్రియ గోవిందా || ప్రసన్నమూర్తి గోవిందా

అభయహస్తప్రదర్శన గోవిందా || మర్త్యావతారాగోవిందా

శంఖచక్రధర గోవిందా|| శారంగదాధర గోవిందా

విరాజతీర్థ గోవిందా || విరోధిమర్ధన గోవిందా

సాలగ్రామధర గోవిందా|| సహస్రనామ గోవిందా

లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా || లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా

కస్తూరితిలక గోవిందా || కాంచనాంబరధర గోవిందా

గరుడవాహనా గోవిందా|| గజరాజరక్షక గోవిందా

వానరసేవిత గోవిందా || వారథిబంధన గోవిందా

ఏడుకొండల వాడా గోవిందా || ఏకస్వరూపా గోవిందా

శ్రీరామకృష్ణ గోవిందా || రఘుకులనందన గోవిందా

ప్రత్యక్షదేవ గోవిందా || పరమదయాకర గోవిందా

వజ్రమకుటదర గోవిందా || వైజయంతిమాల గోవిందా

వడ్డీకాసులవాడా గోవిందా || వాసుదేవతనయాగోవిందా

బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా || భిక్షుకసంస్తుత గోవిందా

స్త్రీపుంరూపా గోవిందా || శివకేశవమూర్తి గోవిందా

బ్రహ్మానందరూపా గోవిందా || భక్తరక్షక గోవిందా

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా || నీరజనాభా గోవిందా

హతిరామప్రియ గోవిందా || హరిసర్వోత్తమ గోవిందా

జనార్ధనమూర్తి గోవిందా || జగత్సాక్షిరూపా గోవిందా

అభిషేకప్రియ గోవిందా || అపన్నివరణ గోవిందా

నిత్యశుభప్రద గోవిందా || నిఖిలలోకేశా గోవిందా

ఆనందరూపా గోవిందా || ఆద్యంతరహితా గోవిందా

ఇహపరదాయక గోవిందా || ఇ భారాజరక్షక గోవింద

పరమదయాల్లో గోవిందా || పద్మనాభాహరి గోవిందా

గోవిందాహరి గోవిందా || గోకులనందన గోవిందా

తిరుమలవాసా గోవిందా || తులసీవనమాల గోవిందా

శేషశాయి గోవిందా || శేషాద్రినిలయ గోవిందా

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా || శ్రీవేంకటేశా గోవిందా

గోవిందాహరి గోవిందా || గోకులనందన గోవిందా

ఓం శ్శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతిః||

You can download the Govinda Namalu Telugu PDF/గోవింద నమలు తెలుగు PDF by click on the link given below.

గోవింద నమలు | Govinda Namalu PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of గోవింద నమలు | Govinda Namalu PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If గోవింద నమలు | Govinda Namalu is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *