గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram PDF Telugu

గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram Telugu PDF Download

Free download PDF of గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram Telugu using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram Telugu - Description

Dear readers, here we are offering గోదా అష్టోత్రం PDF / Godha Ashtothram in Telugu PDF to all of you. Godha Ashtothram is a very important hymn that is dedicated to the goddess Godha. Goddess Godha is known as the incarnation of Bhoodevi who is also known as mother Earth. Goddess Godhadevi is one of the greatest devotees of Lord Vishnu.

She is also one of the twelve Alwars. It is said that one who worshipped Goddess Godhadevi with true devotion can seek her special blessings and will not face any kind of obstacles in life by the grace of Her. Therefore if you are one of those who want to seek great blessings from Her should recite Godha Ashtothram with devotion.

Godha Ashtothram in Telugu PDF | గోదా అష్టోత్రం PDF

Sr.No. Goda Ashtothram Telugu Goda Ashtothram Telugu
1. ఓం గోదాయై నమః [Om Godhaayai Namah]
2. ఓం రంగానాయక్యై నమః [Om Ranganayakaayai Namah]
3. ఓం విష్ణుచిత్తాత్మజాయై నమః [Om VishnuChitthathmajaayai Namah]
4. ఓం సత్యై నమః [Om Sathyai Namah]
5. ఓం గోపీవేషధారయై నమః [Om GopieVeshadharaayai Namah]
6. ఓం దేవ్యై నమః [Om Devyai Namah]
7. ఓం భూసుతాయై నమః [Om Bhoosuthaayai Namah]
8. ఓం భోగదాయిన్యై నమః [Om Bhoga Daayinyai Namah]
9. ఓం తులసీవాసజ్ఞాయై నమః [Om Tulasievasgnaayai Namah]
10. ఓం శ్రీ తన్వీపురవాసిన్యై నమః [Om Sri thanvipura Vaasinyai Namah]
11. ఓం భట్ట నాధప్రియకర్యై నమః [Om Bhattanaadha Priyakaryai Namah]
12. ఓం శ్రీ కృష్ణాయుధ భోగిన్యై నమః [Om Krishnaayudha Bhoginyai Namah]
13. ఓం అముక్త మాల్యదాయై నమః [Om Amukthamaalyadaayai Namah]
14. ఓం బాలాయై నమః [Om Balaayai Namah]
15. ఓం రంగనాథ ప్రియాయై నమః [Om Ranganaadha Priyaayai Namah]
16. ఓం వారాయై  నమః [OM Varaayai Namah]
17. ఓం విశ్వంభరాయై నమః [Om Vishwambharaayai Namah]
18. ఓం యతిరాజ సహోదర్యై నమః [Om Yathiraaja Sahodaryai Namah]
19. ఓం కలాలాపాయై నమః [Om Kalaalapaayai Namah]
20. ఓం కృష్ణా సురక్తాయై నమః [Om Krishnaa Surakthaayai Namah]
21. ఓం సుభగాయై నమః [Om Subhagaayai Namah]
22. ఓం దుర్లభశ్రీ సులక్షణాయై నమః [Om Durlabhashri Sulakshanaayai Namah]
23. ఓం లక్ష్మీప్రియసఖ్యై నమః [Om Lakshmiepriya Sakhyai Namah]
24. ఓం శ్యామాయై నమః [Om Shyaamaayai Namah]
25. ఓం ఫల్గుణ్యావిర్భవాయై నమః [Om Phalgunyaa virbhavaayai Namah]
26. ఓం రమ్యాయై నమః [Om Ramyaayai Namah]
27. ఓం ధనుర్మాసకృతవృతాయై నమః [Om Dhanurmaasa krutha vruthaayai Namah]
28. ఓం చంపకాశోకపున్నాగ్యై నమః [Om Champakashoka punnagyai namah]
29. ఓం మాలా విరాసత్ కచాయై నమః [Om Malaa viraasathkachaayai Namah]
30. ఓం అకారత్రయ సంపన్నాయై నమః [Om Akaarathraya sampannayai Namah]
31. ఓం నారాయణ పదాంఘ్రితాయై నమః [Om Naarayana padaamghrithaayai Namah]
32. ఓం రాజస్తిత మనోరధాయై నమః [OM Rajasthitha manoradhayai Namah]
33. ఓం మోక్ష ప్రధాన నిపుణాయై నమః [Om Moksha pradhaana nipunaayai Namah]
34. ఓం మను రక్తాదిదేవతాయై నమః [Om Manurakthadhi devathaayai namah]
35. ఓం బ్రాహ్మన్యే నమః [Om Brahmanye Namah]
36. ఓం లోకజనన్యై నమః [Om Lokajananye Namah]
37. ఓం లీలా మానుషరూపిన్యై నమః [Om Leelaa manusha roopinyai Namah]
38. ఓం బ్రహ్మజ్ఞాణ ప్రదాయై నమః [Om BrahmaGnana pradhaayai Namah]
39. ఓం మాయయై నమః [Om Mayaayai Namah]
40. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయై నమః [Om Sacchidaanda Vigrahayai Namah]
41. ఓం మహాపతివ్రతాయై నమః [Om Mahaprathivrathaayai Namah]
42. ఓం విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపాయై నమః [Om Vishnuguna keerthana lolupaayai Namah]
43. ఓం ప్రసన్నార్తిహరాయై నమః [Om Prasannarthi haraayai Namah]
44. ఓం నిత్యాయై నమః [Om Nithyaayai Namah]
45. ఓం వేదసౌధవిహారిన్యై నమః [Om Vedasaudha viharninyai namah]
46. ఓం రంగనాధమాణిక్య మంజర్యై నమః [Om Ranganadha maanikhya manjaryai Namah]
47. ఓం మంజుభూషిన్యై నమః [Om Manjubhooshinyai Namah]
48. ఓం పద్మా ప్రియాయై నమః [Om Padma priyaayai Nama]
49. ఓం పద్మా హస్తాయై నమః [Om Padma hasthaayai Namah]
50. ఓం వేదాంత ద్వయ భోదిన్యై నమః [Om Vedaantha dwaya bhodinyai Namah]
51. ఓం సుప్రసన్నాయై నమః [Om Suprasannayai Namah]
52. ఓం భగవత్యై నమః [OM Bhagavathyia nanag]
53. ఓం జనార్ధన దీపికాయై నమః [OM Janardhana Deepiaayai Namah]
54. ఓం సుగందావయవాయై నమః [Om Sugandha vadhanaayai Namah]
55. ఓం చారుమంగళదీపికాయై నమః [Om Chaaru Mangala deepikaayai Namah]
56. ఓం ధ్వజ వజ్రాంకుశాభ్జాంగయ నమః [Om Dhwaja vajramkushabjhamgaya Namah]
57. ఓం మృదుపాదకలామ్జితాయై నమః [Om Mrudupaadhakalpaamjithaayai Namah]
58. ఓం తారకాకారకరాయై నమః [Om Thaarakaakaraayai namah]
59. ఓం కూర్మోపమేయపాదోర్ద్వబాగాయై నమః [Om Kurmopameyapadhorwabhagaayai namah]
60. ఓం శోభన పార్షీకాయై నమః [OM Shobhanaapaarshikaayai namah]
61. ఓం వేదార్ధ భావ తత్వ జ్ఞాయై నమః [Om Vedaardha bhaava thathwagnayai namah]
62. ఓం లోకారాధ్యాం ఘ్రీపంకజాయై నమః [Om Lokaradhyam ghrepankajayai Namah]
63. ఓం పరమాసంకాయై నమః [Om Paramasamkaayai Namah]
64. ఓం కుబ్జాసుధ్వయాడ్యాయై నమః [Om Kubjasudhwayaadyaayai namah]
65. ఓం విశాలజఘనాయై నమః [Om Vishala jaghanayai namah]
66. ఓం పీనసుశ్రోన్యై నమః [Om penasushronyai Namah]
67. ఓం మణిమేఖలాయై నమః [Om Manimekhalaayai Namah]
68. ఓం ఆనందసాగరా వర్యై నమః [Om Anandhasagara varyai namah]
69. ఓం గంభీరా భూజనాభికాయై నమః [om Gambhera bhujanabhikaayaia Namah]
70. ఓం భాస్వతవల్లిత్రికాయై నమః [Om Bhaswathavallithrikaayai Namah]
71. ఓం నవవల్లీరోమరాజ్యై నమః [Om Navavallie romaraajyai Namah]
72. ఓం సుధాకుంభాయితస్థనాయై నమః [Om Sudhakumbhayithasthanaayai Namah]
73. ఓం కల్పశాఖానిధభుజాయై నమః [Om Kalprashakhanidha bhujaayai Namah]
74. ఓం కర్ణకుండలకాంచితాయై నమః [Om Karnakundala Kaamchithaayai Namah]
75. ఓం ప్రవాళాంగులివిన్య స్తమయై నమః [Om Pravalaamgulivinya sthamayai Namah]
76. ఓం హారత్నాంగులియకాయై నమః [Om Harathnamguliyakaayai Namah]
77. ఓం కంభుకంట్యై నమః [Om Kambhukantyai Namah]
78. ఓం సుచుం బకాయై నమః [Om Suchum Bakaayai Namah]
79. ఓం బింబోష్ట్యై నమః [Om Bhimbhostyai Namah]
80. ఓం కుందదంతయుతే [Om Kumdhadantha yuthe Namaha]
81. ఓం కమనీయ ప్రభాస్వచ్చయై నమః [Om Kamneeya Prabhaswachayai Namah]
82. ఓం చంపేయనిభనాసికాయై నమః [OM Champeyanibhanasikaayaia Namah]
83. ఓం యాంచికాయై నమః [OM Yaamchikaayai Namah]
84. ఓం ఆనందార్క ప్రకాశోత్పద్మణి నమః [Om Anandarkha prakashothpadhmani namah]
85. ఓం తాటంకశోభితాయై నమః [Om Thatanka Shobhithaayai Namah]
86. ఓం కోటిసుర్యాగ్నిసంకాశై నమః [Om Kotisuryagni samkaayai Namah]
87. ఓం నానాభూషణభూషితాయై నమః [Om Naana bhooshana bhooshithaayai Namah]
88. ఓం సుగంధవదనాయై నమః [OM Sugandha vadanaayai Nama]
89. ఓం సుభ్రవే నమః [Om Subhrave Namah]
90. ఓం అర్ధచంద్ర లలాటకాయై నమః [Om ArdhaChandra lalaatakayai Namah]
91. ఓం పూర్ణచంద్రాసనాయై నమః [Om PoornaChandraasanaayai Namah]
92. ఓం నీలకుటిలాళకశోబితాయై నమః [OM Nelakutilaalaka shobhithaayai Namah]
93. ఓం సౌందర్యసీమావిలసత్యై నమః [Om Sowndarya seema vilasthyai Namah]
94. ఓం కస్తూరితిలకోజ్వలాయై నమః [Om Kasthuri thilakojwalayai Namah]
95. ఓం దగద్దకాయమనోధ్యత్ మణినే నమః [Om Dagaddhakaaya Manodhyath manine Namah]
96. ఓం భూషణ రాజితాయై నమః [OM bhooshana raajithaayai Namah]
97. ఓం జుజ్వల్యమానసత్రరత్నదేవ్యకుటావతం సకాయై నమః [Om Jujwalya manasathra rathnadevya kutavatham sakaayai Namah]
98. ఓం ఆత్యర్కానల తేజస్విమణీంకంజుకదారిన్యై నమః [Om Athyarkanala tejaswi maneem kamjuka dharinyai Namah]
99. ఓం నానామణిగణాకీర్ణకాంచనాంగదభూషితాయై నమః [Om nanaamani gana keernakaamchanaam gadha bhooshithaayai Namah]
100. ఓం కుంకుంమాగరుకస్తూరీదివ్య చందన చర్చితాయై నమః [OM Kumkumaagaru kasthuri divya chandana Charchithaayai Namah]
101. ఓం సోచితోజ్వల విధ్తోతవిచిత్రై నమః [Om Sochitho jwala Namah ]
102. ఓం శుభహారిణ్యై నమః [OM Shubha harinyai Namah]
103. ఓం సర్వావయ వభూషణాయై నమః [Om Sarwavaya vabhooshanayaayai namah]
104. ఓం శ్రీ రంగనిలయాయై నమః [Om Ranganila yayai]
105. ఓం పూజ్యాయై నమః [Om Poojyaayai Namah]
106. ఓం దివ్య దేవిసుసేవితాయై నమః [Om Divya devisusevithaayai Namah]
107. ఓం శ్రీ మత్యైకోతాయై నమః [Om Sri mathyai kothaayai namah]
108. ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః [Om Godhadevyai namah]

ఇతి శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

You can download Godha Ashtothram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

Download గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If గోదా అష్టోత్రం | Godha Ashtothram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *